Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0021
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse1)

(Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU« til: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU«, og efter »EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38« indsættes: », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2193/EU af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg, EU-Tidende 2015, nr. L 313, side 1«.

2. I § 7, stk. 1, nr. 3, ændres »og anlæg for deponering af affald« til: », anlæg for deponering af affald og anlæg for håndtering af udvindingsaffald«.

3. I § 34, stk. 2, § 37 c, § 41 e, stk. 1 og 2, og § 58, stk. 2, indsættes efter »anlæg for deponering af affald«: »og anlæg for håndtering af udvindingsaffald«.

4. I § 39 b, stk. 1, 1. pkt., og § 41 e, stk. 3, indsættes efter »anlæg for deponering af affald«: »eller anlæg for håndtering af udvindingsaffald«.

5. I § 41 e, stk. 2, indsættes efter »den 1. juli 2001 eller senere«: »for anlæg for deponering af affald og den 19. december 2017 eller senere for anlæg for håndtering af udvindingsaffald«.

6. I § 41 e, stk. 4, indsættes efter »den 1. juli 2001«: »for anlæg for deponering af affald og den 19. december 2017 for anlæg for håndtering af udvindingsaffald«.

7. I § 79 b, stk. 1, nr. 7, ændres »og 9 a« til: »og 9 a og § 79 d«.

8. Efter § 79 c indsættes:

»§ 79 d. Miljø- og fødevareministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, fastsætte regler om, at tilsynsmyndigheden efter anmodning skal indhente oplysninger hos virksomheder, og at virksomheder skal udlevere disse oplysninger.«

9. I § 110, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 72 a, stk. 3,«: »§ 79 d,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 19. december 2017.

Givet på Amalienborg, den 12. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2006, nr. L 102, side 15.