Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, 3 og 5, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, § 22, stk. 2, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, og § 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, fastsættes:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til: »Styrelsen for Forskning og Uddannelse«.

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Ud fra faglige hensyn fastsætter universitetet i studieordningen, hvorvidt en prøve tilrettelægges som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, fastsætter universitetet samtidig, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer. Ved afsluttende opgaver (bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt) kan den studerende vælge at udarbejde opgaven individuelt. Uanset om den afsluttende opgave er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende, hvor der er mundtligt forsvar, vælge at blive eksamineret individuelt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 28. november 2017

Søren Pind

/ Pia thor Straten