Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fiskeriloven

(Oplysning om den sidste tredjedel af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren for fiskeri og ligestilling fastsætter regler om afgivelse af oplysninger om den sidste tredjedel af ejerkredsen i aktie- og anpartsselskaber registreret efter stk. 1, hvor den sidste tredjedel er ejet af personer eller et eller flere selskaber, der ikke er godkendt som berettiget til at drive selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1 og 5«.

3. I § 39, stk. 4, ændres »§ 16, stk. 4,« til: »§ 16, stk. 5,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af fiskerilovens § 16, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann