Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om note fra Estland om ændret anvendelse af overenskomst af 4. maj 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Estland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Artikel 12, stykke 7 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 4. maj 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Estland lyder således:

”Såfremt Estland – i nogen overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, som Estland har indgået med en tredje stat, som på datoen for undertegnelsen af denne overenskomst er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) – efter denne dato aftaler at udelukke nogen art af rettigheder eller formuegode i forhold til den definition, der er indeholdt i stykke 3 i denne artikel, eller fritage royalties, som hidrører fra Estland, fra estisk beskatning af royalties eller at nedsætte de skattesatser, der er fastsat i stykke 2, skal en sådan definition, fritagelse eller nedsat sats automatisk finde anvendelse, som om den havde været angivet i henholdsvis stykke 3 eller stykke 2. ”

En protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. juni 2002 mellem Estland og Schweiz trådte i kraft den 16. oktober 2015 med virkning fra den 1. januar 2016. Estland har ved brev af 21. marts 2016 orienteret om, at stykke 2 i artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 4. maj 1993 om kildestatsbeskatning af royalties dermed er bortfaldet med virkning fra den 1. januar 2016, og at stykke 3 i artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 4. maj 1993 med virkning fra den 1. januar 2016 ikke indeholder en henvisning til ”og film eller bånd til brug for fjernsyns- eller radioudsendelser” og en henvisning til ”eller anvendelse af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr”. Stykke 1, 2 og 3 i artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 4. maj 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Estland affattes herefter i medfør af stykke 7 i artikel 12 som følger:

   
(Oversættelse)
     
Article 12
 
Artikel 12
     
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
 
1. Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat og som retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.
     
2. - - -
 
2. - - -
     
3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
 
3. Udtrykket ”royalty” betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige eller videnskabelige erfaringer.
     
Ændringerne har virkning for royalties, der betales den 1. januar 2016 og senere.

Skatteministeriet, den 4. december 2017

Karsten Lauritzen