Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension og
lov om aktiv socialpolitik

(Genindførelse af efterlevelsespension m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 285 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 33, stk. 6,   affattes således:

»Stk. 6. Er der udbetalt pension for tiden efter, at retten til pension er ophørt efter stk. 3, skal det for meget udbetalte tilbagebetales, jf. dog stk. 7. Kravet om tilbagebetaling rettes mod pensionistens dødsbo. «

2. § 33, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud, skal der ikke ske tilbagebetaling af for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, hvis pensionisten umiddelbart før dødsfaldet var samlevende med

1)   en ægtefælle,

2)   en samlever, der modtager social pension, eller

3)   en samlever, der ikke modtager social pension, men er indsat som arving efter afdøde.

Tilsvarende gælder, selv om samlivet med en ægtefælle eller samlever, der er indsat som arving efter afdøde, er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, hvis ophævelsen skyldes, at den ene part har fået ophold i boformer m.v. efter §§ 92-94 eller § 140 i lov om social service eller § 5 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.«

3. I § 33 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud og var samlevende med en ægtefælle eller samlever, der modtager social pension, indgår for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, jf. stk. 3, i opgørelsen af efterlevelsespension, jf. § 48. «

4. § 39, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Omregning, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget oplysninger om de ændrede forhold. Omregning, jf. stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 48. «

5. Efter § 47 indsættes:

»§ 48. Dør den ene af to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social pension, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i en periode svarende til 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet. Udbetalingen af efterlevelsespension, jf. dog § 33, stk. 8, sker til den længstlevende pensionist. «

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001, som ændret ved § 7 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 85 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Hjælpen kan ikke ydes til efterlevende ægtefæller eller samlevere, der modtager efterlevelsespension efter § 48 i lov om social pension. «

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning for tilfælde, hvor dødsfaldet er indtrådt den 1. januar 2002 eller senere.

Stk. 2. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, som efter § 48 i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, er berettiget til efterlevelsespension efter en pensionist, der er afgået ved døden i perioden mellem den 1. januar 2002 og den 31. maj 2002, efterbetales efterlevelsespensionen efter fradrag af de ydelser, der er udbetalt efter de indtil den 1. juni 2002 gældende regler om udbetaling ved dødsfald i lov om social pension og lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. For personer og dødsboer, der er omfattet af § 33, stk. 7, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, og som i perioden mellem den 1. januar 2002 og den 31. maj 2002 har modtaget krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten er død, frafaldes dette krav. Er tilbagebetaling sket, udbetales beløbet til den berettigede, medmindre beløbet efter § 33, stk. 8, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, indgår i opgørelsen af efterlevelsespension.

Givet på Amalienborg, den 28. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
Frederik, Kronprins

/Henriette Kjær