Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

(Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »samt færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner, herunder« til: », inddeling i færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen i de enkelte fag/emner skal tilrettelægges, og«.

2. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undervisningsministeren udsender vejledende færdigheds- og vidensmål.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 10, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »arbejdet med færdigheds- og vidensmål« til: »tilrettelæggelsen af undervisningen ud fra færdigheds- og vidensområderne«.

4. I § 11, stk. 3, ændres »færdigheds- og vidensmål« til: »færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen skal tilrettelægges,«.

5. I § 13, stk. 2, 1. pkt., udgår », færdigheds- og vidensmål«.

6. I § 40, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 2

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 1 a, stk. 4, ændres »færdigheds- og vidensmål« til: »færdigheds- og vidensområder«.

§ 3

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, ændres »færdigheds- og vidensmål« til: »færdigheds- og vidensområder«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 12. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager