Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udbudsgenstand
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Minimumskrav til tilladelseshaver
Kapitel 4 Ansøgningsprocedure
Kapitel 5 Overdragelse og salg af tilladelsen
Kapitel 6 Radio- og tv-nævnets tilsyn med overholdelse af tilladelsesvilkår
Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Beregning af den i henhold til § 3 krævede dækning på minimum 97 pct. af befolkningen
Bilag 2 Ansøgers økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

I medfør af § 3, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Udbudsgenstand

§ 1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tv-sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) til brug for distribution af billedprogrammer mv. i hele landet. Sendemulighederne kan ibrugtages den 4. april 2020, idet de dog med nævnets godkendelse vil kunne ibrugtages tidligere, såfremt der måtte være indgået aftale herom med nuværende tilladelseshavere.

Stk. 2. Med de i stk. 1 nævnte sendemuligheder følger en jordbaseret digital sendemulighed i frekvensbåndet 174-230 MHz (VHF) til brug for distribution af billedprogrammer mv. Tilladelseshaver skal varsle ønsket om ibrugtagelse med minimum et år. Hvis tilladelseshaver varsler en ibrugtagelsesdato, har tilladelseshaver pligt til at tage sendemuligheden i brug senest en måned efter den varslede dato. Hvis tilladelseshaver ikke har taget sendemuligheden i brug senest 1. januar 2023, bortfalder tilladelseshavers adgang til at bruge sendemuligheden.

Stk. 3. Et eksempel på en kanalplan for sendemulighederne skal fremgå af Radio- og tv-nævnets udbudsmateriale. Minimum én af de i stk. 1 nævnte sendemuligheder skal respektere de regionale TV 2-virksomheders nuværende dækningsområder. Radio- og tv-nævnet kan forudsat Energistyrelsens tilslutning hertil, godkende ændringer i den i tilladelsen indeholdte kanalplan i perioden fra udstedelse af tilladelsen og frem til tilladelsesperiodens udløb.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved ”billedprogrammer mv.” forstås i denne bekendtgørelse flow-tv-kanaler, eventuelle enkeltstående tv-programmer samt nye digitale tjenester af såvel programfølgende som ikke-programfølgende art.

Stk. 2. Ved ”gatekeeper” forstås i denne bekendtgørelse et foretagende, som indgår aftaler med leverandører af billedprogrammer mv. med henblik på at distribuere disse programmer mv. til seerne. Den ”gatekeeper”, hvortil Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse i medfør af § 18, betegnes ”tilladelseshaver”.

Stk. 3. Ved ”en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation” forstås en europæisk organisation, der blandt EU-medlemsstaterne har opnået bred anerkendelse som værende kompetent til at fastsætte standarder på det område, standarden vedrører.

Stk. 4. Ved ”nabolandskanaler” forstås i denne bekendtgørelse public service-kanaler eller brede reklamefinansierede kanaler fra Danmarks nærmeste nabolande: Sverige, Norge og Tyskland.

Stk. 5. Ved ”det danske tv-marked” forstås i denne bekendtgørelse det danske marked for tv-distribution, det danske marked for levering af tv-indhold eller markeder beslægtet hermed.

Kapitel 3

Minimumskrav til tilladelseshaver

§ 3. Tilladelseshaver skal påbegynde distribution via de jf. § 1, stk. 1, tildelte sendemuligheder senest 4. april 2020. Radio- og tv-nævnet kan dispensere herfra, idet dispensation dog kun kan gives helt undtagelsesvis, og hvis særlige forhold tilsiger dette.

Stk. 2. Det er en forudsætning for at tage sendemulighederne i brug, at tilladelsesindehaveren har en frekvenstilladelse. De tildelte sendemuligheder skal udnyttes i overensstemmelse med internationale og bilaterale aftaler samt inden for rammerne af den af Radio- og tv-nævnet udstedte distributionstilladelse og den af Energistyrelsen udstedte frekvenstilladelse.

Stk. 3. Tilladelseshaver skal etablere og drive de sendenet, der benyttes til distribution via de tildelte sendemuligheder, jf. § 1, og skal i tilladelsesperioden afholde udgifter hertil. Etablering og drift kan ske på basis af aftale med andre foretagender, herunder nuværende tilladelseshavere.

Stk. 4. Tilladelseshaver skal fra tilladelsens udstedelse dække omkostninger ved ændringer af eksisterende sendenet, der benyttes af nuværende tilladelseshavere i det omfang omkostningerne kan tilskrives ændringer i frekvensanvendelsen som følge af den i tilladelsen indeholdte kanalplan. Tilladelseshaver skal desuden i perioden dække øvrige omkostninger ved ændringer af eksisterende sendenet, der sker på tilladelseshavers foranledning.

Stk. 5. Tilladelseshaver skal sikre, at der for alle de sendenet, der benyttes af tilladelseshaver til distribution via de tildelte sendemuligheder, i hele tilladelsesperioden er tale om en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen. Dækningen beregnes efter den i bilag 1 angivne beregningsmetode, som også skal fremgå af udbudsmaterialet.

Stk. 6. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra det i stk. 5 nævnte dækningskrav, såfremt nævnet anser dette for begrundet i hensynet til resultatet af forhandlinger med nabolande om ibrugtagning af sendemulighederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation.

Stk. 7. Det i stk. 5 nævnte dækningskrav og de i §§ 4-7 nævnte krav gælder ikke for den i § 1, stk. 2, nævnte sendemulighed.

§ 4. Distributionsvirksomheden skal omfatte mindst tre nabolandskanaler. Såfremt distributionsvirksomheden sker i programpakker, skal nabolandskanalerne placeres i den for seerne billigste pakke.

Stk. 2. Der skal tilbydes seerne samme indhold i hele landet, idet dette dog ikke gælder for regional distribution af programmer fra de regionale TV 2-virksomheder på TV 2 DANMARK’s hovedkanal, ligesom de nabolandskanaler, der distribueres i medfør af stk. 1, kan variere fra landsdel til landsdel.

§ 5. Tilladelseshaver skal samarbejde med I/S DIGI-TV om anvendelse af tekniske standarder ved distributionen. Tilladelseshaver skal orientere Radio- og tv-nævnet om benyttede standarder og ændringer heri.

§ 6. Tilladelseshaver skal i det omfang, der benyttes kryptering af tv-signalerne, ved krypteringen anvende en fælles europæisk krypteringsalgoritme, der er udarbejdet af og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation.1)

Stk. 2. Såfremt tilladelseshavers distributionsvirksomhed omfatter interaktive applikationer, skal tilladelseshaver benytte en programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation.2) Tilladelseshaver skal benytte samme API for alle de pågældende sendemuligheder, og samme API, som evt. benyttes af I/S DIGI-TV.

Stk. 3. Tilladelseshaver skal også ud over de i stk. 1 og stk. 2 nævnte tilfælde benytte åbne standarder, der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation.

§ 7. Tilladelseshaver skal samarbejde med I/S DIGI-TV om specifikation for det modtagne signal og modtagere, om etablering af en fælles simpel elektronisk programguide (EPG) samt om kundebetjening.

Stk. 2. Tilladelseshaver skal fra tilladelsens udstedelse samarbejde med relevante parter, herunder I/S DIGI-TV, om information til seerne om ændringer i distributionen af jordbaseret digitalt tv frem mod 4. april 2020, herunder eventuelle ændrede krav til tv-modtageudstyr.

Kapitel 4

Ansøgningsprocedure

§ 8. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene for udbuddet.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om procedure og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for afgivelse af ansøgning. Ansøgningen skal som minimum indeholde de i §§ 9-16 angivne oplysninger mv.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Nævnet kan endvidere foretage ændringer i udbudsmaterialet, herunder ændringer, som måtte følge af ændringer af nærværende bekendtgørelse.

Krav til indholdet af ansøgninger

§ 9. Ansøgere skal redegøre for eventuel erfaring som distributør af tv, herunder betalings-tv, og for erfaring med drift eller håndtering af kundebetjening.

Stk. 2. Ansøgere skal herudover redegøre for erfaring med etablering og teknisk drift af tv-sendenet. For teknisk drift skal kunne dokumenteres mindst 2 års erfaring.

Stk. 3. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, der har den i stk. 1 og 2 nævnte erfaring. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring skal i så fald fremlægges for det foretagende, hvormed aftale er indgået.

§ 10. Ansøgere skal redegøre for ansøgers økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 2 anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår. Er ansøger et konsortium eller lignende, skal der redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold.

Stk. 2. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, som ansøger vælger at basere sin økonomi på. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for de økonomiske forhold skal i så fald fremlægges for det eller de foretagender, hvormed aftale er indgået.

§ 11. Ansøgere skal fremlægge forslag til en konfliktløsningsmekanisme for løsning af uoverensstemmelser mellem tilladelseshaver og I/S DIGI-TV i relation til det i § 7, stk. 1, nævnte samarbejde, idet en sådan mekanisme forudsættes aftalt endeligt med I/S DIGI-TV efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelse.

§ 12. Ansøgere skal fremlægge en plan for opbygning af sendenettet, herunder et udkast til kanalplan. Nærmere krav herom kan fremgå af udbudsmaterialet.

Stk. 2. Ansøgere skal fremlægge et overslag over de for virksomheden nødvendige investeringer i sendenet mv. og dokumentation for finansieringen heraf i form af f.eks. erklæring fra bank.

§ 13. Ansøgere skal redegøre for, hvordan ansøgeren ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked. Ansøgere skal herunder redegøre for, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. I det omfang en ansøger gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser m.v., har tilknytning til aktører på det danske tv-marked, skal redegørelsen beskrive, hvilke specifikke forholdsregler ansøger vil træffe for at imødegå, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt som følge af tilknytningen.

§ 14. Ansøgere skal aflevere en underskrevet foreløbig bodsaftale. Den foreløbige bodsaftale skal fremgå af udbudsmaterialet og skal pålægge tilladelseshaver bod for manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen og efterlevelse af pålæg udstedt af Radio- og tv-nævnet. Indholdet af bodsaftalen aftales endeligt mellem Radio- og tv-nævnet og den valgte tilladelseshaver. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 2. Bodsaftalen skal indeholde krav om, at manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår sendenettets dækning pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på 0,5 mio. kr. for hver 0,1 procent, sendenettets befolkningsmæssige dækning opgjort ultimo året ligger under den krævede dækning. Der kan dog i bodsaftalen åbnes mulighed for dispensation fra en sådan bod, såfremt manglende dækning skyldes særlige forhold, jf. § 3, stk. 6.

Stk. 3. Aftalen skal endvidere indeholde krav om, at overtrædelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår krav til programindhold pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på højst 10 pct. af tilladelseshavers omsætning i det foregående regnskabsår.

Stk. 4. Øvrige bodsvilkår aftales mellem nævnet og ansøger inden udstedelse af tilladelsen. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser som nævnt i stk. 2 og 3 tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 5. Endelig bodsaftale underskrives inden nævnets udstedelse af tilladelse efter § 18.

§ 15. Ansøger skal afgive erklæring om at ville efterleve de af nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen, jf. § 20.

§ 16. Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 30 mio.kr. Alternativt skal beløbet deponeres på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody’s Investors Service på mindst A2.

Stk. 2. Efter udbuddet er afsluttet, og der er udstedt tilladelse, vil anfordringsgarantien eller det deponerede beløb blive frigivet.

Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger

§ 17. Ansøgere, som ikke har afgivet de i udbudsmaterialet krævede oplysninger og dokumentation, eller som ikke har stillet den krævede anfordringsgaranti eller deponering, jf. § 16, kan afvises af nævnet.

Stk. 2. Nævnet kan indhente supplerende oplysninger fra ansøgerne med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med ansøgningerne.

§ 18. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til som tilladelseshaver at distribuere digital tv på det jordbasserede sendenet ud fra en samlet vurdering af ansøgningernes redegørelser og oplysninger i forhold til følgende kriterier:

1) Ansøgernes erfaring som distributør af tv og med etablering og teknisk drift af tv-sendenet, jf. § 9. Denne vurdering vægter 25 pct. Mere erfaring vægter højere end mindre erfaring. Erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede digitale tv-sendenet vægter højere end erfaring med etablering og teknisk drift af øvrige typer af tv-sendenet. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring. Erfaring med kundebetjening tillægges positiv vægt.

2) Ansøgernes forretningsmæssige kompetencer og økonomiske forhold, jf. § 10. Dette vurderes ud fra ansøgernes regnskabsmæssige hoved- og nøgletal gennem de seneste fem år, jf. bilag 2. Denne vurdering vægter 25 pct.

3) Ansøgernes redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som tilladelseshaver, jf. § 13. Denne vurdering vægter 50 pct.

Stk. 2. Nævnet lægger ved vurderingen af den i stk.1, nr. 3 nævnte redegørelse vægt på, om ansøger i redegørelsen har godtgjort, at man ved varetagelsen af opgaven som tilladelseshaver vil kunne fungere uafhængig af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, jf. § 13, har interesser på det danske tv-marked.

Stk. 3. Nævnets vurdering af de konkurrencemæssige virkninger i tv-markedet skal ske på baggrund af en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for samtlige indkomne ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til § 17, stk. 1.

Tilladelse

§ 19. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den valgte ansøger, jf. § 18.

Stk. 2. Tilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen og gælder frem til og med 30. juni 2030.

Stk. 3. Senest to år inden tilladelsesperiodens udløb træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske fornyet udbud af sendemulighederne, idet et sådant udbud i givet fald skal være afsluttet og en ny tilladelse udstedt senest ét år før tilladelsesperiodens udløb.

Stk. 4. Tilladelsen kan ikke betinges af betaling af koncessionsafgift. Derimod betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser.

Stk. 5. Tilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR eller konsortier e.l., hvori DR deltager.

§ 20. Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens generelle vilkår, som skal fremgå af udbudsmaterialet, og på baggrund af indholdet af ansøgningen.

Stk. 2. Det skal indgå som vilkår for Radio- og tv-nævnets tilladelse, at tilladelseshaver skal orientere nævnet om alle ændringer i udnyttelsen af sendemuligheder i forhold til det i tilladelsen fastsatte, idet væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående godkendelse af nævnet. Ved væsentlige ændringer skal forstås ændringer i forhold til minimumskrav, jf. §§ 3-7, ændringer i tilladelseshavers plan for opbygning af sendenet, jf. § 12, eller andre ændringer, som Radio- og tv-nævnet i udbudsmaterialet måtte anføre som væsentlige, jf. stk. 6.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om en ændring, jf. stk. 2, kan godkendes, skal nævnet lægge vægt på, om kravet som følge af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling ikke længere er rimeligt at kræve opfyldt. I den forbindelse kan nævnet lægge vægt på

1) om formålet med det pågældende krav må anses for at være blevet uaktuelt i lyset af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling, eller

2) om det pågældende krav kan anses for opfyldt mindst lige så godt ved en alternativ opfyldelsesmetode, som tilladelseshaver tilbyder.

Stk. 4. Det skal ligeledes indgå som vilkår for tilladelsen, at ændringer i tilladelseshavers muligheder for at fungere uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske tv-marked, skal forelægges for Radio- og tv-nævnet før gennemførelsen. Med ændringer forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesiddelser på over 5 pct. og andre former for erhvervelse af indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser mv., der øger tilladelseshavers tilknytning til andre aktører på det danske tv-marked. Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. § 18, stk. 3, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Såfremt en ændring efter stk. 4, udgør en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrencelovens § 12 c, jf. § 12 a og b, træffer Radio- og tv-nævnet beslutning om betinget godkendelse af ændringen. Godkendelsen efter 1. pkt., betinges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om godkendelse af fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og 2, samt af, at tilladelseshaver opfylder eventuelle tilsagn, der er pålagt efter konkurrencelovens § 12 e.

Stk. 6. Nævnet kan på andre områder end de i stk. 1-5 nævnte fastsætte vilkår om, at tilladelseshaver skal leve op til indholdet af ansøgningen eller dele heraf.

Stk. 7. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj til Radio- og tv-nævnet indsende en redegørelse for det foregående kalenderår, der indeholder oplysninger om opfyldelse af tilladelsesvilkårene. Tilladelseshaver skal tillige hvert år senest den 1. maj til Radio- og tv-nævnet indsende årsregnskab for det foregående kalenderår. Radio- og tv-nævnet fastsætter i tilladelsen nærmere krav til indholdet af redegørelsen.

Kapitel 5

Overdragelse og salg af tilladelsen

§ 21. Inden eventuel overdragelse eller salg af tilladelsen eller hel eller delvis overdragelse eller salg af det foretagende, hvortil tilladelsen er udstedt (tilladelseshaver), skal tilladelseshaver afgive oplysninger herom til Radio- og tv-nævnet. Nævnet vurderer, om vilkårene og forudsætningerne for tilladelsen, herunder indholdet i ansøgningen om tilladelse, fortsat vil være opfyldt efter overdragelse eller salg.

Stk. 2. På baggrund af vurderingen efter stk. 1, 2. pkt., og efter indhentelse af udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer nævnet afgørelse om, hvorvidt overdragelsen eller salget kan godkendes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Såfremt en overdragelse eller et salg efter stk. 1 udgør en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrenceloven § 12 c, jf. § 12 a og b, træffer Radio- og tv-nævnet beslutning om betinget godkendelse af salget. Godkendelse efter 1. pkt., betinges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om godkendelse af fusionen, jf. konkurrenceloven § 12 c, stk. 1 og 2 samt af, at tilladelseshaver opfylder eventuelle tilsagn, der er pålagt efter konkurrenceloven § 12 e.

Kapitel 6

Radio- og tv-nævnets tilsyn med overholdelse af tilladelsesvilkår

Tilsyn

§ 22. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavers overholdelse af tilladelsesvilkår.

Stk. 2. Nævnet påtaler i henhold til radio- og fjernsynslovens § 41, nr. 2, overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.

Stk. 3. Nævnet træffer i tilfælde af manglende enighed mellem tilladelseshaver og I/S DIGI-TV om en konfliktløsningsmekanisme, jf. § 11, beslutning om etablering af en sådan.

Stk. 4. Nævnet træffer afgørelse om inddragelse af tilladelsen i henhold til radio- og fjernsynslovens § 41, nr. 3, jf. lovens § 4, stk. 3.

Sanktioner

§ 23. Tilladelseshaver kan ved overtrædelse af de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, pålægges bod, jf. § 14.

Stk. 2. Tilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis

1) tilladelseshaver overtræder loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne,

2) tilladelseshaver tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på,

3) tilladelseshaver i forbindelse med udbuddet og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller

4) tilladelsesindehaver gennemfører væsentlige ændringer, der ikke er godkendt i overensstemmelse med § 20.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1183 af 31. oktober 2017 om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder gælder dog fortsat for den tilladelse, som er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007, ligesom denne tilladelse forbliver i kraft for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

Kulturministeriet, den 8. december 2017

Mette Bock

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Beregning af den i henhold til § 3 krævede dækning på minimum 97 pct. af befolkningen

Beregningen af den i henhold til § 3 krævede dækning på minimum 97 pct. af befolkningen baseres på følgende forudsætninger:

Fast modtagelse (udendørs retningsantenne i 10 m højde) med anvendelse af DVB-T systemvariant 64QAM, code rate 2/3

Planlægningsgrundlag i henhold til GE06 Final Acts, ANNEX2, Chapter 3

Stedsandsynlighed på 95 pct. og interferensfrihed i 99 pct. af tiden

Udbredelsesmodel: CRC-predict eller anden tilsvarende, egnet model for tv-sendenet og under hensyntagen til terræn og evt. clutter. Pixelstørrelse 100x100m eller mindre

De til enhver tid seneste befolkningsdata fra Danmarks Statistik


Bilag 2

Ansøgers økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår

Hovedtal:

Omsætning

Kapacitetsomkostninger

Dækningsbidrag

Finansielle poster (rente mv.)

Årets resultat

Aktiver i alt

Debitorer

Passiver i alt fordelt på

Gæld (kortfristet og langfristet)

Hensættelser

Egenkapital

Likvider ultimo

Nøgletal:

Overskudsgrad

Dækningsgrad

Afkast af investeret kapital (ROIC)

Aktivernes omsætningshastighed

Egenkapitalandel

Egenkapitalforrentning

Fremmedkapitalens forrentning

Likviditetsgrad

Kapacitetsgrad

Nulpunktsomsætning

Sikkerhedsmargin

Officielle noter

1) Pt. ETSI, jf. bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet).

2) En oversigt over sådanne standarder findes i Europa-Kommissionens liste over standarder og specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester. Listen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og kan ses på Kommissionens hjemmeside.