Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R0305
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Notificerende myndigheder og notificerede organer
Kapitel 3 Udpegning, overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer
Kapitel 4 Koordinering af tekniske vurderingsorganer
Kapitel 5 Betaling for DANAK’s ydelser (gebyrer)
Kapitel 6 Administrative bestemmelser
Kapitel 7 Klageadgang
Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer1)

I medfør af § 31, stk. 1 og 3, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og § 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Danmarks nationale akkrediteringsorgan (herefter benævnt DANAK) for de opgaver, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har delegeret til DANAK i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (herefter benævnt byggevareforordningen). Derudover finder bekendtgørelsen anvendelse på de juridiske personer, som er etableret i Danmark, og som ønsker at blive udpeget og notificeret til at udføre 3. partskontrol med byggevarer i henhold til byggevareforordningen. Desuden finder bekendtgørelsen anvendelse på de juridiske personer, som er etableret i Danmark, og som ønsker at blive udpeget som teknisk vurderingsorgan i henhold til byggevareforordningen.

Kapitel 2

Notificerende myndigheder og notificerede organer

§ 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er notificerende myndighed i Danmark, jf. byggevareforordningen artikel 40, stk. 1.

Stk. 2. I henhold til byggevareforordningen artikel 40, stk. 2 og 3, delegeres opgaverne, som står beskrevet i byggevareforordningen artikel 39, artikel 40, stk. 1, artikel 48 og 50 om vurdering, notifikation og overvågning af notificerede organer til DANAK.

Stk. 3. Ansøgning om udpegning og notifikation sendes til DANAK, jf. byggevareforordningen artikel 47, stk. 1 og 2. Der kan alene opnås notifikation på baggrund af en akkrediteringsattest.

§ 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at DANAK overholder kravene i byggevareforordningen artikel 40, stk. 3, og artikel 41. DANAK fremsender årligt en redegørelse, som beskriver, hvordan DANAK opfylder kravene i byggevareforordningen artikel 40, stk. 3 og artikel 41.

Kapitel 3

Udpegning, overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer

§ 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen delegerer til DANAK at forestå vurdering af ansøgninger om udpegning som teknisk vurderingsorgan i Danmark efter byggevareforordningen artikel 29 og 30. På baggrund af en indstilling fra DANAK om ansøgers opfyldelse af kravene i byggevareforordningen artikel 30 afgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om ansøger kan udpeges som teknisk vurderingsorgan i Danmark.

Stk. 2. Ansøgning om udpegning som teknisk vurderingsorgan i Danmark indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøger skal i ansøgningen angive, inden for hvilke produktområder, der ønskes udpegning, jf. byggevareforordningen artikel 29. På anmodning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer DANAK, hvorvidt ansøger opfylder kravene i byggevareforordningen artikel 30, med henblik på, at Trafik,- Bygge og Boligstyrelsen i henhold til stk. 1, kan afgøre, hvorvidt ansøger kan udpeges som teknisk vurderingsorgan i Danmark.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen delegerer herudover til DANAK at forestå overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer i Danmark efter byggevareforordningen artikel 29. På baggrund af en indstilling fra DANAK afgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen omfanget og hyppigheden af overvågning og evaluering.

Stk. 4. Såfremt DANAK vurderer, at kravene i byggevareforordningen artikel 30 ikke længere er opfyldt, jf. stk. 3, afgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på baggrund af en indstilling fra DANAK, om det tekniske vurderingsorgan fortsat kan være udpeget, jf. byggevareforordningen artikel 30, stk. 3.

Kapitel 4

Koordinering af tekniske vurderingsorganer

§ 5. Organer, som efter § 5, stk. 1, er blevet udpeget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som teknisk vurderingsorgan i Danmark, forpligtes til at være medlem af den organisation af tekniske vurderingsorganer, som er beskrevet i byggevareforordningen artikel 31, samt til at bidrage med såvel finansielle som menneskelige ressourcer til denne organisation.

Stk. 2. De organer, som er omfattet af stk. 1, skal årligt fremsende en afrapportering om opfyldelse af byggevareforordningen artikel 31, stk. 5, til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Kapitel 5

Betaling for DANAK’s ydelser (gebyrer)

§ 6. DANAK kan, inden for en ramme aftalt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, opkræve betaling (gebyrer) til dækning af DANAK´s udgifter i forbindelse med de opgaver om udpegning, vurdering, notifikation og overvågning af notificerede organer og om ansøgning, overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer, som følger af denne bekendtgørelse. Priserne (gebyrerne) skal fastsættes uden fortjeneste for øje. Priserne (gebyrerne) fastsættes én gang årligt. De aktuelle priser (gebyrer) for DANAK’s ydelser offentliggøres på DANAK’s hjemmeside.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 7. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af DANAK om notifikation i medfør af bekendtgørelsens § 2, stk. 2.

Kapitel 7

Klageadgang

§ 8. Afgørelser truffet af DANAK i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. byggelovens § 31, stk. 3.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den dag, afgørelsen er meddelt, jf. byggelovens § 25, stk. 1.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 182 af 26. februar 2013 om DANAK´s opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer ophæves.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 4. december 2017

Carsten Falk Hansen

/ Birgitte Lundblad

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2011/305/EU af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF, EU-Tidende 2011, nr. L 88, side 5. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven/bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.