Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om social sikring af lønmodtagere beskæftiget ved international transport inden for EU /EØS)

 

I. EF-forordning nr. 1408/71

De regler, der gælder for social sikring af arbejdstagere i EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein (EØS-landene) er EF-forordning nr. 1408/71.

Forordningen gælder for enhver lovgivning om social sikring, der vedrører:

sygesikring og anden sygehjælp, dagpenge ved sygdom og fødsel

· invalide- og førtidspensioner

· alderspension (folkepension)

· enke- og børnepensioner

· arbejdsskadeforsikring

· begravelseshjælp

· arbejdsløshedsforsikring og

· familieydelser.

I forordning nr. 1408/71 er fastsat regler for, hvilket lands lovgivning om social sikring lønmodtagere skal være omfattet af - det såkaldte lovvalg.

Valget af lovgivning vedrører både arbejdsgiver og lønmodtager og gælder for både rettigheder og pligter efter den lovgivning, som lønmodtageren skal være omfattet af.

II. De særlige regler for lønmodtagere, der arbejder ved international transport

Internationale transportarbejdere er personer, der normalt har lønnet beskæftigelse på to eller flere landes område, og som tilhører det kørende eller flyvende personale, der for andres eller egen regning foretager international befordring af gods eller passagerer det drejer sig fx om eksportchauffører, turistbuschauffører, piloter og kabinepersonale.

Lønmodtagere, der arbejder ved international transport i EØS, er som hovedregel omfattet af lovgivningen om social sikring i arbejdsgiverens hjemstedsland. Dette gælder, uanset at lønmodtageren har bopæl i et andet EØS-land.

Der gælder følgende undtagelser:

· Når lønmodtageren udfører sit arbejde for en filial eller fast repræsentation og ikke for virksomhedens hovedafdeling, er lønmodtageren omfattet af lovgivningen i det land, hvor filialen eller repræsentationen ligger.

· Hvis lønmodtageren overvejende udfører arbejde i sit bopælsland, er pågældende omfattet af dette lands lovgivning.

III. Afgørelse af lovvalg

1. Hvem træffer afgørelsen i Danmark

Afgørelse af, om en lønmodtager er omfattet af dansk lovgivning, træffes af Den Sociale Sikringsstyrelse.

Når en dansk virksomhed ansætter en lønmodtager til arbejde ved international transport, skal arbejdsgiver og lønmodtager rette henvendelse til Styrelsen.

Lønmodtagere, der bor i Danmark og arbejder for udenlandske virksomheder, skal rette henvendelse, hvis de overvejende arbejder i Danmark. Det samme gælder for lønmodtagere, der arbejder for en filial/fast repræsentation i Danmark.

2. Hvilke oplysninger skal foreligge for at der kan træffes afgørelse

Ved henvendelse til Styrelsen medsendes et udfyldt oplysningsskema. Spørgsmålene på skemaet besvares på grundlag af lønmodtagerens forventede beskæftigelsesmønster. Skemaet fås hos Styrelsen.

Hvis lønmodtageren er ansat til at varetage bestemte afgrænsede arbejdsopgaver, fx kørsel/flyvning på bestemt rute eller kørsel/flyvning i/til bestemte lande, må den anslåede fordeling af beskæftigelsen på de enkelte lande bruges som udgangspunkt for besvarelserne.

Hvis pågældende er ansat til generelt at indgå i virksomhedens arbejdsopgaver ved international transport, må tages udgangspunkt i hvilke lande firmaet normalt har aktivitet og en anslået fordeling af aktivitet i de enkelte lande.

Hvis virksomheden har en filial eller fast repræsentation i et andet EØS-land, skal det oplyses, om lønmodtageren udfører sine arbejdsopgaver for denne filial eller repræsentation.

3. Hvilke forhold skal der lægges vægt på

Ved oplysning om arbejdsforholdene skal antal arbejdstimer, herunder køre/flyvetid, foretagne af- og pålæsninger i det enkelte land indgå. En evt. skattemæssig fordeling af indtjeningen i de enkelte lande kan bruges som grundlag for besvarelsen.

Den Sociale Sikringsstyrelse, den 1. juli 1998

Anni Banke

/Birgitte Borker Rasmussen


Bilag 1

Vejledningen blev udsendt med nedenstående følgeskrivelse af 1. juli 1998:

Orientering om social sikring - internationale transportarbejdere1)  - ny afgørelseskompetence

(Til samtlige kommuner og amter m.fl., virksomheder mv. der beskæftiger sig med international transport)

Fra 1. juli 1998 træffer Den Sociale Sikringsstyrelse afgørelse om, hvorvidt en international transportarbejder er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter EF-reglerne2) .

Det er de sædvanlige, kompetente danske myndigheder, der træffer afgørelse om ret til ydelser og betaling af bidrag efter dansk lovgivning om social sikring på baggrund af Den Sociale Sikringsstyrelses afgørelse af, at en international transportarbejder er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

Hvis en international transportarbejder før 1. juli 1998 allerede er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter EF-reglerne, skal Den Sociale Sikringsstyrelse ikke træffe ny afgørelse efter den 1. juli 1998 - heller ikke ved fornyelse af sygesikringsblanketter mv.

Ved nyansættelser efter 1. juli 1998 skal det vedlagte oplysningsskema sendes til Den Sociale Sikringsstyrelse til brug for behandling og afgørelse af sagen. Det samme gælder ved væsentlige ændringer i det eksisterende ansættelsesforhold og/eller beskæftigelsesmønster, der kan få betydning for sikringsforholdet. Se vedlagte vejledning.

Af vedlagte liste fremgår det, til hvem denne orientering er sendt. Vi har bestræbt os på at sende til alle, som orienteringen kan have betydning eller interesse for. Vi vil gerne kontaktes, hvis der er forslag til andre myndigheder, virksomheder, selskaber mv., der kan have glæde af materialet.

Ændringen i EF-reglerne er offentliggjort i EF-tidende nr. L 168 den 13. juni 1998 som Rådets Forordning nr. 1223/98 af 4. juni 1998. Se artikel 2, nr. 12.


1) Internationale transportarbejdere er personer, der normalt har lønnet beskæftigelse på to eller flere landes område, og som tilhører det kørende eller flyvende personale, der for andres eller egen regning foretager international befordring af gods eller passagerer det drejer sig fx om eksportchauffører, turistbuschauffører, piloter og kabinepersonale.

2) EF-forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og EF-forordning nr. 574/72 om regler til gennemførelse af EF-forordning nr. 1408/71