Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 298 af 27. marts 2014 om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som nr. 4:

»4) En væsentlig filial: En filial betragtes som væsentlig, hvis filialen har en markedsandel i form af indskud på over 2 pct. i Danmark, eller hvis filialen ved suspension eller ophør forventes at kunne have betydning for den systemiske likviditet og betalings-, clearings- og afviklingssystemer i Danmark. Filialens størrelse og betydning med hensyn til antal kunder i det danske banksystem eller finansielle system vil også være et element, som kan føre til, at filialen betragtes som væsentlig.«

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 2, vedrørende instituttets udlån i Danmark i procent af det samlede udlån i Danmark, opgøres som penge- eller realkreditinstituttets udlån, fratrukket udlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber), i procent af det samlede udlån i danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter fratrukket udlån i danske penge- og realkreditinstitutters udenlandske enheder (filialer og datterselskaber).«

3. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 3, vedrørende instituttets indlån i Danmark i procent af det samlede indlån i Danmark opgøres som pengeinstituttets samlede indlån, fratrukket indlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber), i procent af det samlede indlån i danske pengeinstitutters og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter fratrukket indlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber).«

4. § 4 affattes således:

»§ 4. Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, »Instituttets balance i procent af de danske penge- og realkreditinstitutters, væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I’s, hvis fondsmæglerselskabet I har tilladelse til at udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 3 og 6, samlede balance«, opgøres som instituttets balance i procent af den samlede balance for institutterne og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter.

Stk. 2. Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, »Instituttets udlån i Danmark i procent af det samlede udlån i Danmark« opgøres efter samme metode som angivet i § 3, stk. 2.

Stk. 3. Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, »Instituttets indlån i Danmark i procent af det samlede indlån i Danmark«, opgøres efter samme metode som angivet i § 3, stk. 3.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Finanstilsynet, den 29. november 2017

Jesper Berg

/ Niels Storm Stenbæk