Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Adgangskrav og -procedure
Kapitel 3 Optagelseskapacitet m.v.
Kapitel 4 Behandling af ansøgning
Kapitel 5 Indskrivning
Kapitel 6 Andre bestemmelser
Bilag 1 Kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 2, fra den 1. januar 2018:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, § 8, stk. 1 og 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, og § 10, stk. 1, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kapitel 2

Adgangskrav og -procedure

§ 2. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse fremgår af uddannelsens studieordning.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. Adgangskravene skal fremgå af uddannelsens studieordning.

Stk. 3. Skærpelser af adgangskrav varsles med mindst 1 år, før de får virkning, jf. dog § 6, stk. 3.

Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 3. Uddannelsesinstitutionen fastsætter ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, og offentliggør oplysning herom på sin hjemmeside.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på kandidatuddannelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som uddannelsesinstitutionen behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Oplysningspligt om beståede uddannelseselementer

§ 4. Ansøgeren skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau.

Stk. 2. For ansøgere, som er optaget på en uddannelse, sikrer uddannelsesinstitutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit, jf. stk. 1.

Stk. 3. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau.

Optagelse på andet grundlag

§ 5. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere på en kandidatuddannelse på et andet grundlag end de i § 2 fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og uddannelsesinstitutionen skønner, at ansøgeren kan gennemføre uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen kan bestemme, at ansøgeren senest inden studiestarten skal bestå supplerende prøver. Uddannelsesinstitutionen kan også bestemme, at ansøgeren skal gennemføre supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelsen, men inden studiestarten eller sideløbende med kandidatuddannelsens første semester.

Stk. 2. Den videregående kunstneriske uddannelsesinstitution kan også bestemme, at ansøgeren skal gennemføre supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelsen, men inden studiestarten eller sideløbende med kandidatuddannelsens første semester.

Stk. 3. Universitetet kan også bestemme, at ansøgeren skal gennemføre supplering med betinget optagelse, jf. bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).

Krav til sprogkundskaber

§ 6. Uddannelsesinstitutionen kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan uddannelsesinstitutionen alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

§ 7. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk på mindst B-niveau. Følgende dokumentation for engelsk på B-niveau anerkendes, medmindre uddannelsesinstitutionen har fastsat krav om højere testscore, jf. stk. 2:

1) Enkeltfag i engelsk på B-niveau.

2) TOEFL med testscore på mindst 83 eller IELTS med testscore på mindst 6,5.

3) Anden tilsvarende test, som institutionen anerkender.

4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan kræve en højere testscore end i stk. 1. Oplysninger herom skal fremgå af institutionens hjemmeside. Skærpelser skal varsles med mindst 2 år.

Stk. 3. Oplysninger om tests m.v. herunder gyldighedsperiode og score, samt hvornår disse skal være dokumenteret, skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Frist for optagelse

§ 8. På baggrund af den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse kan uddannelsesinstitutionen i studieordningen for kandidatuddannelsen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen efter at have afsluttet bacheloruddannelsen.

Kapitel 3

Optagelseskapacitet m.v.

§ 9. Efter reglerne om frit optag bestemmer universitetet, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte kandidatuddannelse, medmindre Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. § 4 i universitetsloven. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse meed samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

Stk. 2. Optagelseskapaciteten på de videregående kunstneriske kandidatuddannelser fastsættes i henhold til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes dimensionering af de enkelte videregående kunstneriske kandidatuddannelser. Den videregående kunstneriske uddannelsesinstitution skal sikre, at der er mulighed for at give en forsvarlig kunstnerisk og forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet.

§ 10. En bestået bacheloruddannelse fra den pågældende uddannelsesinstitution giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, ved samme uddannelsesinstitution i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog § 11.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse,

1) hvilken bacheloruddannelse ved uddannelsesinstitutionen der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1, og

2) hvilke bacheloruddannelser ved uddannelsesinstitutionen og ved andre uddannelsesinstitutioner der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, nr. 2, må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse fra en anden uddannelsesinstitution kan optages på kandidatuddannelsen. Uddannelsesinstitutionerne sikrer i fællesskab, at studerende på bacheloruddannelserne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved egen og andre uddannelsesinstitutioner.

§ 11. Ansøgere, der har gennemført en dansk kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan ikke optages eller indskrives på en kandidatuddannelse, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse kandidatuddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke er omfattet af stk. 1. Kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af stk. 1, fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen dispenserer fra stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

2) Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte kandidatuddannelse.

3) Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

4) Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en bacheloruddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den ansøgte kandidatuddannelse, og den ansøgte kandidatuddannelse er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, jf. § 10, stk. 1.

§ 12. Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en kandidatuddannelse, skal udvælgelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 10, stk. 1, og § 14.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Heri kan indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Uddannelsesinstitutionen må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside oplysning om adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier mindst 1 år, før de får virkning.

Kapitel 4

Behandling af ansøgning

§ 13. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For ansøgere, der er optaget på en kandidatuddannelse, sikrer institutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, jf. § 4, stk. 1.

§ 14. På kandidatuddannelser, der udbydes på engelsk, kan uddannelsesinstitutionen reservere et antal studiepladser til højt kvalificerede ansøgere med en udenlandsk bacheloreksamen, der har behov for opholdstilladelse for at kunne deltage i en uddannelse, og som institutionen vurderer opfylder adgangskravene. Ansøgningsfrist og tidspunkt for tilbud om en studieplads kan for disse ansøgere ligge tidligere end for øvrige ansøgere.

Stk. 2. Antallet af studiepladser, der tildeles ansøgere efter stk. 1, jf. § 9, fastsættes således, at der sikres studiepladser til de ansøgere,

1) der ikke har behov for opholdstilladelse, og som enten har ret til at blive optaget på uddannelsen, jf. § 10, stk. 1, eller er bedre kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen end øvrige ansøgere efter stk. 1, eller

2) der har behov for opholdstilladelse, og som har ret til at blive optaget på uddannelsen, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 3. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, samt tidspunkt for tilbud om og afslag på en studieplads efter stk. 1 samt eventuelt krav om bekræftelse af tilbuddet.

Kapitel 5

Indskrivning

§ 15. Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Kandidatuddannelse.

2) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Hvis en uddannelse udbydes med linjer med forskellige udbudssprog, skal den studerende have mulighed for at gennemføre hovedparten af uddannelsens elementer på udbudssproget på den linje, som den studerende er indskrevet på.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 16. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 15, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Overflytning og studieskift

§ 17. En studerende, der ønsker at flytte til samme kandidatuddannelse på ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på uddannelsen efter § 15, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået studieelementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 2. En studerende, der ønsker at skifte til en ny kandidatuddannelse på samme eller ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på den nye uddannelse efter § 15, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået studieelementer, der svarer til første år af den nye uddannelse. Indskrivning forudsætter, at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 3. Indskrivning sker inden for rammerne af denne bekendtgørelse efter den modtagende institutions regler. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Stk. 4. I forbindelse med ansøgning om indskrivning, kan den modtagende institution dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 5. Ved ansøgning om indskrivning finder § 4 og § 13, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Udskrivning og genindskrivning

§ 18. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør for studerende, der:

1) Har gennemført uddannelsen.

2) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået supplerende uddannelsesaktivitet, som uddannelsesinstitutionen har krævet som forudsætning for optagelsen, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen).

3) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg, jf. relevante eksamensbekendtgørelse.

4) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af uddannelsesinstitutionen, jf. relevante eksamensbekendtgørelse.

5) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler.

6) Melder sig ud af uddannelsen.

7) Er varigt bortvist fra uddannelsesinstitutionen efter regler udstedt i medfør af § 14, stk. 9, i lov om universiteter eller § 10, stk. 5, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

§ 19. En ansøger, der tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse omfattet af denne bekendtgørelse, og som ansøger om indskrivning på samme kandidatuddannelse ved samme eller en ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En ansøger, jf. stk. 1, skal ansøge om genindskrivning, når ansøgeren har bestået studieelementer svarende til første år af kandidatuddannelsen, som den er tilrettelagt på den søgte institution. Indskrivningen forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene og der er ledig studieplads. Institutionen fastsætter en frist for indgivelse af ansøgning om genindskrivning til næste studiestart.

Stk. 3. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 18, nr. 1, kan den pågældende ikke genindskrives.

Stk. 4. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 18, nr. 2-5, kan den pågældende søge genindskrivning, jf. dog § 11. Institutionen genindskriver den pågældende, hvis institutionen på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 5. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 18, nr. 6, kan den pågældende søge genindskrivning, jf. dog § 11. Hvis betingelserne for, at institutionen kunne have bragt indskrivningen til ophør, jf. § 18, nr. 2-5, er opfyldt, finder stk. 3, tilsvarende anvendelse. Genindskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter pågældende blev udskrevet.

Stk. 6. Hvor den pågældende genindskrives, jf. stk. 4 eller 5, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver uddannelsesinstitutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante fag.

Stk. 7. Ved genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende.

§ 20. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Regler fastsat af uddannelsesinstitutionen om, at studerende skal gennemføre supplerende prøver efter optagelsen på kandidatuddannelsen, jf. § 5, 2. pkt., og relevante eksamensbekendtgørelse, gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 21. Studerende, der har været udmeldt i et semester, eller hvor indskrivningen er bragt til ophør, dele af et semester eller tilsvarende, jf. § 19, stk. 3, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen.

Orlov

§ 22. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 23.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 23. En uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første halve studieår på kandidatuddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første halve studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 24. Ved adgang til kandidatuddannelser på universiteterne, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder denne bekendtgørelses kapitel 2, medmindre andet følger af andre regler.

§ 25. Karakterer og karaktergennemsnit efter § 6, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk.

§ 26. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade uddannelsesinstitutionen at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 27. Uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af den afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere uddannelsesinstitutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Uddannelsesinstitutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. § 7 finder anvendelse for ansøgere, der søger optagelse til studiestart 1. september 2018 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) ophæves.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 106 af 27. januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 12. december 2017

Søren Pind

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 2, fra den 1. januar 2018:

Kandidatuddannelser

Datalogi, kandidatuddannelse
Forsikringsmatematik, kandidatuddannelse
Landinspektørvidenskab, kandidatuddannelse
Matematik, kandidatuddannelse
Matematik-økonomi, kandidatuddannelse
Nanoscience, kandidatuddannelse
Software, kandidatuddannelse
Astronomi, kandidatuddannelse
Byggeri, kandidatuddannelse
Digitale medieteknologier, kandidatuddannelse
Revision, kandidatuddannelse
Statistik, kandidatuddannelse
Sygeplejevidenskab, kandidatuddannelse