Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 5. december 2017

Forslag

til

Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

(Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)

§ 1

I militær straffelov, lov nr. 530 af 24. juni 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 494 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område og hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

§ 2

I militær disciplinarlov, lov nr. 532 af 24. juni 2005, som ændret ved § 98 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område og hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

2. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »Forsvarskommandoen« til: »den myndighed, som den pågældende disciplinarchef tilhører«.

§ 3

I militær retsplejelov, lov nr. 531 af 24. juni 2005, som ændret ved § 100 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 8 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »auditørerne« til: »auditøren«.

2. I § 15, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

3. I § 15, stk. 3, ændres »militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 5. december 2017

Henrik Dam Kristensen

/ Bent Bøgsted