Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 1453 af 30. november 2016 og senest ved bekendtgørelse nr. 1093 af 22. september 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 85 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Luftfartsselskaberne kan til og med den 30. juni 2018 vælge at levere oplysningerne omfattet af § 85 a på anden vis end til SKATs elektroniske løsning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Skatteministeriet, den 14. december 2017

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen