Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 230 af 16. marts 2011 og bekendtgørelse nr. 588 af 1. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 33, stk. 1, § 33, stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1913 af 15. december 2015 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang og § 1 i bekendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2010 om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer:«

2. I bilag 1 indsættes efter punkt 1.1.43:

»1.1.44 Salgsbod: Boder eller telte, hvor der primært foregår handel, og som højst anvendes af 50 personer.

1.1.45 Salgsområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for salgsboder, der opstilles for midlertidig anvendelse.«

3. I bilag 1 indsættes efter punkt 1.2.8:

»1.2.9 Med undtagelse af punkterne 1.3.1 – 1.3.4 finder disse tekniske forskrifter ikke anvendelse for:

a) F-gasanlæg i salgsboder, når følgende vilkår er opfyldt:

i) Der må maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted/kogeapparat.

ii) Gasflasker, der anvendes inde i salgsboderne, må ikke have en tilladelig fyldning, der overstiger 11 kg.

iii) Eventuelle reservegasflasker skal opstilles i det fri.

iv) Gasflasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst.

v) Gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg skal anbringes i det fri afskærmet fra publikum.

vi) Det samlede gasoplag pr. 1.000 m2 salgsområde må ikke overstige 100 GOE.

vii) I eller ved den enkelte salgsbod må der kun placeres 1 affaldscontainer. Rumindholdet af containeren må højst være 1 m3. Øvrige affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen og være af ubrændbart materiale. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

b) F-gasanlæg med flasker i forsamlingstelte, når der i hvert forsamlingstelt højst er 5 anlæg, herunder kogeapparater m.v., transportable varmeovne til F-gas, inkl. de flasker, der aktuelt er i brug.

Alle øvrige F-gasflasker, herunder reserveflasker, skal anbringes i overensstemmelse med de for oplag gældende bestemmelser, jf. kapitel 2.

Anlæg, der anvendes i forsamlingstelte til flere end 150 personer, er ikke omfattet af denne undtagelse.«

4. I bilag 1 punkt 2.2.1, 2.pkt. ændres »det i punkt 2.3.5 nævnte« til: »de i punkterne 2.3.5 og 2.7.12 nævnte«.

5. I bilag 1 punkt 2.2.2, 2.pkt. indsættes efter »2.6.3.2«: », 2.7.12«.

6. I bilag 1 indsættes efter punkt 2.2.3:

»2.2.4 Oplag af brandfarlige gasser må ikke etableres i forsamlingstelte til flere end 150 personer.«

7. I bilag 1 indsættes efter punkt 2.7.11:

»2.7.12 Forsamlingstelte og lagerafsnit med brandfarlige gasser skal have en indbyrdes afstand af mindst 5 m.«

8. Bilag 1, punkt 3.1.2, litra b, affattes således:

»b) F-gasanlæg med beholdere, herunder mobile F-gasanlæg med beholdere, jf. punkt 1.2.6 b, med tilladelig fyldning indtil 11 kg med direkte fordampning, der anvendes i andre bygninger end beboelsesbygninger og forsamlingstelte, når der i hver virksomhed er højst 1 anlæg, når der i hvert anlæg er højst 2 beholdere, 1 i brug og 1 i reserve, og når alle døre til lokaler, i hvilke der findes anlæg, forsynes med skilt på den udvendige side: ”TRYKFLASKER«.

Anlæg, der anvendes i forsamlingslokaler, bortset fra forsamlingstelte, til flere end 150 personer eller i undervisningslokaler, er ikke omfattet af denne undtagelse.

Hvor forholdene taler herfor, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) tillade, at der i en virksomhed er mere end 1 anlæg.«

9. I bilag 1 indsættes efter punkt 3.2.6:

»3.2.7 Lagerafsnit med brandfarlige gasser, herunder flasker med F-gas, der er i brug i anlæg, må ikke etableres i forsamlingstelte til flere end 150 personer.«

10. I bilag 1 punkt 4.2.1, 2.pkt. ændres »og 4.8.2 nævnte« til: », 4.8.2 og 4.10.16 nævnte«.

11. I bilag 1 punkt 4.2.2, 2.pkt. indsættes efter »4.8.2«: », 4.10.16«.

12. I bilag 1 indsættes efter punkt 4.10.15:

»4.10.16 Forsamlingstelte og lagerafsnit med brandfarlige gasser skal have en indbyrdes afstand af mindst 5 m.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Beredskabsstyrelsen, den 4. december 2017

Henning Thiesen

/ Susan Nissen