Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0016
 
32016L2258
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love1)

(Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Skatteministeriet

§ 1

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 29. august 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 683 af 8. juni 2017 og § 6 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, og § 19 A, stk. 1, ændres »selvangivelsesfristen efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt.« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13«.

2. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 10, stk. 4 og 5, § 10 B eller § 11 H« til: »skatteindberetningslovens § 8, § 17, stk. 3, eller §§ 19 eller 20«.

3. § 14, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For aktier erhvervet forud for indtræden af skattepligt her til landet anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis den skattepligtige har indsendt oplysninger til told- og skatteforvaltningen om beholdningen af aktier ved indtræden af skattepligt her til landet. Oplysningerne efter 1. pkt. skal være indsendt til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvor skattepligt her til landet indtræder.«

4. I § 14, stk. 4, 1. pkt., ændres »selvangivelsesfristen« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13,«.

5. § 14, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Betingelsen i 1. pkt. anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen uanset tidsfristen i 1. pkt. har modtaget oplysninger om besiddelsen ved indberetning efter skatteindberetningsloven § 17, stk. 1 og 2.«

6. I § 19 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 10, stk. 4, eller §§ 10 B, 10 E eller 11 H« til: »skatteindberetningslovens § 17, stk. 3, eller §§ 19 eller 20«.

7. § 19 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For aktier og investeringsbeviser m.v. erhvervet forud for indtræden af skattepligt her til landet anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis den skattepligtige har indsendt oplysninger til told- og skatteforvaltningen om beholdningen af aktier og investeringsbeviser m.v. ved indtræden af skattepligt her til landet. Oplysningerne efter 1. pkt. skal være afgivet til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvor skattepligt her til landet indtræder.«

8. I § 36, stk. 7, 1. pkt., ændres »indgivelsen af selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

9. I § 39, stk. 2, 1. pkt., ændres »indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

10. I § 39, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »oplysningerne som nævnt i 1. pkt.«

11. § 39, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysninger og beholdningsoversigt være afgivet inden den nye frist.«

12. I § 39, stk. 4, 1. pkt., ændres »Indgives selvangivelse« til: »Afgives oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

13. I § 39, stk. 5, ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13, og fristen for afgivelse af beholdningsoversigt«.

14. § 39 A, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Der skal til told- og skatteforvaltningen afgives oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Samtidig med afgivelsen af disse oplysninger skal der gives oplysning om adressen på indsendelsestidspunktet. Oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13, er den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Udløber oplysningsfristen dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne til told- og skatteforvaltningen for rettidigt afgivet, hvis den skattepligtige giver told- og skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00, jf. skattekontrollovens § 13. Afgives oplysningerne ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan give udsættelse med oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 14, stk. 1.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1884 af 29. december 2015 og § 4 i lov nr. 1554 af 13. december 2016 og senest ved § 11 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af overdragerens oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 5 D, stk. 2, ændres »indsendes selvangivelse« til: »afgives oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 26 A, stk. 6, 3. pkt., og § 33 C, stk. 7, ændres »indgivelse af overdragerens selvangivelse« til: »afgivelse af overdragerens oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

4. I § 52, stk. 1, nr. 3, ændres »skattekontrolloven« til: »skatteindberetningsloven«.

5. Efter § 53 indsættes:

»§ 53 A. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende told- og skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen, hvis forvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv. Afskæring kan ske med virkning for det aktuelle indkomstår.

Stk. 2. Finder forvaltningen, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan forvaltningen tillige afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 og 2 skal angive det eller de indkomstår, afskæringen vedrører, og en begrundelse herfor og indeholde en klagevejledning.

Stk. 4. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan påklages til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1. Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven gælder også ved påklage af en afgørelse efter stk. 1 og 2.«

6. I § 62 B ændres »skattekontrollovens § 5, stk. 3« til: »skattekontrollovens § 74«.

7. I § 62 D, stk. 3, og § 88, stk. 2, indsættes efter »direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet«: »og Rådets direktiv 2016/2258 af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen«.

8. I § 66, stk. 2, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 9 B, stk. 2« til: »skatteindberetningslovens § 29«.

9. I § 73 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »indgiver selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgiver oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

10. I § 73 B, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »afgivelsen af disse oplysninger«.

11. § 73 B, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysninger og beholdningsoversigt være afgivet inden den nye frist.«

12. I § 73 B, stk. 3, ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse og meddelelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 11, jf. § 13«.

13. I § 73 C, stk. 6, 1. pkt., ændres »indgive selvangivelse« til: »afgive oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

14. I § 73 C, stk. 6, 2. pkt., ændres »indsendelse af denne selvangivelse« til: »afgivelsen af disse oplysninger«.

15. § 73 C, stk. 6, 3. pkt., affattes således:

»Oplysningsfristen er angivet i skattekontrollovens § 11, jf. § 13.«

16. I § 73 C, stk. 6, 4. pkt., ændres »Indgives selvangivelsen« til: »Afgives oplysningerne efter skattekontrollovens § 2«.

17. I § 73 C, stk. 6, 5. pkt., ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 11, jf. § 13«.

18. I § 73 E, stk. 2, 1. pkt., ændres »indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

19. § 73 E, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysninger og beholdningsoversigt være afgivet inden den nye frist.«

20. To steder i § 73 E, stk. 2, 3. pkt., ændres »indgives selvangivelse af« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen om«.

21. I § 73 E, stk. 6, 1. pkt., ændres »Indgives selvangivelse« til: »Afgives oplysningerne efter skattekontrollovens § 2«.

22. I § 73 E, stk. 7, 2. pkt., ændres »selvangivelsesfristen« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13«.

23. I § 99, stk. 2, 2. pkt., ændres »ved indgivelse af selvangivelsen« til: »ved afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

24. I § 99, stk. 3, ændres »selvangivelsesfrist« til: »oplysningsfrist efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13«.

§ 3

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, ændres »selvangivelsesfristen efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt.« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13,«.

2. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 10 B eller § 11 H« til: »skatteindberetningslovens §§ 19 eller 20«.

3. § 15, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For fordringer erhvervet forud for indtræden af skattepligt her til landet anses betingelserne i stk. 1 for opfyldt, hvis den skattepligtige har indsendt oplysninger til told- og skatteforvaltningen om beholdningen af fordringer ved indtræden af skattepligt her til landet. Oplysningerne efter 1. pkt. skal være indsendt til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvor skattepligt her til landet indtræder.«

4. I § 15, stk. 4, 1. pkt., ændres »selvangivelsesfristen« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13,«.

5. § 15, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Betingelserne i 1. pkt. anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen uanset tidsfristen i 1. pkt. har modtaget oplysninger om besiddelsen ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 18.«

6. I § 22 A, stk. 3, ændres »skattekontrollovens § 8 P« til: »skatteindberetningslovens § 13«.

7. I § 26 A, stk. 1, ændres »skattekontrollovens § 3 C, stk. 3-14« til: »skattekontrollovens §§ 29-35«.

8. I § 26 A, stk. 2, 2. pkt., ændres »skattekontrollovens § 3 C, stk. 8, 9, 11 og 13« til: »skattekontrollovens §§ 32 og 33, § 34, stk. 3-5, og § 35, stk. 2 og 3«.

9. I § 38, stk. 2, 1. pkt., ændres »indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

10. I § 38, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »oplysningerne til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

11. § 38, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysninger og beholdningsoversigt være afgivet inden den nye frist.«

12. I § 38, stk. 4, 1. pkt., og § 38 A, stk. 8, 5. pkt., ændres »Indgives selvangivelse« til: »Afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

13. I § 38, stk. 5, ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, og fristen for afgivelse af beholdningsoversigt«.

14. I § 38 A, stk. 8, 1. pkt., ændres »indgives selvangivelse« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

15. I § 38 A, stk. 8, 2. pkt., ændres »indsendelsen af denne selvangivelse« til: »afgivelsen af disse oplysninger«.

16. I § 38 A, stk. 8, 3. pkt., ændres »Selvangivelsesfristen« til: »Oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13,«.

17. § 38 A, stk. 8, 4. pkt., affattes således:

»Udløber oplysningsfristen dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne til told- og skatteforvaltningen for rettidigt afgivet, hvis den skattepligtige giver told- og skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00, jf. skattekontrollovens § 13.«

18. I § 38 A, stk. 8, 6. pkt., ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 11, jf. § 13«.

§ 4

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1554 af 13. december 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 1376 af 4. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 5, 2. og 5. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 5, stk. 6, ændres »indgivelsen af selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 5 A, 2. pkt., ændres »fristen for rettidig selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13,«.

4. I § 5 G, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 3 B« til: »skattekontrollovens kapitel 4«.

5. I § 8 A, stk. 1, 3. pkt., § 8 H, stk. 1, 3. pkt., og § 12, stk. 2, 5. pkt., ændres »i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3« til: »efter skatteindberetningslovens § 26«.

6. I § 8 F ændres »skattekontrollovens § 7 L, stk. 1« til: »skatteindberetningslovens § 41, stk. 1«, »skattekontrollovens § 7 L« ændres til: »skatteindberetningslovens § 41«, og »i skattekontrolloven« ændres til: »i skatteindberetningsloven«.

7. I § 8 S, stk. 3, nr. 4, ændres »skattekontrollovens § 7 K« til: »skatteindberetningslovens § 40«.

8. I § 8 X, stk. 4, 1. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

9. I § 8 X, stk. 4, 2. pkt., ændres »Ved selvangivelsen« til: »Ved afgivelsen af disse oplysninger«.

10. I § 8 Y, stk. 3, 2. pkt., ændres »selvangivelsesfrist« til: »oplysningsfrist efter skattekontrollovens §§ 11-13«.

11. I § 9 E, stk. 4, ændres »selvangivelsesfristens udløb« til: »udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, jf. § 13,«.

12. I § 10, stk. 5, og § 11, stk. 2, 4. pkt., ændres »skattekontrollovens § 7 L« til: »skatteindberetningslovens § 41, stk. 2, eller oplysningerne anses for afgivet efter skatteindberetningslovens § 41, stk. 3«.

13. I § 12 B, stk. 2, 5. pkt., og stk. 3, 5. pkt., ændres »fristen for selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10-13«.

14. I § 13, stk. 2, ændres »skattekontrollovens § 8 T« til: »skatteindberetningslovens § 31«.

15. I § 15 K, stk. 4, 2. pkt., ændres »i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Ø, stk. 3« til: »efter skatteindberetningslovens § 27«.

16. I § 15 O, stk. 1, 2. pkt., ændres »skattekontrollovens § 11 G« til: »skatteindberetningslovens § 43«, og »efter § 11 G« ændres til: »efter § 43«.

17. I § 16 B, stk. 3, 2. pkt., ændres »selvangivelsesfristens udløb« til: »udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10-13«.

18. I § 16 C, stk. 12, 2. pkt., ændres », jf. skattekontrollovens § 10 A« til: »efter regler udstedt i medfør af skatteindberetningslovens § 18, stk. 5«, og », jf. skattekontrollovens § 11 B« udgår.

19. I § 16 H, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet«: »og Rådets direktiv 2016/2258 af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen«.

20. I § 17 A, stk. 4, ændres »skattekontrollovens § 3 D, stk. 3, eller opkrævningslovens § 5 a, stk. 3,« til: »skattekontrollovens § 79 eller opkrævningslovens § 5 e«.

21. I § 27 E, stk. 2, 3. pkt., ændres »Ved selvangivelsen« til: »Ved afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

22. I § 28, stk. 7, 2. pkt., ændres »indgivet selvangivelse« til: »afgivet oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«, og »indgives selvangivelse herom« ændres til: »afgives oplysninger herom«.

23. I § 28, stk. 8, 2. pkt., ændres »indgivet selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgivet oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«, og to steder ændres »selvangivelsesfristens udløb,« til: »udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13«.

24. I § 32 D, nr. 3, ændres »Selvangivelse« til: »Oplysninger, som skal afgives til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2,«.

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1376 af 16. december 2014, § 1 i lov nr. 1884 af 29. december 2015 og § 7 i lov nr. 1554 af 13. december 2016 og senest ved § 3 i lov nr. 473 af 17. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, EU-Tidende 2011, nr. L 64, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2014, nr. L 359, side 1, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2015, nr. L 332, side 1, Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2016, nr. L 146, side 8, og Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, EU-Tidende 2016, nr. L 342, side 1.«

2. I § 1, stk. 2 og 3, indsættes efter »selvangivelsen«: »eller oplysningsskemaet«.

3. I § 1, stk. 2, indsættes efter »selvangivelse«: »eller oplysningsskema«.

4. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger om skattepligtig indkomst«.

5. I § 4 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde forlænge selvangivelsesfristen for grupper af skattepligtige.«

6. I § 6 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Forpligtede enheder omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes efter direktivets artikel 13, 30, 31 og 40, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig.«

7. I § 6 A, stk. 3, ændres »stk. 2, 2. pkt.«: »stk. 2, 3. pkt.«

8. I § 8 D, stk. 2, indsættes efter »Oplysninger om forhold«: », jf. stk. 1,«.

9. I § 8 D indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Forpligtede enheder omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen oplysninger omhandlet af direktivets artikel 13, 30, 31 og 40.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. I § 8 D indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Finansielle virksomheder skal efter anmodning oplyse told- og skatteforvaltningen om transaktioner med fremmede jurisdiktioner, når der ikke eksisterer en aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og den pågældende jurisdiktion om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, og om transaktioner med jurisdiktioner, som er på en fælles EU-liste over ikkesamarbejdende jurisdiktioner.«

11. I § 11, stk. 1, nr. 1, og § 11 A, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet«: »og Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen«.

§ 6

I afskrivningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29. august 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 7, 6. pkt., og § 52, stk. 1, ændres »selvangivelsesfristen« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10-13«.

2. I § 52, stk. 1, ændres »den selvangivne afskrivningssats« til: »den oplysning om afskrivningssatsen, der skal gives til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 52, stk. 2, 1. pkt., ændres »den selvangivne afskrivningssats« til: »den oplysning om afskrivningssatsen, der skal gives til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2,«.

§ 7

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, 3. pkt., ændres »selvangivelse af« til: »oplysninger efter skattekontrollovens § 2 vedrørende«.

2. I § 13, stk. 3, 2. pkt., ændres »skattekontrollovens § 6 C, stk. 1« til: »skattekontrollovens § 63«.

3. I § 13, stk. 3, 3. pkt., ændres »indgive selvangivelse af« til: »afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 vedrørende«.

4. I § 13, stk. 7, 1. pkt., og § 85, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvangives« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

5. § 13, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Skattekontrollovens § 14, stk. 1, og §§ 72-74, jf. skattekontrollovens § 2, finder tilsvarende anvendelse på oplysningsfristerne efter stk. 2, 3 og 7.«

6. I overskriften før § 57 ændres »selvangivelse« til: »oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

7. I § 57, stk. 2, nr. 4, 2. pkt., ændres »foretages en selvangivelse« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

8. I § 57, stk. 3, 1. pkt., ændres »foretage en selvangivelse« til: »afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

9. I § 78, stk. 1, 2. pkt., ændres »Skattekontrollovens § 5, stk. 3,« til: »Skattekontrollovens § 74«.

10. I overskriften til afsnit VII ændres »Selvangivelse« til: »Afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

11. Overskriften til kapitel 16 affattes således:

»Kapitel 16

Afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

12. I § 85, stk. 1, 1. pkt., ændres »selvangivelsespligtigt efter § 1, jf. § 2, i skattekontrolloven« til: »oplysningspligtigt efter skattekontrollovens § 1 og § 2, stk. 1, jf. skattekontrollovens § 4«.

13. I § 85, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »selvangivelsespligten« til: »oplysningspligten efter skattekontrollovens § 2«.

14. I § 85, stk. 2, 1. pkt., ændres »Selvangivelse skal foretages« til: »Oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 skal afgives«.

15. § 85, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skattekontrollovens § 14, stk. 1, og §§ 72-74 finder tilsvarende anvendelse på oplysningsfristerne efter stk. 2.«

16. I § 87, stk. 2, 2. og 4. pkt., ændres »fristen efter skattekontrollovens § 4 for at selvangive« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for at afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

17. I § 87, stk. 2, 2. og 4. pkt., ændres »fristen for at selvangive« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13,«.

18. I § 87, stk. 3, ændres »skattekontrollovens § 6 C, stk. 1« til: »skattekontrollovens § 63«.

§ 8

I ejendomsavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1200 af 30. september 2013, som ændret ved § 8 i lov nr. 202 af 27. februar 2015, § 4 i lov nr. 652 af 8. juni 2016 og § 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 6 A, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., ændres »indsendelse af rettidig selvangivelse« til: »rettidig afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 10, stk. 6, 2. pkt., ændres »indkomstårets selvangivelse« til: »oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

§ 9

I ejendomsværdiskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 486 af 14. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 1347 af 3. december 2013 og § 3 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 4, nr. 6, 2. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 10

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1175 af 30. oktober 2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 4 i lov nr. 683 af 8. juni 2017 og § 13 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 4, 1. pkt., ændres »indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. § 11, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 og beholdningsoversigt være afgivet inden den nye frist.«

3. I § 11, stk. 4, 3. pkt., ændres »indgives selvangivelse« til: »afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

4. I § 11, stk. 7, 1. pkt., ændres »Indgives selvangivelse« til: »Afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

5. I § 11, stk. 8, ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen«.

§ 11

I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015, som ændret ved lov nr. 651 af 8. juni 2016 og § 1 i lov nr. 473 af 17. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 8, 1. pkt., ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 12, jf. § 13,«, og »den selvangivne« ændres til: »den oplyste«.

2. I § 4, stk. 8, 4. pkt., ændres »den selvangivne« til: »den oplyste«.

3. I § 15, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, nr. 1-3, ændres »selvangivelse« til: »at afgive et oplysningsskema efter skattekontrollovens § 5«.

4. I § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »indgives selvangivelse« til: »afgives et oplysningsskema efter skattekontrollovens § 5«.

5. I § 15, stk. 2, 3. pkt., ændres »indgives selvangivelse« til: »afgives et oplysningsskema«.

§ 12

I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. august 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 1557 af 13. december 2016 og § 4 i lov nr. 1375 af 4. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, 1. pkt., og § 15 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »indgive selvangivelse« til: »afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 12, stk. 2, 5. pkt., ændres »ved selvangivelsen« til: »i forbindelse med afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 12, stk. 4, ændres »selvangivelsen« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

4. I § 12, stk. 6 og 8, § 15 a, stk. 8, 1. pkt., og § 15 c, stk. 11, 1. pkt., ændres »indgivelsen af selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

5. I § 15 b, stk. 5, 1. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 13

I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, og § 8, stk. 12, 2. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »oplysningsskemaet efter skattekontrollovens § 5«.

2. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode« til: »den nedskrivningssats eller opgørelsesmetode, der er oplyst til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »selvangivelsesfristen« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og §§ 11-13«.

4. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode« til: »den oplyste nedskrivningssats eller opgørelsesmetode«.

§ 14

I lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »skattekontrollovens § 7« til: »skatteindberetningslovens §§ 1 og 2«.

2. § 3, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Beløb m.v. er indberetningspligtige efter skatteindberetningslovens §§ 5, 24 og 44-46 eller efter regler udstedt i medfør af skatteindberetningslovens §§ 4 eller 37.«

3. I § 3, stk. 1, nr. 3, ændres »skattekontrollovens § 7 B, stk. 1« til: »skatteindberetningslovens § 25, stk. 1«.

4. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »skattekontrollovens § 7 C« til: »skatteindberetningslovens § 6«.

5. I § 3, stk. 1, nr. 5, ændres »skattekontrollovens § 7 D« til: »skatteindberetningslovens § 33«.

6. I § 3, stk. 1, nr. 6, ændres »skattekontrollovens § 7 J« til: »skatteindberetningslovens § 7«.

§ 15

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1577 af 20. december 2006, § 5 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, § 20 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 3 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 17 ændres »selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 16

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 27. oktober 2010, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1286 af 9. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »indgive selvangivelser« til: »afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 3, stk. 3, 2. pkt., ændres »Selvangivelserne skal indgives« til: »Oplysningsskemaerne skal afgives«, og »indgivelse af selvangivelse« ændres til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 5, stk. 1, 2. pkt., og § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »selvangives« til: »oplyses til told- og skatteforvaltningen«, og »indgivelse af selvangivelse« ændres til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

4. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »selvangivelser« til: »oplysningsskemaer efter skattekontrollovens § 5«.

5. § 10, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Oplysningsskemaerne efter skattekontrollovens § 5 skal afgives inden udløbet af den frist, der gælder for afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for det indkomstår, hvori konkursen sluttes.«

6. I § 10, stk. 2, ændres »selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysningsskemaet, jf. skattekontrollovens § 5«.

§ 17

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 20. september 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 5 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, § 2 i lov nr. 1636 af 26. december 2013 og § 2 i lov nr. 1375 af 4. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 1, stk. 4, ændres »indgive selvangivelse« til: »afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »behørig selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«, og »selvangivet« ændres til: »oplyst«.

4. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »behørig selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

5. I § 4, stk. 2, 5. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »oplysningerne, som er afgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«, og »selvangivne« ændres til: »oplyste«.

6. I § 11, stk. 2, ændres »skattekontrollovens § 3« til: »skattekontrollovens § 6«, og »selvangivelsen« ændres til: »oplysningsskemaet efter skattekontrollovens § 5«.

7. I § 12, stk. 1, ændres »selvangivelsesskemaer« til: »skemaer«, og »selvangivelsen af indkomst« ændres til: »afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen om indkomst«.

8. I § 12, stk. 2, 1. pkt., ændres »selvangivelse« til: »et oplysningsskema«.

§ 18

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016, som ændret ved § 6 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 46, stk. 11, 5. pkt., ændres »skattekontrollovens § 6 F« til: »skattekontrollovens § 69«.

2. I § 78 a ændres »selvangivelsen, jf. skattekontrollovens §§ 1 og 4,« til: »oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«, og »selvangivelsen af« ændres til: »oplysningerne til told- og skatteforvaltningen vedrørende«.

§ 19

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 4. pkt., ændres »skattekontrollovens § 9 B, stk. 2« til: »skatteindberetningslovens § 29«.

2. § 5 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 5 a. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at en statsautoriseret eller registreret revisor for virksomheden udarbejder et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af en periodeangivelse efter reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov, hvis en af betingelserne i nr. 1 eller 2 er opfyldt.

1) Virksomheden har ikke udarbejdet et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af en periodeangivelse efter reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov.

2) Størrelsen af det tilsvar, der påhviler virksomheden, kan ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskab.

Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 skal told- og skatteforvaltningen tage hensyn til virksomhedens forhold, herunder betalingsevne.

Stk. 3. Der kan ikke udstedes revisorpålæg efter stk. 1, hvis virksomheden er taget under rekonstruktionsbehandling, jf. konkurslovens § 11, eller er under konkursbehandling, jf. konkurslovens § 17.

§ 5 b. Før told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse efter § 5 a, skal forvaltningen skriftligt underrette virksomheden om den påtænkte afgørelse.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen fastsætter en frist for virksomhedens bemærkninger til den påtænkte afgørelse efter stk. 1. Fristen kan ikke være på mindre end 15 dage.

Stk. 3. Efter udløbet af den frist, der er fastsat i stk. 2, underretter told- og skatteforvaltningen virksomheden om den trufne afgørelse.

§ 5 c. Indgiver virksomheden inden 2 måneder fra udløbet af den frist, som told- og skatteforvaltningen har fastsat efter § 5 b, stk. 2, et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af en periodeangivelse efter reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov, bortfalder told- og skatteforvaltningens afgørelse efter § 5 a, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning forlænge fristen for indgivelse af regnskabet, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 3. Finder told- og skatteforvaltningen, at det regnskab, som virksomheden indgiver efter stk. 1, ikke kan danne grundlag for opgørelsen af en periodeangivelse efter reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov, meddeles dette virksomheden ved en afgørelse.

§ 5 d. Virksomheden kan inden udløbet af fristen i § 5 c, stk. 1, stille forslag om, hvilken revisor der skal udarbejde regnskabet. § 5 c, stk. 2, om forlængelse af fristen for indgivelse af regnskabet gælder også i dette tilfælde.

Stk. 2. Kan told- og skatteforvaltningen ikke godkende virksomhedens forslag efter stk. 1, meddeles dette virksomheden ved en afgørelse. Told- og skatteforvaltningen oplyser samtidig virksomheden om, hvilken revisor forvaltningen vil anmode om at udarbejde et regnskab for virksomheden.

§ 5 e. Told- og skatteforvaltningen udreder honoraret til revisor for udarbejdelse af regnskab efter § 5 a. Virksomheden har pligt til at refundere told- og skatteforvaltningen udgifterne til revisorhonoraret, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at virksomheden kun skal refundere en del af udgifterne til honoraret efter stk. 1, 2. pkt., hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., gælder ikke, hvis virksomheden får medhold i en klage over en afgørelse, som told- og skatteforvaltningen har truffet efter § 5 a, jf. § 5 b, § 5 c, stk. 3, § 5 d, stk. 2, eller denne paragrafs stk. 2, jf. § 5 g.

§ 5 f. De almindelige regler om opkrævning af skatter og afgifter i denne lov gælder også ved opkrævning af told- og skatteforvaltningens udlæg til revisor hos virksomheden.

§ 5 g. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter § 5 a, jf. § 5 b, § 5 c, stk. 3, § 5 d, stk. 2, eller § 5 e, stk. 2, kan påklages til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 har ikke opsættende virkning.«

3. I § 11, stk. 1, nr. 1, litra b, ændres »indsendt selvangivelse« til: »afgivet oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

4. I § 12, stk. 4, 3. pkt., ændres »indsendt sin selvangivelse« til: »afgivet oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

5. I § 16 c, stk. 5, 5. pkt., ændres »indsende selvangivelse« til: »give told- og skatteforvaltningen oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

§ 20

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1884 af 29. december 2015 og § 6 i lov nr. 1554 af 13. december 2016 og senest ved § 14 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 C, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet«: »og Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen«.

2. I § 38, stk. 6, ændres »urigtig selvangivelse m.v.« til: »afgivelse af urigtige oplysninger m.v. til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 21

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret ved § 10 i lov nr. 1888 af 29. december 2015 og § 1 i lov nr. 682 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 3, ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13,«.

2. I § 14, stk. 2, 4. pkt., ændres »ved indgivelse af selvangivelse« til: »ved afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 22

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1557 af 13. december 2016 og § 16 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra d, 1. pkt., og litra h, 1. pkt., § 2 A, stk. 4, § 2 C, stk. 10, nr. 2, og § 31 B, stk. 1, 6. pkt., ændres »skattekontrollovens § 3 B« til: »skattekontrollovens kapitel 4«.

2. I § 5, stk. 3, 2. pkt., ændres »selvangivelsen for det nærmest forudgående indkomstår, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 2« til: »at give told- og skatteforvaltningen oplysninger efter skattekontrollovens § 2, jf. §§ 12 og 13«.

3. I § 5 B, stk. 3, 5. pkt., ændres »angives ved selvangivelsen« til: »oplyses told- og skatteforvaltningen i forbindelse med afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

4. I § 5 B, stk. 5, ændres »Ved selvangivelsen« til: »Ved afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

5. I § 5 B, stk. 7 og 9, ændres »indgivelsen af selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

6. I § 26, stk. 2, 1. pkt., ændres »indgiver selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgiver oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

7. I § 26, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

8. § 26, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 og meddelelse om valg af henstand være afgivet inden den nye frist.«

9. I § 26, stk. 3, ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse og meddelelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 12, jf. § 13«.

10. I § 27, stk. 5, 1. pkt., ændres »indgive selvangivelse« til: »afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

11. I § 27, stk. 5, 2. pkt., ændres »indsendelse af denne selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

12. § 27, stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»Oplysningsfristen er angivet i skattekontrollovens § 12, jf. § 13.«

13. I § 27, stk. 5, 4. pkt., ændres »Indgives selvangivelse« til: »Afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

14. I § 27, stk. 5, 5. pkt., og § 29 D, stk. 3, 1. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

15. I § 29 E, stk. 2, 2. pkt., ændres »fristen for indsendelse af selvangivelse« til: »fristen for afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2, jf. skattekontrollovens § 12«.

16. I § 30, stk. 6, 1. pkt., ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 2 og 4« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 12 og 13 og § 14, stk. 1«.

17. I § 31 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

18. I § 31 A, stk. 3, 2. pkt., ændres »selvangivelsen ikke indgives« til: »oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgives«.

19. I § 31 A, stk. 3, 7. pkt., og § 31 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

20. I § 31 B, stk. 1, 5. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »oplysningsskemaet, jf. skattekontrollovens § 5,«.

21. I § 31 B, stk. 2, 2. pkt., ændres »Selvangivelsen af« til: »Afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 vedrørende«.

22. I § 31 B, stk. 2, 3. pkt., ændres »Selvangivne saldi« til: »Oplyste saldi«.

23. I § 35 O, 5. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 23

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, som ændret senest ved lov nr. 1377 af 4. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 8, ændres »skattekontrollovens § 3 C, stk. 8, 11 og 13« til: »skattekontrollovens § 32, § 34, stk. 3-5, og § 35, stk. 2 og 3«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 9, ændres »skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, stk. 11, 5. pkt., og stk. 13, 4. pkt.« til: »skattekontrollovens § 29, stk. 4, 2. pkt., § 30, § 34, stk. 2, og § 35, stk. 2«.

3. I § 17, stk. 2, ændres »selvangivelsespligt efter skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5« til: »oplysningspligt efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, nr. 3 eller 4«.

4. I § 18 ændres »selvangivelse« til: »oplysningsskema, jf. skattekontrollovens § 5,«.

5. I § 19, stk. 5, nr. 8, ændres »skattekontrollovens § 3 B, stk. 8« til: »skattekontrollovens § 43, stk. 1«.

6. I § 20, stk. 1, 1. pkt., ændres »selvangivet« til: »oplyst til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«, og »selvangivelsespligtige« ændres til: »skattepligtige nævnt i skattekontrollovens § 2«.

7. I § 20, stk. 1, 2. pkt., ændres »selvangivelsespligtig« til: »skattepligtig nævnt i skattekontrollovens § 2«, og »selvangive« ændres til: »give told- og skatteforvaltningen oplysninger efter skattekontrollovens § 2«.

8. I § 20, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »selvangivelsespligtige m.v.« til: »skattepligtige m.v. nævnt i skattekontrollovens § 2«.

9. I § 25, stk. 4, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 6 D« til: »skattekontrollovens § 65«.

10. I § 26, stk. 4, 1. pkt., ændres »selvangivet« til: »oplyst til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

11. I § 26, stk. 5, ændres »§ 3 B i skattekontrolloven« til: »skattekontrollovens kapitel 4«.

12. I § 26, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 2. pkt.« til: »aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 3. pkt.«

13. Overskriften før § 30 affattes således:

»Omvalg af oplysninger afgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

14. I § 30, stk. 1, ændres »selvangivne oplysninger« til: »oplysninger afgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

15. I § 34 b, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 19 A« til: »skattekontrollovens § 89«.

16. I § 54, stk. 1, nr. 4, ændres »skattekontrollovens § 3 B« til: »skattekontrollovens kapitel 4«.

17. I § 56, stk. 3, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 3 B,« til: »skattekontrollovens kapitel 4,«.

18. I § 61, stk. 3, 2. pkt., ændres »Skattekontrollovens § 23 A« til: »Skattekontrollovens § 86, stk. 4,«.

§ 24

I tonnageskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 6. august 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 1886 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 13, stk. 2, 2. pkt., ændres »Skattekontrollovens § 3 B« til: »Skattekontrollovens kapitel 4«.

3. I § 22, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens § 3« til: »skattekontrollovens § 6«.

4. I § 23, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 25

I lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »selvangivelsen« til: »oplysningsskemaet, jf. skattekontrollovens § 5«.

2. I § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »selvangivne« til: »oplyste«.

3. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »selvangivelsesfristen« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 11-13«.

§ 26

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2013, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 202 af 27. februar 2015 og § 13 i lov nr. 652 af 8. juni 2016 og senest ved § 15 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 1. pkt., stk. 5, 2. pkt., og § 22 c, stk. 7, 1. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

2. I § 2, stk. 6, og § 22 c, stk. 7, 4. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

3. I § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 18, stk. 4, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13«.

4. I § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, § 10, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 17, stk. 3, og § 22 b, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 2. pkt., ændres »fristen for indgivelse af selvangivelse« til: »oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13,«.

5. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres »indgiver selvangivelse til told- og skatteforvaltningen« til: »afgiver oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

6. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvangivelsen« til: »oplysningerne til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

7. § 17, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 og meddelelse om valg af henstand være afgivet inden den nye frist.«

8. I § 18, stk. 4, 1. pkt., ændres »indgive selvangivelse« til: »afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

9. I § 18, stk. 4, 2. pkt., ændres »indsendelse af denne selvangivelse« til: »afgivelse af disse oplysninger«.

10. § 18, stk. 4, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Oplysningsfristen er angivet i skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 14, stk. 1. Skattekontrollovens § 13 finder tilsvarende anvendelse.«

11. I § 18, stk. 4, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »Indgives selvangivelse« til: »Afgives oplysningerne efter skattekontrollovens § 2«.

§ 27

I lov nr. 429 af 26. juni 1998 om ændring af pensionsbeskatningsloven, realrenteafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven og skattekontrolloven (Filialer af EU-forsikringsselskaber og -pengeinstitutter, symmetri i pensionsbeskatningen, afgift af aktieafkast og afskaffelse af kvoteordningen), som ændret ved § 5 i lov nr. 1388 af 20. december 2004 og § 85 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 12, 3. pkt., ændres »skattekontrollovens § 8 B« til: »skatteindberetningslovens §§ 9 eller 10«.

§ 28

I lov nr. 652 af 8. juni 2016 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen) foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 12, 2. pkt., ændres »skattekontrollovens § 11 B, stk. 6« til: »skattekontrollovens § 2«, og »skattekontrollovens § 11 B, stk. 7« ændres til: »skattekontrollovens § 2«.

2. I § 17, stk. 12, 2. pkt., ændres »skattekontrollovens § 10 A« til: »skatteindberetningslovens § 19«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 29

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 74 j, stk. 4, 5. pkt., ændres »skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2« til: »skatteindberetningsloven § 9 og § 11, stk. 1, jf. § 59, stk. 1, nr. 3«.

§ 30

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. september 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 2, 5. pkt., ændres »skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2,« til: »skatteindberetningsloven § 9 og § 11, stk. 1, jf. § 59, stk. 1, nr. 3,«.

§ 31

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret ved § 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og § 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, 5. pkt., ændres »skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2« til: »skatteindberetningslovens § 9 og § 11, stk. 1, jf. § 59, stk. 1, nr. 3«.

§ 32

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 2, 1. pkt., og § 39, stk. 1, 1. pkt., ændres »skattekontrollovens afsnit II« til: »skatteindberetningsloven«.

§ 33

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 29 a, stk. 2, 1. pkt., § 39 a, stk. 1, 1. pkt., og § 72 d, stk. 2, 2. pkt., ændres »skattekontrollovens afsnit II« til: »skatteindberetningsloven«.

Erhvervsministeriet

§ 34

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, som ændret senest ved § 157 i lov nr. 652 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 354, stk. 6, nr. 36, ændres »skattekontrolloven § 6 D, stk. 2« til: »skattekontrollovens § 65, stk. 2«.

2. I bilag 6, nr. 2, litra c, ændres »selvangivelser« til: »oplysningsskemaer«.

§ 35

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016, som ændret ved § 9 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 4 i lov nr. 1549 af 13. december 2016 og § 5 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 170, stk. 7, nr. 17, ændres »skattekontrolloven § 6 D, stk. 2« til: »skattekontrollovens § 65, stk. 2«.

2. I bilag 1, nr. 2, litra a, nr. iii, ændres »selvangivelser« til: »oplysningsskemaer«.

Justitsministeriet

§ 36

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 84 af 28. januar 2014, § 3 i lov nr. 737 af 25. juni 2014, § 16 i lov nr. 573 af 4. maj 2015 og § 3 i lov nr. 550 af 30. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 98, nr. 2, ændres »selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

Sundheds- og Ældreministeriet

§ 37

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 709 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres »selvangivelse« til: »oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 38

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019 og har virkning fra og med indkomståret 2018, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Lovens § 2, nr. 5 og 7, § 4, nr. 19, § 5, § 19, nr. 2, og § 20, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 3. For juridiske personer, som skal indgive selvangivelse for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, finder bestemmelserne i § 1, nr. 8, § 2, nr. 6, § 4, nr. 4, 8-10, 13 og 17, § 6, nr. 1-3, § 8, nr. 1 og 2, § 11, nr. 1-5, § 12, nr. 1-5, § 13, nr. 1-4, § 16, nr. 1-3, § 17, nr. 1-7, § 19, nr. 3-5, § 20, nr. 1, § 22, nr. 1-23, § 23, nr. 3, 5-8, 10, 11, 13, 14, 16 og 17, § 24, nr. 1-4, og § 25, nr. 1-3, ikke anvendelse for indkomståret 2018. For indkomståret 2018 finder de hidtil gældende regler anvendelse for disse juridiske personer.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 2, 5 og 6, § 2, nr. 4 og 8, § 3, nr. 2, 5 og 6, § 4, nr. 6, 7, 12, 14-16 og 18, § 14, nr. 1-6, § 19, nr. 1, § 27, § 28, nr. 2, og §§ 29-33 finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.

Stk. 5. § 1, nr. 3, 5 og 7, og § 3, nr. 3 og 5, har virkning for fradrag for tab, som baseres på oplysninger om aktier, investeringsbeviser og fordringer, som indsendes til told- og skatteforvaltningen den 1. januar 2019 eller senere. For tab, der baseres på oplysninger om aktier, investeringsbeviser og fordringer m.v., som indsendes før den 1. januar 2019, finder § 14, stk. 3 og 4, og § 19 A, stk. 3, i aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 29. august 2016, og § 15, stk. 3 og 4, i kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. oktober 2016, fortsat anvendelse.

§ 39

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, EU-Tidende 2016, nr. L 342, side 1.