Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 22 affattes således:

»§ 22. Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14.

Stk. 2. Skytteforeninger kan endvidere overlade foreningens og dens medlemmers våben med en kaliber på 9 mm (. 38/. 357) eller derunder til andre personer til brug ved prøveskydninger og andre arrangementer, som foreningen er ansvarlig for at afholde.

Stk. 3. Jagtforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til brug ved skydninger, som foreningen er ansvarlig for at afholde.

Stk. 4. Overladelse af våben efter stk. 1-3 kan alene ske til brug på en skydebane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

Stk. 5. Politiet godkender efter indstilling fra foreningen, hvilke af foreningens medlemmer der kan have adgang til våbnenes opbevaringssteder.

Stk. 6. En godkendelse efter stk. 5 kan kun gives, hvis medlemmet af foreningen er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 48 eller har våbenpåtegning. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt.

Stk. 7. Foreningen skal underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for en person, der er godkendt af politiet til at få overladt våben efter stk. 1, udvikler sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende kan få overladt våben. Foreningen skal endvidere underrette politiet, når en person, der er godkendt efter stk. 5, ophører med at være medlem af foreningen eller ikke længere har adgang til våbnenes opbevaringssteder, eller hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for personen udvikler sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende er godkendt efter stk. 5.

Stk. 8. Udlevering af våben, som opbevares i skytte- og jagtforeninger, kan kun finde sted ved en af de personer, der i medfør af stk. 5 er godkendt af politiet til at have adgang til opbevaringsstederne.

Stk. 9. Når en person har foreningens eller et medlems våben til disposition, jf. stk. 1-3, skal et medlem af foreningen, der i medfør af stk. 5 er godkendt af politiet, eller en person, som i medfør af § 13 eller § 14 har tilladelse til at transportere de pågældende våben, altid være til stede.

Stk. 10. Politiet kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 9.

Stk. 11. Skytteforeningerne skal fastsætte nærmere procedurer for udlevering og tilbagelevering af våben, herunder om fastlæggelse af identiteten på de personer, der overlades våben efter stk. 1 og 2. Foreningerne skal endvidere fastsætte procedurer for forsvarlig afvikling af skydninger.

Stk. 12. Det påhviler skytte- og jagtforeningen at sikre, at skydninger afvikles forsvarligt, herunder at antallet af godkendte personer, der er tilstede under en skydning, jf. stk. 9, er tilstrækkeligt henset til antallet af skydende og deres kendskab til brug af våben.«

2. § 23, stk. 1, affattes således:

»Brand- og redningskorps, zoologiske anlæg, dyrlæger og lignende, der har tilladelse til at bære, besidde eller anvende våben mv. i forbindelse med erhvervsudøvelse, kan overlade våben mv. til medarbejdere, der ikke har våbentilladelse, til medarbejderens selvstændige erhvervsmæssige brug i forbindelse med bedøvelse eller aflivning af syge, tilskadekomne eller undslupne dyr eller afværgelse af lignende farlige situationer. De pågældende medarbejdere skal være fyldt 18 år og skal have dokumenteret kendskab til brug af det pågældende skydevåben.«

3. § 35 affattes således:

»§ 35. Produkter omfattet af de kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1 til denne bekendtgørelse, kan udføres til et andet EU- eller EØS-land (generel tilladelse), hvis:

1) modtageren er etableret i et EU- eller EØS-land, der deltager i et mellemstatsligt samarbejdsprogram med Danmark vedrørende udvikling, produktion eller anvendelse af det eller de pågældende produkter,

2) udførslen er midlertidig, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation, eller

3) udførslen sker inden for rimelig tid efter ophør af det formål, der begrundede indførslen, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation i Danmark.

Stk. 2. Produkter omfattet af de kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1 eller bilag 2 til denne bekendtgørelse, kan udføres til et andet EU- eller EØS-land (generel tilladelse), hvis modtageren er en virksomhed, der er certificeret i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet.

Stk. 3. Produkter omfattet af de kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1 eller bilag 3 til denne bekendtgørelse, kan udføres til et andet EU- eller EØS-land (generel tilladelse), hvis modtageren er medlemsstatens væbnede styrker eller en ordregivende myndighed på forsvarsområdet, der foretager indkøb, som udelukkende er til brug for medlemsstatens væbnede styrker.

Stk. 4. En juridisk eller fysisk person, der for første gang udfører produkter i medfør af stk. 1-3, skal senest fem hverdage før udførslen skriftligt underrette Justitsministeriet herom.

Stk. 5. En underretning efter stk. 4 skal indeholde følgende oplysninger:

1) Identifikation af den juridiske eller fysiske person, der udfører produkter i medfør af stk. 1-3, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger.

2) Navn og adresse på modtager.

3) Dokumentation for, at udførslen er omfattet af stk. 1-3.

Stk. 6. Produkter udført efter stk. 1, nr. 2, skal returneres til Danmark, når formålet med udførslen har fundet sted, dog senest 24 måneder efter udførslen har fundet sted.

Stk. 7. Der kan dog ikke udføres produkter i medfør af stk. 1-3, hvis de pågældende produkter udføres til sanktionsramte entiteter, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til et land, der er underlagt en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU, eller til andre sanktionsramte entiteter.

Stk. 8. Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af stk. 1-3, hvis de pågældende produkter udføres i strid med Danmarks internationale forpligtelser, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Stk. 9. Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af stk. 1-3, hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til en slutbruger uden for et EU-, EØS- eller NATO-land.

Stk. 10. En juridisk eller fysisk person, der udfører produkter i medfør af stk. 1-3, er forpligtet til at oplyse modtageren om de vilkår og betingelser, der til enhver tid gælder for tilladelsen.«

4. I § 49, stk. 4, nr. 8, ændres »§ 22, stk. 2« til: »§ 22, stk. 1 og 5«.

5. I § 59, stk. 1, ændres »§ 22, stk. 4-6« til: »§ 22, stk. 7-9«, og »§ 35, stk. 2-4 og 7« til: »§ 35, stk. 4-6 og 9«.

6. § 59, stk. 1, affattes således:

»Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 7, stk. 3, § 8, stk. 1, 3 og 4, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, 3 og 5, § 11, stk. 1 og 2, § 13, § 14, stk. 1, 2 og 4, § 15, stk. 1 og 3, § 16, stk. 1, § 17, § 18, stk. 2, § 19, § 20, stk. 1 og 2, § 22, stk. 7-9 og 12, § 23, stk. 2, § 24, stk. 1, 2 og 4-6, § 25, § 26, § 27, § 29, § 30, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 3-6, § 33, stk. 2-4, § 34, stk. 1, § 35, stk. 4-6 og 9, § 38, § 39, § 44, stk. 1 og 3-5, § 45, § 46, stk. 2, § 47, stk. 1, § 52, § 61, stk. 5, eller § 62.«

7. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8. Efter bilag 1 indsættes et nyt bilag 2 og et nyt bilag 3 der affattes som bilag 2 og 3 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 6, træder i kraft den 1. april 2018.

Stk. 3. § 22, stk. 2, 11 og 12, i bekendtgørelse om våben og ammunition m.v., som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 1, får virkning fra 1. april 2018.

Stk. 4. Krav om godkendelse af politiet som betingelse for overladelse af våben i § 22, stk. 1, i bekendtgørelse om våben og ammunition m.v., som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 1, får virkning fra 1. juli 2018.

Justitsministeriet, den 8. december 2017

Søren Pape Poulsen

/ Jessika Heltberg Auken


Bilag 1

»Bilag 1

Produkter omfattet af følgende kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr kan udføres til et andet EU- eller EØS-land under iagttagelse af betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 35:

1. Ammunition til (ML3. a):

 
1. Glatløbede våben med en kaliber på under 20 mm, andre våben og automatiske våben med en kaliber på 12,7 mm (0,50 tommer) eller herunder (ML1),
 
2. glatløbede våben med en kaliber på 20 mm eller derover, andre våben eller andet forsvarsmateriel med en kaliber på over 12,7 mm (0,50 tommer) samt lavetter (ML2) og
 
3. våbensystemer med høj kinetisk energi (ML12)

2. Tempereringsanordninger, der er specielt designet til ammunition, der er nævnt i pkt. 1 ovenfor (ML3. b)

3. Andre landkøretøjer og komponenter som følger (ML6. b):

 
1. Køretøjer med træk på alle hjul, der kan anvendes i terræn, og som er fremstillet eller udstyret med materialer eller komponenter til ballistisk beskyttelse svarende til niveau III (NIJ 0108.01 af september 1985 eller tilsvarende nationale standarder) eller derover.
 
2. Komponenter, der både:
   
1. er specielt designet til landkøretøjer, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse (ML6. b. 1), og
   
2. yder ballistisk beskyttelse svarende til niveau III (NIJ 0108.01 af september 1985 eller tilsvarende nationale standarder) eller derover.

4. Beskyttelses- og dekontamineringsudstyr, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, komponenter og kemiske blandinger som følger (ML7. f):

 
1. Udstyr, som er designet eller modificeret til forsvar mod biologiske midler (agents) eller radioaktivt materiale, der er ″modificeret til krigsbrug ″ for at forvolde tab blandt mennesker og dyr, beskadige udstyr eller volde skade på afgrøder eller miljø (ML7. a), kemiske kampmidler (ML7. b) og ″kemikalier til oprørskontrol″, kemiske aktivstoffer og blandinger heraf (ML7. d) samt specielt designede komponenter hertil.
 
2. Udstyr, som er designet eller modificeret til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er nævnt i ML7. a eller ML7. b, samt specielt designede komponenter hertil.
 
3. Kemiske blandinger, der er specielt udviklet eller formuleret til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er nævnt i ML7. a eller ML7. b.

5. Udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, designet eller modificeret til detektering eller identificering af materialer, der er nævnt i ML7. a, ML7. b eller ML7. d, samt specielt designede komponenter hertil (ML7. g).

6. Sprængstoffer (ML8. a)

7. Drivmidler (ML8. b)

8. Pyrotekniske stoffer, brændstoffer og beslægtede stoffer (ML8. c)

9. Iltningsmidler (ML8. d)

10. Bindemidler, blødgørere, monomerer og polymerer (ML8. e)

11. Tilsætningsstoffer (ML8. f)

12. Prækursorer (ML8. g)

13. Komponenter, der er specielt designet til militær anvendelse, til fartøjer (overflade- eller undervandsfartøjer), der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, uanset om de på det pågældende tidspunkt er i en sådan stand, at de kan anvendes i aktioner, og uanset om de er udstyret med våbenfremføringsmidler (ML9. a. 1)

14. Komponenter til andre overfladefartøjer end dem, der er nævnt i pkt. 13 (ML9. a. 1), som har udstyr af følgende typer fastgjort på eller integreret i fartøjet:

 
1. Automatiske våben med en kaliber på 12,7 mm eller herover, der er nævnt i ML1, eller våben, der er nævnt i ML2, ML4, ML12 eller ML19, eller ′monteringsanordninger′ eller ophængspunkter til sådanne våben
 
2. Ildkontrolsystemer, der er nævnt i ML5
 
3. Som har alt følgende udstyr:
   
1. Beskyttelse mod kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer (CBRN)′ og
   
2. ′Iblødsætnings- eller afvaskningssystem′, der er designet til dekontamineringsformål
 
4. Aktive våbensystemer til modforanstaltninger, der er nævnt i ML4. b, ML5. c eller ML11. a, og som har udstyr af følgende typer:
   
1. ′Beskyttelse mod CBRN′
   
2. Skrog og overbygning, der er specielt designet til at reducere radartværsnittet
   
3. Termiske signaturreduktionsanordninger (f.eks. et udstødningsgaskølesystem), bortset fra dem, der er specielt designet til at øge et kraftværks samlede effektivitet eller reducere miljøpåvirkning eller
   
4. Et afmagnetiseringssystem, der er designet til at reducere hele fartøjets magnetiske signatur

15. Motorer og fremdriftssystemer som følger, der er specielt designet til militær anvendelse, og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse (ML9. b. 1-3):

 
1. Dieselmotorer, der er specielt designet til ubåde, og som har alle følgende karakteristika (ML9. b. 1):
   
1. En effekt på 1,12 MW (1 500 hk) eller derover, og
   
2. En omdrejningshastighed på 700 omdrejninger i minuttet eller derover
 
2. Elektromotorer, der er specielt designet til ubåde, og som har alle følgende karakteristika (ML9. b. 2):
   
1. En effekt på over 0,75 MW (1 000 hk)
   
2. Hurtigt omstyrbar
   
3. Væskekølet og
   
4. Hermetisk indkapslet
 
3. Ikke-magnetiske dieselmotorer, som har alle følgende karakteristika (ML9. b. 3):
   
1. En effekt på 37,3 kW (50 hk) eller derover og
   
2. En ikke-magnetisk del på over 75 % af den samlede masse

16. Skibsskrogspenetratorer og konnektorer, der er specielt designet til militær anvendelse, og som muliggør forbindelse med udstyr uden for et skib, og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse (ML9. f)

17. Lydløse lejer med udstyr af følgende typer, komponenter hertil og udstyr, der indeholder sådanne lejer, der er specielt designet til militær anvendelse (ML9. g):

 
1. Gasophæng eller magnetisk ophæng
 
2. aktiv signaturkontrol eller
 
3. vibrationsfjernelseskontrol.

18. Specielt designede komponenter til kamp″fly″, dog ikke skrog og motorer (ML10. a)

19. Specielt designede komponenter til ubemandede luftfartøjer og tilhørende udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse (ML10. c):

 
1. Tilhørende raketstyr og opsendelsesudstyr.
 
2. Tilhørende styrings- og kontroludstyr

20. Flymotorer, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, og specielt designede komponenter hertil (ML10. d)

21. Luftbåret udstyr, herunder luftbåret brændstofpåfyldningsudstyr, der er specielt designet til anvendelse i forbindelse med de ″fly″, der er nævnt i ML10. a, eller flymotorer, der er nævnt i ML10. d, og specielt designede komponenter hertil (ML10. e)

22. Tankvogne til tryktankning, herunder udstyr til tryktankning, udstyr, som er specielt designet til at muliggøre operationer i afgrænsede områder, og jordbaseret udstyr, som er specielt udviklet til ″fly″, der er nævnt i ML10. a, eller til flymotorer, der er nævnt i ML10. d (ML10. f)

23. Militære styrthjelme og beskyttelsesmasker samt specielt designede komponenter hertil, tryksat åndedrætsudstyr og partielle trykdragter beregnet til anvendelse i ″fly″, anti-G dragter, konvertere til flydende oxygen, der anvendes til ″fly″ eller missiler, og katapulter og patronstartere til evakuering af personel fra ″fly″ (ML10. g)

24. Faldskærme, drageglidere og beslægtet udstyr som følger samt specielt designede komponenter hertil (ML10. h):

 
1. Faldskærme, der ikke er nævnt andre steder i EU's fælles liste over militært udstyr
 
2. Drageglidere
 
3. Udstyr, der er specielt designet til faldskærmsudspring fra stor højde (f.eks. dragter, specielle hjelme, åndedrætsudstyr, navigationsudstyr)

25. Automatiske styresystemer til laster, som kastes ned med faldskærm, udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse i forbindelse med kontrollerede åbningsudspring ved enhver højde, herunder iltanlæg (ML10. i)

26. Panserplader (ML13. a), der er:

 
1. fremstillet efter militær standard eller specifikation eller
 
2. egnet til militær anvendelse

27. Konstruktioner af metalliske eller ikke-metalliske materialer eller kombinationer heraf, der er specielt designet til ballistisk beskyttelse af militære systemer, og specielt designede komponenter hertil (ML13. b)

28. Hjelme, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller tilsvarende nationale standarder, og specielt designede komponenter hertil, dvs. hjelmskal, polstring og komfortpuder (ML13. c)

29. Armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer, og specielt designede komponenter hertil (ML13. d)

30. Smedede, støbte eller andre ufærdige produkter, som er specielt designet til genstande, der er nævnt i ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19 (ML16), med undtagelse af MANPADS-relaterede produkter.

31. ″Software″ specielt designet eller modificeret til ″udvikling″, ″produktion″ eller ″brug″ af udstyr, materialer eller ″software″, der er nævnt i pkt. 1-31 ovenfor (ML21. a).

32. ″Software″ specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til modellering, simulering eller evaluering af militære våbensystemer (ML21. b. 1)

33. ″Teknologi″ bortset fra den, der er nævnt i ML22. b, som er ″krævet″ til ″udvikling″, ″produktion″ eller ″brug″ af genstande, der er nævnt i pkt. 1-33 ovenfor (ML22. a)


Bilag 2

»Bilag 2

Forsvarsrelaterede produkter omfattet af følgende kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr kan udføres til modtagere, der er certificeret i henhold til artikel 9, stk. 2, i direktiv 2009/43/EF, under iagttagelse af betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 35:

1. ML6. Alle varer er inkluderet undtagen:

Komplette køretøjer

Chassiser og tårne

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i dette bilag.

2. ML9. Alle varer undtagen:

Komplette fartøjer og ubåde

Undervandsdetektionsudstyr og specielt designede komponenter hertil

Luftuafhængige fremdriftssystemer til ubåde og specielt designede komponenter hertil

Komplette skrog

Modforanstaltninger

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i dette bilag.

3. ML10. Alle varer undtagen:

Komplette fly

Komplette ubemandede luftfartøjer (UAV'er) og komponenter, som er specielt designet eller modificeret til ubemandede luftfartøjer

Fuselager til kampfly og kamphelikoptere

Motorer til kampfly

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i dette bilag.

4. ML11. a. Kun følgende varer:

Styre- og navigationsudstyr, undtagen systemer til MANPADS eller som defineret af MTCR I

Automatiske kommando- og kontrolsystemer

6. ML15. b, c og d.

8. ML17. a, b, d, e, j, k, l, m, n, o og p. Alle varer undtagen:

ML17. n: Testmodeller er udelukket, hvis de er specielt designet til udvikling af genstande, der er nævnt i ML. 4, 6, 9 eller 10, samt komponenter, der er specielt designet til disse testmodeller.

9. ML21. a. Kun følgende varer, og kun hvis de er tilladt i andre kategorier i dette bilag:

a) »Software« specielt designet eller modificeret til et af følgende formål:

1. Drift eller vedligeholdelse af udstyr fastsat i bilaget til direktiv 2009/43/EF

b) Speciel »software« bortset fra software nævnt i ML21. a som følger:

1. »Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til modellering, simulering eller evaluering af militære våbensystemer

2. »Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol og efterretningsvirksomhed (C3I) eller til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol, computerbehandling og efterretningsvirksomhed (C4I).

10. ML22. a. Alle teknologier undtagen dem, der kræves til udvikling og produktion, og kun hvis de er tilladt i andre kategorier i dette bilag.«


Bilag 3

»Bilag 3

Forsvarsrelaterede produkter omfattet af følgende kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr kan udføres til andre EU- eller EØS-landes væbnede styrker og ordregivende myndigheder under iagttagelse af betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 35:

1. ML4. a og b. Alle varer er inkluderet undtagen:

Miner

Klyngebomber, eksplosive små bomber og små miner samt specielt designede komponenter hertil

Geværgranater og håndgranater

Torpedoer, torpedoer uden sprænghoveder og torpedoskaller

Bomber

Målstyrede, ikke-målstyrede og andre projektiler (f.eks. raketter, missiler, MANPADS)

Eksplosive anordninger til infanteriet, klæbe- og hulladninger.

For så vidt angår disse våben er følgende ligeledes udelukket:

Sprænghoveder og sprængladninger

Tændladninger

Måldetektionshoveder, styringssystemer, anordninger til hjempejling

Individuelle rakettrin

Fartøjer, der kan vende tilbage til jorden

Motorer

Systemer til trykvektorstyring

Raketstyr og affyringsanordninger

Udlægnings-, aflednings-, støjsendings- (jamming-) eller sprængningssystemer

Specielt designede komponenter til MANPADS.

2. ML5. Alle varer er inkluderet undtagen:

Produkter til modforanstaltninger

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i dette bilag.

3. ML6. Alle varer er inkluderet undtagen:

Komplette køretøjer

Chassiser og tårne

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i dette bilag.

5. ML9. Alle varer undtagen:

Komplette fartøjer og ubåde

Undervandsdetektionsudstyr og specielt designede komponenter hertil

Luftuafhængige fremdriftssystemer til ubåde og specielt designede komponenter hertil

Komplette skrog

Modforanstaltninger

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i dette bilag.

6. ML10. Alle varer undtagen:

Komplette fly

Komplette ubemandede luftfartøjer (UAV'er) og komponenter, som er specielt designet eller modificeret til ubemandede luftfartøjer

Fuselager til kampfly og kamphelikoptere

Motorer til kampfly

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i dette bilag.

7. ML11. a. Kun følgende varer:

Styre- og navigationsudstyr, undtagen systemer til MANPADS eller som defineret af MTCR I

Automatiske kommando- og kontrolsystemer

9. ML14. Alle varer undtagen øvelsesudstyr til MANPADS.

10. ML15. b, c, d og e.

12. ML17. a, b, d, e, j, k, l, m, n, o og p. Alle varer undtagen:

ML17. n: Testmodeller er udelukket, hvis de er specielt designet til udvikling af genstande, der er nævnt i ML. 4, 6, 9 eller 10, samt komponenter, der er specielt designet til disse testmodeller.

13. ML21. a og b. Kun følgende varer, og kun hvis de er tilladt i andre kategorier i den pågældende generelle licens:

a) »Software« specielt designet eller modificeret til et af følgende formål:

1. Drift eller vedligeholdelse af udstyr fastsat i bilaget til direktiv 2009/43/EF

b) Speciel »software« bortset fra software nævnt i ML21. a som følger:

4. »Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol og efterretningsvirksomhed (C3I) eller til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol, computerbehandling og efterretningsvirksomhed (C4I).

14. ML22. a. Alle teknologier undtagen dem, der kræves til udvikling og produktion, og kun hvis de er tilladt i andre kategorier i dette bilag.«