Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bestemmelser om knallertbevisets udseende og indhold mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om obligatorisk knallertundervisning
og knallertbeviser

 

I medfør af § 63, stk. 4 og 5, § 118, stk. 8 og § 124 q i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 432 af 10. juni 2003 og lov nr. 267 af 21. april 2004, fastsættes:

§ 1. Kommunen sørger efter færdselslovgivningen for undervisning i færdselsreglerne og i kørsel med ikke registreringspligtig knallert (obligatorisk knallertundervisning).

§ 2. Den obligatoriske knallertundervisning skal omfatte teoretisk og praktisk undervisning. Undervisningen skal give eleverne viden, færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at færdes på ikke registreringspligtig knallert på en færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges med en varighed på 24 undervisningstimer. Undervisningen gives efter retningslinier udfærdiget af Rådet for Større Færdselssikkerhed efter forhandling med Rigspolitichefen.

§ 3. Under al øvelseskørsel skal eleven anvende fastspændt styrthjelm.

§ 4. Øvelseskørsel på vej kan finde sted, når eleven er fyldt 15 år.

Stk. 2. Under kørslen skal eleven bære en orange vest forsynet med hvide reflekser foran og bagpå.

Stk. 3. Kørslen skal ske under opsyn af læreren, der højst må have opsyn med 6 elever ad gangen.

Stk. 4. Læreren skal påse, at betingelserne i stk. 1 og 2 og § 3 er opfyldt.

Stk. 5. Læreren skal endvidere påse, at eleven ved kørsel på lukket område har opnået en sådan færdighed, at kørslen på vej kan ske uden fare for andre eller for eleven selv.

§ 5. En elev anses for at have deltaget i undervisningen med et tilfredsstillende resultat, når den pågældende

1) har deltaget i undervisningen i mindst 21 timer, og

2) har besvaret tre prøver udfærdiget af Rådet for Større Færdselssikkerhed på tilfredsstillende måde. Bedømmelsen af prøverne foretages af læreren i overensstemmelse med en vejledning, der udsendes af Rådet for Større Færdselssikkerhed.

§ 6. Lederen af undervisningen meddeler elevens bopælskommune, at eleven har deltaget i den obligatoriske knallertundervisning med et tilfredsstillende resultat.

Stk. 2. Lederen giver samtidig eleven meddelelse om, at knallertbevis kan fås ved henvendelse til kommunen efter reglerne i §§ 7 og 8.

§ 7. Den, der har gennemført obligatorisk knallertundervisning med et tilfredsstillende resultat, og som ønsker at få udleveret et knallertbevis, skal rette henvendelse til sin bopælskommune.

Stk. 2. Den pågældende skal møde personligt og forevise dåbsattest eller på anden måde godtgøre sin identitet og aflevere et vellignende fotografi (portrætbillede uden hovedbeklædning, jf. dog stk. 3) i størrelse 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 25- 35 mm i højden. Fotografiet skal være holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre beskadigelser.

Stk. 3. Kommunen kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 2 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom.

§ 8. Kommunen udsteder mod betaling af 100 kr. knallertbevis til de personer, der opfylder betingelserne i § 7, jf. færdselsloven § 124 d.

Stk. 2. Knallertbeviset udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Knallertbevis må tidligst udleveres den sidste hverdag, før den pågældende fylder 16 år, og må ikke udleveres, efter at den pågældende er fyldt 18 år.

Stk. 4. Kommunen kan, såfremt betingelserne i § 7 og § 8, stk. 1, er opfyldt, udstede et midlertidigt knallertbevis med en gyldighed på op til 2 måneder, der tidligst regnes fra den pågældendes fyldte 16. år.

Stk. 5. Til en person, hvis knallertbevis er bortkommet eller beskadiget, udsteder bopælskommunen efter anmodning duplikatbevis. Er beviset bortkommet, afgives en erklæring herom. Er beviset beskadiget, skal det afleveres til kommunen, inden duplikatbevis udstedes. § 7, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Duplikatbevis må ikke udleveres, efter at den pågældende er fyldt 18 år.

§ 9. Til en person, der ikke længere er i besiddelse af et tidligere erhvervet kørekort til traktor/motorredskab, udsteder politiet efter anmodning en erklæring om, at den pågældende må føre ikke registreringspligtig knallert. Anmærkning herom optages i kørekortregisteret.

Stk. 2. Til en person, hvis erklæring er bortkommet eller beskadiget, udsteder politiet efter begæring en duplikaterklæring. Anmærkning herom optages i kørekortregisteret. Er erklæringen bortkommet, skal den pågældende afgive en erklæring herom. Er erklæringen beskadiget, skal den afleveres til politiet, inden duplikaterklæring udstedes.

Stk. 3. Erklæring eller duplikaterklæring må ikke udleveres, efter at den pågældende er fyldt 18 år.

§ 10. Overtrædelse af § 4, stk. 3 og 4, straffes med bøde.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993 om obligatorisk knallertundervisning.

Stk. 3. Knallertbeviser udstedt før den 1. april 2005 forbliver gyldige.

Justitsministeriet, den 2. marts 2005

Lene Espersen

/Michael HøjerBilag 1

Bestemmelser om knallertbevisets udseende og indhold mv.

I. Format

Knallertbeviset udstedes som lamineret plastkort med en længde på 85 mm og en bredde på 54 mm.

II. Udseende og indhold

Knallertbeviset har to sider.

AA2725_1.JPG Size: (346 X 229)

AA2725_2.JPG Size: (346 X 229)

1. Knallertbevisets forside:

a) Øverst i forsidens midte er ordet ”Knallertbevis” trykt i sort.

b) I forsidens højre side findes et fotografi af indehaveren.

c) I forsidens baggrund findes et mønster i gult med det danske rigsvåben.

d) Knallertbevisets dataindhold, der er skrevet med sort, omfatter:

- Indehaverens efternavn

- Indehaverens fornavn(e)

- Indehaverens CPR-nummer

- Navnet på den kommune, der har udstedt beviset

- Bevisnummer (kommunenummer og løbenummer)

- Udstedelsesdato

- Udløbsdato

- Indehaverens underskrift

2. Knallertbevisets bagside:

a) I bagsidens baggrund findes et mønster i gult.

b) Bagsiden indeholder følgende tekst skrevet med sort:

Dette bevis giver ret til at føre ikke registreringspligtig knallert. Beviset skal medbringes under kørsel og skal på forlangende vises til politiet. Overtrædelser heraf straffes med bøde.

Fundne knallertbeviser bedes afleveret til den kommune, der er anført på forsiden af beviset, eller til politiet.

Beviset er ikke anerkendt som officiel legitimation.

Godkendt af Justitsministeriet.