Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Udgiftsrammer til byfornyelsesformål
Kapitel 3 Rammebelastende støtteudgifter
Kapitel 4 Kommunernes brug af administrative edb-systemer
Kapitel 5 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Oversigt over kommunernes procentuelle fordelingstal
Bilag 2 Træk på kommunens udgiftsramme til mertilsagn om støtte til beslutninger omfattet af lov om byfornyelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer

I medfør af § 7, stk. 3, § 100 og § 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 1562 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om opgørelsen og uddelingen af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse. Derudover fastsættes bestemmelser for indberetning af kommunalbestyrelsernes beslutninger om bygningsfornyelse m.v. og områdefornyelse.

Kapitel 2

Udgiftsrammer til byfornyelsesformål

Opgørelse af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse

§ 2. Ved begyndelsen af året opgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen størrelsen af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål til fordeling mellem kommunerne.

Stk. 2. Den samlede statslige udgiftsramme omfatter den på finansloven fastsatte statslige udgiftsramme til byfornyelsesaktiviteter med tillæg af overført udgiftsramme fra de forudgående finansår fratrukket midler til afgrænsede byfornyelsesopgaver, herunder forsøg.

Kommunal ansøgning om udgiftsramme

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få del i den samlede statslige udgiftsramme, jf. § 2, stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker en mindre del end kommunens andel af den samlede statslige udgiftsramme, angives det i ansøgningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgninger om at få del i den samlede udgiftsramme til byfornyelse skal hvert finansår indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. februar i det enkelte finansår. Er den 1. februar en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag.

Fastsættelse af udgiftsramme til kommunerne

§ 4. Den enkelte kommune får andel i den samlede statslige udgiftsramme efter en fordelingsnøgle, udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på grundlag af objektive kriterier, der afspejler kommunens byfornyelsesbehov. Fordelingen af midlerne sker på grundlag af den enkelte kommunes bestand af private udlejningsboliger, bestand af ejer- og andelsboliger, antal af forsamlingshuse, antal af tomme boliger, behov for energiinvesteringer, indkomstgrundlag samt befolkningsudviklingen i kommunen og i de byer, der ligger i kommunen. Bilag 1 indeholder en oversigt over kommunernes fordelingstal.

Stk. 2. Kommunens andel af den ordinære udgiftsramme opgøres i hele kroner.

§ 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år i forbindelse med udmelding af kommunernes andele af udgiftsrammen en frist, inden for hvilken kommunerne kan hjemtage udgiftsramme via de administrative edb-systemer BFO og BYF2012. Rammeåret løber fra udmeldingen af udgiftsrammen og til udløbet af den i 1. pkt. nævnte frist.

Stk. 2. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist bortfalder den del af kommunens udgiftsramme, som ikke er hjemtaget.

Stk. 3. Kommunens andel af udgiftsrammen tilbageføres til kommunens udgiftsramme, hvis kommunen via de administrative edb-systemer BFO og BYF2012 lader udgiftsrammen bortfalde i samme rammeår, som den er hjemtaget og inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist.

Opsparing af udgiftsramme

§ 6. Kommunalbestyrelserne har maksimalt 36 måneder til at udmønte den tildelte udgiftsramme, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 2. Hvert år inden for den fastsatte frist i § 3, stk. 2, skal kommunen, overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bekræfte, at kommunen fortsat ønsker at disponere over ubrugt tildelt ramme fra foregående rammeår.

Kapitel 3

Rammebelastende støtteudgifter

§ 7. Kommunens udgiftsrammer, jf. § 4, belastes med den statslige del af støtteudgiften i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer § 19, stk. 2, § 34, stk. 2, § 37, stk. 2 og 3, § 38, stk. 2, § 38 b, stk. 2, § 38 c, stk. 2, § 38 e, stk. 2, § 48, stk. 2, § 57, stk. 2, § 73, § 82, stk. 2, og § 96, stk. 3-5, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Mertilsagn om støtte til beslutninger omfattet af lov om byfornyelse, jf. § 109, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, belaster kommunens udgiftsrammer efter en omregningsfaktor, som fremgår af bilag 2.

Stk. 3. Bilag 2 vedrørende træk på kommunernes udgiftsramme til mertilsagn om støtte til beslutninger omfattet af lov om byfornyelse reguleres årligt i henhold til beregningsforudsætningerne på finansloven for det aktuelle tilsagnsår.

Stk. 4. Træk på kommunens udgiftsrammer, jf. stk. 1, skal ske via de administrative edb-systemer BFO, BYF2012 eller BOSSINF-Område i umiddelbar tilknytning til kommunalbestyrelsens beslutning om at yde støtte.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal gennemføre og afslutte beslutningen om bygningsfornyelse m.v. eller områdefornyelse i BYF2012 eller BOSSINF-Område inden for en frist på højst 5 år fra datoen for tilsagn efter 1. marts 2018. Gennemføres beslutningen ikke indenfor fristen, vil udbetalt statslig refusion kræves tilbagebetalt.

Stk. 6 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i stk. 5.

Kapitel 4

Kommunernes brug af administrative edb-systemer

§ 8. Beslutninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer skal registreres i de administrative edb-systemer BYF2012 og BOSSINF-Område, jf. § 94, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 9. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at indberette alle de oplysninger, som kræves af BYF2012 og BOSSINF-Område.

Stk. 2. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at de oplysninger, som indberettes til BYF2012 og BOSSINF-Område, er tilstrækkelige og korrekte.

§ 10. Udgiften til driften af BYF2012 og BOSSINF-Område samt det tidligere administrative edb-system BFO fordeles på de kommuner, som opretter beslutninger i systemet.

§ 11. Foranlediger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, en indberetningsfejl til BYF2012, BOSSINF-Område eller BFO-systemet rettet, afholder kommunalbestyrelsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1102 af 10. august 2016 om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet ophæves, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Ansøgninger om områdefornyelse, efter kapitel 2 i lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, hvortil der er meddelt reservation inden den 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1102 af 10. august 2016 om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet.

Stk. 4. Beslutninger efter kapitel 3-6 og kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, med tilsagn inden udløb af fristen for anvendelse af rammen for 2017, den 23. februar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1102 af 10. august 2016 om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet.

Stk. 5. Statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn til områdefornyelse inden 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1102 af 10. august 2016 om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen , den 19. december 2017

Carsten Falk Hansen

/ Annette Klint Kofod


Bilag 1

Oversigt over kommunernes procentuelle fordelingstal

           
           
København
11,053
Holbæk
1,048
Horsens
1,017
Frederiksberg
1,666
Faxe
0,570
Kolding
0,987
Ballerup
0,103
Kalundborg
1,818
Vejle
1,013
Brøndby
0,084
Ringsted
0,557
Herning
0,999
Dragør
0,072
Slagelse
1,736
Holstebro
0,618
Gentofte
0,993
Stevns
0,405
Lemvig
0,955
Gladsaxe
0,386
Sorø
0,449
Struer
0,575
Glostrup
0,159
Lejre
0,214
Syddjurs
0,780
Herlev
0,092
Lolland
3,290
Norddjurs
1,026
Albertslund
0,073
Næstved
1,244
Favrskov
0,324
Hvidovre
0,299
Guldborgsund
3,559
Odder
0,211
Høje-Taastrup
0,252
Vordingborg
1,941
Randers
1,657
Lyngby-Taarbæk
0,505
Bornholm
2,213
Silkeborg
0,805
Rødovre
0,231
Middelfart
0,445
Samsø
0,733
Ishøj
0,059
Assens
1,104
Skanderborg
0,323
Tårnby
0,186
Faaborg-Midtfyn
1,523
Århus
2,866
Vallensbæk
0,032
Kerteminde
0,246
Ikast-Brande
0,363
Furesø
0,104
Nyborg
0,526
Ringkøbing-Skjern
1,515
Allerød
0,127
Odense
1,843
Hedensted
0,516
Fredensborg
0,194
Svendborg
1,822
Morsø
0,970
Helsingør
0,748
Nordfyn
0,577
Skive
1,304
Hillerød
0,428
Langeland
2,069
Thisted
1,847
Hørsholm
0,147
Ærø
1,020
Viborg
1,040
Rudersdal
0,339
Haderslev
1,525
Brønderslev
0,593
Egedal
0,179
Billund
0,261
Frederikshavn
2,487
Frederikssund
0,411
Sønderborg
2,201
Vesthimmerland
1,110
Greve
0,151
Tønder
2,279
Læsø
0,358
Køge
0,370
Esbjerg
1,772
Rebild
0,260
Halsnæs
0,695
Fanø
0,044
Mariagerfjord
1,244
Roskilde
0,546
Varde
1,264
Jammerbugt
1,350
Solrød
0,074
Vejen
0,525
Aalborg
2,542
Gribskov
0,578
Aabenraa
1,768
Hjørring
2,139
Odsherred
1,594
Fredericia
0,685
Hele landet
100,000


Bilag 2

Træk på kommunens udgiftsramme til mertilsagn om støtte til beslutninger omfattet af lov om byfornyelse

Trækket på udgiftsrammen udgør en procentvis andel af den tilsagnsdækkede investering. I forbindelse med kommunal hjemtagelse af udgiftsramme i 2018 vil der automatisk via edb-systemet blive beregnet og foretaget udgiftsrammetræk på kommunens udgiftsramme.

     
 
Udgiftstype
Byfornyelsessystem
Træk på udgiftsramme som
andel af støtteberettiget
investering
Lov om byfornyelse:
1.1.2001-31.12.2003
   
Forbedringstilskud til udlejningsboliger
BFO
2,7 pct.
Forbedringstilskud til andelsboliger
BFO
0,0 pct.
Refusionsberettigede byfornyelsesudgifter
BFO
50 pct.
Forsøg efter byfornyelseslovens §§ 92 og 93
BFO
50-100 pct. som fastsat i
ministeriets tilsagn
Kontant betaling af byfornyelsestab
BFO
50 pct.