Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1298 af 25. november 2015 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1808 af 22. december 2015, foretages efter bemyndigelse følgende ændring:

1. I § 1, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»Grundlagsåret for de erhvervsgymnasiale uddannelser (merkantil og teknisk studentereksamen) er det finansår, der ligger forud for finansåret.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 8. december 2017

Martin Larsen
Vicedirektør

/ Marcus Petersen