Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling

I medfør af § 238 a, stk. 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret ved lov nr. 691 af 8. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Et regionsråd kan af en kommunalbestyrelse, som har visiteret en person til en af de af regionsrådet oprettede særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. kapitel 12 a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., opkræve betaling for personens ophold på afdelingen.

§ 2. Betalingen efter § 1 udgør 3.836 kr. pr. opholdsdag. Beløbet reguleres fra og med 2018 én gang årligt med virkning fra 1. januar i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicin, jf. de årlige aftaler om den kommunale og regionale økonomi.

Stk. 2. Ved beregningen af antal opholdsdage medregnes indlæggelsesdagen. Den dag, opholdet ophører, og den særlige plads forlades, medregnes ikke. Dog medregnes mindst en dag pr. ophold. Den dag, opholdet ophører, skal den særlige plads på psykiatrisk afdeling betragtes som ubenyttet, og regionsrådet kan for denne dag opkræve betaling efter §§ 3-4, medmindre der samme dag indlægges en anden person på pladsen.

Stk. 3. Ved beregningen af antal opholdsdage medregnes ikke dage, hvor en person er indlagt på en anden sygehusafdeling. Dette gælder, selv om personen efter indlæggelsen på den anden sygehusafdeling vender tilbage til den særlige plads på psykiatrisk afdeling. De dage, personen er indlagt på den anden sygehusafdeling, skal den særlige plads på psykiatrisk afdeling betragtes som ubenyttet, og regionsrådet kan for disse dage opkræve betaling efter §§ 3-4.

§ 3. Et regionsråd kan af kommunalbestyrelserne i egen region opkræve betaling for ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. kapitel 12 a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Dette gælder, uanset om regionsrådet har oprettet pladserne i en fremmed region.

§ 4. Betalingen efter § 3 udgør 3.836 kr. pr. dag pr. ubenyttet plads. Antallet af ubenyttede pladser beregnes dagligt. Ved beregningen trækkes antallet af benyttede pladser fra det af det enkelte regionsråd til Sundheds- og Ældreministeriet indberettede antal oprettede pladser. Ubenyttede pladser forudsættes at kunne benyttes straks, medmindre den person, som er visiteret til pladsen, er indlagt på en anden sygehusafdeling og forventes at vende tilbage til pladsen.

Stk. 2. Den enkelte kommunalbestyrelses andel af betalingen for ubenyttede pladser beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal, jf. det skønnede befolkningstal pr. 1. januar, som anvendes i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for det pågældende år.

§ 5. Betalinger efter §§ 1-2 og §§ 3-4 afregnes månedsvis. Afregningen for hver måned foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 18. december 2017

Ellen Trane Nørby

/ Lars Petersen