Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.1)

(Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 715 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 3-5, og § 7, stk. 5« til: »jf. dog stk. 2-5 og §§ 5 og 7 a-7 h«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) Motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion, jf. dog stk. 2.«

3. § 2, stk. 2-5, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1, nr. 7, gælder ikke for:

1) Et motorredskab, herunder en gaffeltruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, der ikke har karakter af privat fællesvej, og i ubetydeligt omfang på privat fællesvej og offentlig vej.

2) En minitruck, der bruges på privat område, herunder på privat vej, og i ubetydeligt omfang på offentlig vej.

3) Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående.

4) Et motorredskab, der bruges på afmærket havne- eller terminalområde, der er udpeget af politiet efter bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (Godshåndtering og rangering af sættevogne).

Stk. 3. Et køretøj fritages efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen for registrering, hvis

1) køretøjet overvejende anvendes uden for offentlig vej eller

2) køretøjet kun bruges på færdselslovens område i forbindelse med et officielt arrangement administreret af staten og køretøjets brug i forbindelse med arrangementet administreres af staten.

Stk. 4. I tilladelsen efter stk. 3 fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse typer af lille knallert ikke skal registreres.«

4. I § 7, stk. 1, ændres »stk. 5« til: »§§ 7 f-7 h«.

5. § 7, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

6. I § 7, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

7. Efter § 7 indsættes før overskriften før § 8:

»Prøveskilte

§ 7 a. Told- og skatteforvaltningen kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 7 b-7 e.

Stk. 2. Et prøveskilt udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v.

Stk. 3. Et prøveskilt udleveres for en periode på 5 år.

Stk. 4. Udlevering af et prøveskilt registreres i Køretøjsregisteret. Told- og skatteforvaltningen udsteder en attest herfor.

Stk. 5. Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan inddrage et prøveskilt, hvis skiltet bruges i strid med stk. 2 eller 5 eller §§ 7 b-7 e, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1. I forbindelse med inddragelse, som følge af at et prøveskilt bruges i strid med stk. 2 eller 5 eller §§ 7 b-7 e, kan told- og skatteforvaltningen fastsætte en karensperiode på op til 6 måneder, hvor den erhvervsdrivende ikke kan få tildelt nye prøveskilte eller få fornyet eksisterende prøveskilte.

§ 7 b. Prøveskilte må kun bruges til kørsel med uregistrerede køretøjer af en type, der skal registreres efter § 2.

Stk. 2. Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til følgende formål:

1) Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkøring af køretøjet.

2) Kørsel i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til eller fra det sted her i landet, hvor importøren eller eksportøren har adresse, herunder virksomhedsadresse.

3) Prøvekørsel i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkøring af et istandsat køretøj.

4) Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation, leasing, køb, salg eller klargøring.

5) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.

6) Overførsel af et køretøj til anden forhandler, anden leasingvirksomhed, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager.

7) Demonstrationskørsel af et køretøj for en forhandler eller leasingvirksomhed eller personale hos disse.

8) Demonstrations- eller prøvekørsel af et køretøj i anledning af salg eller leasing. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en mulig køber eller leasingtager.

9) Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer og kun for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

10) Prøvekørsel af et køretøj i anledning af udarbejdelse af en artikel efter aftale med et medie. Kørslen må kun foretages af journalister med motorstof som hovedområde.

Stk. 3. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen, jf. stk. 2.

§ 7 c. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden.

Stk. 2. Prøveskilte kan bruges på et motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet er forsynet med en tilkoblingsanordning og køretøjet sammen med et tilkoblet køretøj kun bruges til de formål, der er nævnt i § 7 b, stk. 2.

Stk. 3. Prøveskilte kan kun bruges til kørsel med blokvogn, mobilkran eller stort påhængsredskab til de formål, der er nævnt i § 7 b, stk. 2, nr. 1 og 3-5.

§ 7 d. Et prøveskilt må med de undtagelser, der følger af stk. 2 og 3, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter § 7 a, og dem, der er ansat hos denne.

Stk. 2. Ved demonstrations- eller prøvekørsel som nævnt i § 7 b, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der ikke kan medtage passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren eller leasingvirksomheden og disses personale eller den interesserede køber eller leasingtager, dennes nærtstående og personer, der bistår køberen eller leasingtageren med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum i den nærmeste omegn.

Stk. 3. Ved demonstrations- eller prøvekørsel som nævnt i § 7 b, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der kan medtage passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, hvis indehaveren af retten til prøveskiltet eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig demonstrations- eller prøvekørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Dokumentationen skal ske ved anvendelse af en blanket, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen, medmindre told- og skatteforvaltningen har tilladt, at dokumentationen kan ske på en nærmere angiven måde, herunder digitalt. Indehaveren af retten til prøveskiltet skal opbevare dokumentationen, i 3 måneder efter at kørslen har fundet sted. Dokumentationen skal efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.

§ 7 e. Prøveskilte udleveres til enten bil eller motorcykel.

Stk. 2. Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab, påhængskøretøj, blokvogn og mobilkran. Hvis et prøveskilt bruges til et påhængskøretøj, skal skiltet monteres bag på påhængskøretøjet.

Stk. 3. Et prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om udformning, udlevering, placering, antal og fastgørelse af prøveskilte.

Prøvemærker

§ 7 f. Told- og skatteforvaltningen kan udlevere et prøvemærke til en fysisk eller juridisk person til kørsel som nævnt i §§ 7 b og 7 c og § 7 d, stk. 1.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan desuden tillade brug af prøvemærker til kørsel med:

1) Et køretøj, der er registreret første gang for mere end 30 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal være synet inden for de seneste 8 år efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet.

2) Et køretøj, der anvendes i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, til kørsel mellem disse baner eller ruter. Køretøjet skal inden for de seneste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler eller motorcykler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som dokumenterer, at kravene i 1. og 2. pkt. er opfyldt.

3) Et køretøj, der skal indgå i et almenvelgørende eller almennyttigt arrangement, herunder kørsel i optog, til direkte kørsel mellem det sted, hvor køretøjet er opbevaret, og det sted, hvor arrangementet skal afholdes.

§ 7 g. Told- og skatteforvaltningen udsteder en tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med og vilkår for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 7 dage. Det gælder dog ikke, hvis told- og skatteforvaltningen uden betaling har udleveret et eller to prøvemærker til brug, indtil en erstatningsnummerplade kan leveres, som følge af at køretøjet ikke har nogen brugbar nummerplade og køretøjet ikke skal indregistreres med nyt registreringsnummer. I det tilfælde kan tilladelsen gives i op til 3 måneder. Et prøvemærke må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsen.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen tegner en ansvarsforsikring for kørsel med prøvemærker i EU-/EØS-lande.

§ 7 h. Skatteministeren kan fastsætte regler om udformning, udskrivning, udlevering, placering, antal og fastgørelse af prøvemærker.«

8. I § 15, stk. 8, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer i Køretøjsregisteret.«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

9. Efter § 19 indsættes før overskriften før § 20:

»§ 19 a. Et uregistreret køretøj, et køretøj med prøveskilte eller prøvemærker eller et køretøj, som er registreret i et andet land, på Færøerne eller i Grønland, må føres af en offentligt ansat, der skal kontrollere eller fjerne køretøjet som led i sit hverv, i det omfang kørslen er nødvendig for kontrol eller fjernelse af køretøjet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn el.lign., uden at registreringspligten efter § 2, stk. 1, indtræder.«

10. I § 20, stk. 1, 1. pkt., nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, § 3 eller § 4« til: »§ 2, stk. 1, 2 eller 4, §§ 3, 4 eller 7 b-7 d, § 7 e, stk. 2, § 7 f eller § 7 g, stk. 1 og 2,«.

11. I § 20, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

§ 2

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 687 af 8. juni 2017 og § 1 i lov nr. 1195 af 14. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Fritages motorcykler, personbiler, varebiler, campingbiler og busser for afgift efter stk. 1, nr. 15, skal lejen udgøre mindst 35 pct. af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjerne på det tidspunkt, hvor køretøjerne anmeldes som valutakøretøjer til told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 5 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »4 personer« til: »2 personer«.

3. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »brugsværdi« til: »almindelige pris ved salg til bruger her i landet indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov«, og efter 1. pkt. indsættes:

»Afgiften beregnet efter 1. pkt. kan ikke overstige afgiften beregnet på grundlag af 40 pct. af køretøjets nypris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov.«

§ 3

I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 687 af 8. juni 2017 og § 2 i lov nr. 1195 af 14. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. I § 7, stk. 3, som bliver stk. 2, udgår »og 2«.

§ 4

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 7. september 2017, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 2, ophæves.

§ 5

I lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1385 af 28. december 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, 1. pkt., ændres »297,6« til: »295,4«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på prøveskilte, der er udstedt til kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, et dyrskue eller lignende arrangementer. For sådanne prøveskilte finder de hidtil gældende regler i registreringsbekendtgørelsen anvendelse. Overtrædelse af forskrifterne straffes efter de hidtil gældende regler. Sådanne prøveskilte kan ikke efter lovens ikrafttræden fornyes efter de hidtil gældende regler til et formål, som ikke er omfattet af loven.

Stk. 3. § 2, nr. 2, har også virkning for køretøjer afgiftsberigtiget efter reglerne i § 5 a, stk. 2, 2. og 3. pkt., i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, før den 1. januar 2018, uanset at der på registreringstidspunktet var krav om fire egentlige sovepladser.

Givet på Amalienborg, den 11. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).