Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32015L1535
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet1)

I medfør af § 15 B, og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal:

1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018, eller

2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 ved byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018.

Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan.

Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, betegnes som en »certificeret statiker«.

Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, betegnes som en »certificeret brandrådgiver«.

Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele.

§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. kapitel 32-34 i bygningsreglement 2018.

Akkrediteringssorganet

§ 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 4. Akkrediteringsorganet skal føre kontrol med certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Første kontrol skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er akkrediteret. Efterfølgende kontrol skal ske årligt.

Stk. 2. Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer.

Certificeringsorganet

§ 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse.

Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk.

§ 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire uger ansøger besked herom.

Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certificeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid.

Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk.

§ 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 33, stk. 1, og 36, stk. 1, skal projektet bedømmes af mindst to faglige bedømmere.

Stk. 2. Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om:

1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28 og 30.

2) Dokumentationen viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner i kapitel 15 er opfyldt.

Stk. 3. Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om:

1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29 og 30.

2) Dokumentationen viser, at bygningsreglementets krav til brandforhold i kapitel 5 er opfyldt.

Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de to bedømmere foretager en granskning af projektet. Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen skal ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering af statikere og brandrådgiver.

§ 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5, § 21, stk. 4, § 31, § 32, § 34 og § 35, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 31-33.

§ 9. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt.

§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til.

Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen.

Certificeret statiker

§ 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser.

Stk. 2. En statiker kan certificeres til, at:

1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2,

2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 4, eller

3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 4.

Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold.

§ 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer:

1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Uddannelsen kan omfatte nr. 2-7.

2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder:

a) Byggelovens anvendelsesområde.

b) Byggelovens ansvarsbestemmelser.

3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, og bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15.

4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder:

a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruktionsafsnit og samlinger.

b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner.

c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende konstruktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.

5) Udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder:

a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag.

b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner.

c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simuleringsmodellers brug og begrænsninger.

6) Kontrol, herunder:

a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation.

b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter.

7) Udforme dokumentation af det færdige byggeri, jf. kapitel 28 i bygningsreglement 2018.

8) Tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-7.

Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15.

§ 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-6, dokumentere følgende kvalifikationer:

1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner.

2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og § 12, stk. 1, nr. 2-7.

Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16.

Stk. 3. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4.

Stk. 4. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2.

§ 14. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-7, og § 13, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16.

Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4.

Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4.

Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4.

§ 15. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker.

§ 16. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at:

1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4.

2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4.

3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering.

Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen. Ansøgningen skal omfatte de for byggearbejdet relevante dele af:

1) A1. Konstruktionsgrundlag,

2) A2. 1. Statiske beregninger bygværk,

3) A3. 1. Konstruktionstegninger og modeller bygværk,

4) B1. Statisk projektredegørelse,

5) B2. Statisk kontrolplan og

6) starterklæring og eventuel sluterklæring fra en certificeret statiker.

Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt.

Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis.

Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i.

Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.

§ 17. En certificeret statiker skal løbende opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33.

Certificeret brandrådgiver

§ 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser.

Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til at:

1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2,

2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller

3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 4.

Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold.

§ 19. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer:

1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan omfatte nr. 2-7.

2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder:

a) Byggelovens anvendelsesområde.

b) Byggelovens ansvarsbestemmelser.

3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

4) Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder:

a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold.

b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel.

c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning.

e) Funktionsbeskrivelse.

f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan.

5) Kontrol, herunder:

a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 30.

b) Udarbejde kontrolplaner for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag.

c) Udarbejde kontrolrapporter for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag.

6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder:

a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund for klassifikationen.

b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af produkter.

7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, herunder:

a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og hvordan installationen virker.

b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i øvrigt.

c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation.

d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation.

e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest.

8) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring.

Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

§ 20. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal ansøger, foruden kravene, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, dokumentere følgende kvalifikationer:

1) En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte nr. 2-9.

2) Anvendelse af brandteknisk dimensionering.

3) Identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed.

4) Viden om branddynamik.

5) Viden om brandkemi.

6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand.

7) Viden om beregning af brand- og røgspredning.

8) Viden om beregning af evakuering.

9) Viden om svigtanalyser.

10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-9 og § 19, stk. 1, nr. 2-7.

Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23.

Stk. 3. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2.

§ 21. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger dokumentere kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, og § 20, stk. 1, nr. 1-9.

Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23.

Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4.

Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4.

§ 22. ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver.

§ 23. Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 3, og § 21, stk. 3, vælges af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at:

1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 4.

2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredjepartskontrol af brandforhold.

3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for ibrugtagning.

4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer.

5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk dimensionering omfattende:

a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav.

b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier.

c) Modellering af scenarierne.

d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier.

e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser.

Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen. Ansøgningen skal indeholde de for byggearbejdet relevante dele af:

1) Brandstrategirapport.

2) Brandteknisk dimensionering.

3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner og belægningsplaner.

4) Funktionsbeskrivelse.

5) Kontrolplan for brandforhold.

6) Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

7) Start- og sluterklæring udarbejdet af en certificeret brandrådgiver.

Stk. 3. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt.

Stk. 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis.

Stk. 5. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i.

Stk. 6. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af:

1) En brandstrategirapport.

2) Brandtekniske beregninger.

3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende.

4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold.

5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen.

6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale.

§ 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 34.

Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer

§ 25. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om gensidig anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 26. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5.

Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer.

Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-37, gælder tilsvarende for personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse.

§ 27. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5.

Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal forny anmeldelsen hver 12. måned.

Stk. 3. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer.

Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 28-37 med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er opfyldt.

Kontrol og opretholdelse af certificering

§ 28. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til.

§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for hvert projekt indgå oplysning om:

1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft.

2) Om projektet er igangværende eller afsluttet.

3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet.

4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt.

5) Starterklæring for hvert projekt.

6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af certifikatet.

§ 30. Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, hvis der er forhold, der giver anledning hertil.

Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig.

Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger.

Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen giver anledning til kontrol af den certificerede person.

§ 31. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2, udtager certificeringsorganet hvert tredje år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 3. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1 og 2, eller kontrol, som beskrevet i § 33, stk. 1.

Stk. 4. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers virke ved et projekt skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede.

Stk. 5. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers virke ved et projekt skal fortrinsvis foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

§ 32. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1, eller kontrol, som beskrevet i § 33, stk. 1.

Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers virke ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede.

§ 33. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra et projekt henregnet til konstruktionsklasse 2 og 3, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 20 projekter blandt alle certificerede statikere, der er tilknyttet certificeringsorganet.

Stk. 2. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra et projekt henregnet til konstruktionsklasse 4 og projekter, hvor den certificerede statiker har virket som tredjepart, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter blandt alle certificerede statikere, der er tilknyttet certificeringsorganet.

Stk. 3. En certificeret statiker, der i det pågældende år skal have sin certificering bedømt efter den faste kontrol, jf. §§ 31 og 32, udtages ikke til stikprøvekontrol, jf. stk. 1 og 2.

§ 34. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert andet år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1, eller kontrol, som beskrevet i § 33, stk. 1.

Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers virke ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede.

Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal alene foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

§ 35. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert fjerde år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste kontrol, jf. stk. 1, eller kontrol, som beskrevet i § 33, stk. 1.

Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers virke ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede.

§ 36. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra et projekt henregnet til brandklasse 2-4 og i sager, hvor den certificerede brandrådgiver har virket som tredjepart, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede brandrådgivere, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 sager blandt alle certificerede brandrådgivere, der er tilknyttet certificeringsorganet.

Stk. 2. En certificeret brandrådgiver, der i det pågældende år skal have sin certificering bedømt efter den faste kontrol, jf. §§ 34 og 35, udtages ikke til stikprøvekontrol, jf. stk. 1.

§ 37. Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol.

Fratagelse af certificering

§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis betingelserne for certificering ikke længere er til stede.

Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis:

1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt.

2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering.

3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 31-33.

4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering.

§ 39. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certificeringsorganet, hvis

1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og 17 samt §§ 19-21 og 24, eller

2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke.

Betaling og klage

§ 40. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er certificeret efter denne bekendtgørelse.

§ 41. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 42. Med bøde straffes den, der

1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,

2) udarbejder dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller

3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde certificering.

Ikrafttrædelse

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 13. december 2017

Carsten Falk Hansen

/ Christian Vesterager

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, s. 132. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).