Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

(Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I militær straffelov, lov nr. 530 af 24. juni 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 494 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område og hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

§ 2

I militær disciplinarlov, lov nr. 532 af 24. juni 2005, som ændret ved § 98 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område og hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

2. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »Forsvarskommandoen« til: »den myndighed, som den pågældende disciplinarchef tilhører«.

§ 3

I militær retsplejelov, lov nr. 531 af 24. juni 2005, som ændret ved § 100 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 8 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »auditørerne« til: »auditøren«.

2. I § 15, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

3. I § 15, stk. 3, ændres »militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen