Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10, stk. 1, nr. 2 og 6, og stk. 6, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016 og lov nr. 435 af 8. maj 2017, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I bekendtgørelsens titel ændres »Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser« til: »Uddannelses- og Forskningsministeriet«.

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til: »Styrelsen for Forskning og Uddannelse«.

4. § 11, stk. 1, affattes således:

»Det fastsættes i studieordningen ud fra faglige hensyn, om en prøve tilrettelægges som en individuel prøve eller en gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, fastsættes samtidig, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve. Ved afsluttende opgaver (bachelorprojekt og kandidatspeciale) kan den studerende vælge at udarbejde opgaven individuelt. Uanset om den afsluttende opgave er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende, hvor der er mundtligt forsvar, vælge at blive eksamineret individuelt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 28. november 2017

Hans Müller Pedersen

/ Pia thor Straten