Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Barnets egenindtægt ved afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Den fulde tekst

Nyt fra Ankestyrelsen - barnets egenindtægt ved afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag - kommentar til B-4-01 - af fuldmægtig Tine Trabolt

 

Ankestyrelsen har behandlet en principiel sag vedrørende vurderingen af barnets egenindtægt ved afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Hvis barnet selv har indtægter må der, i følge punkt 24 i vejledningen om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i hvert enkelt tilfælde foretages en bedømmelse af, om barnet må anses for at være i stand til forsørge sig selv.

Det følger videre, at et barn normalt anses for at kunne forsørge sig selv, hvis den bidragspligtige vil kunne få bidragsresolutionen ophævet ved at rette henvendelse herom til statsamtet.

Efter statsamtets praksis vil ansøgning om bortfald af normalbidraget som regel blive imødekommet, hvis barnets indtægter klart overstiger 3 gange normalbidraget.

I sagen havde nævnet givet afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag for en bestemt periode med den begrundelse, at barnets skattepligtige indtægter klart oversteg 3 gange normalbidrag.

Nævnet havde i den forbindelse lagt til grund, at en børnepension fra den bidragspligtige fader skulle medregnes i barnets egenindtægt.

Ankestyrelsen tiltrådte nævnets afgørelse, men med den ændrede begrundelsen, at faderen via børnepensionen opfyldte sin forsørgelsespligt. Ankestyrelsen tog derfor ikke direkte stilling til, hvorvidt barnets egenindtægt i sig selv kunne begrunde et afslag.

Ankestyrelsen udtalte vejledende i relation til barnets egenindtægt, at der i det enkelte tilfælde skulle foretages en konkret og individuel vurdering af, om barnet med sine indtægter ville være i stand til at forsørge sig selv.

Kommunen kunne således ikke afvise at yde forskudsvis udbetaling af børnebidrag ved at henvise til en indtægtsgrænse, ligesom der ikke kunne fastsættes en generel intern regel om, at bidraget ikke kan udbetales forskudsvis, hvis barnet har en indtægt ud over 3 gange normalbidraget om måneden.

Ankestyrelsen havde i forbindelse med behandlingen af ovennævte sag antaget en anden sag til principiel behandling. I denne sag havde nævnet givet afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag alene med den begrundelse, at barnets egenindtægt oversteg 3 gange normalbidrag.

Efter at sagen havde været til fornyet behandling i nævnet, blev sagen hjemvist med henblik på, at kommunen traf ny afgørelse. Kommunen blev i den forbindelse henvist til at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt barnet med sine indtægter ville være i stand til at forsørge sig selv.