Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om Ankestyrelsens muligheder for at optage de sociale nævns afgørelser efter inddrivelsesloven til principiel eller generel behandling

(Til samtlige kommuner, amtskommuner og sociale nævn)

 

Afgørelser om inddrivelse af forskudsvis udbetalte bidrag træffes af kommunerne og kan indbringes for de sociale nævn.

Det har hidtil været antaget i praksis, at nævnenes afgørelser efter inddrivelseslovens § 23 a var endelige, hvorfor Ankestyrelsen ikke har optaget disse sager til principiel eller generel behandling.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at inddrivelsesloven ikke udelukker, at den generelle klageadgang på det sociale område gælder, hvorfor Den Sociale Ankestyrelse må anses for at have kompetence på området i det omfang, den sociale lovgivning hjemler det.

Socialministeriet finder på denne baggrund, at Den Sociale Ankestyrelse med hjemmel i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 63 ikke er afskåret fra at behandle principielle og generelle sager efter inddrivelsesloven.

Som følge heraf, skal de sociale nævns afgørelser om inddrivelse af gæld efter inddrivelseslovens § 23 a forsynes med ankevejledning til Ankestyrelsen.

Denne fortolkning af reglerne vil blive lagt til grund i sager, der bliver indbragt for Den Sociale Ankestyrelse fra dags dato eller senere.

Vejledning til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område vil blive rettet ved førstkommende lejlighed.

Socialministeriet, den 17. maj 2002

Aksel Meyer