Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om separation og skilsmisse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1860 af 23. december 2015 om separation og skilsmisse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 114 af 8. februar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »420 kr.« til: »350 kr.«

2. I § 4, stk. 4, ændres »950 kr.« til: »1.500 kr.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for anmodning om separation og skilsmisse, der er indgivet til Statsforvaltningen før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne anmodninger betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor anmodningen blev indgivet.

Stk. 3. § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse i sager, hvor en ægtefælle før bekendtgørelsens ikrafttræden efter lovens § 38, stk. 1, nr. 1, har anmodet om vilkårsforhandling, eller hvor Statsforvaltningen før bekendtgørelsens ikrafttræden efter lovens § 38, stk. 1, nr. 2, har indkaldt ægtefællerne til vilkårsforhandling. For sådanne anmodninger betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor anmodningen blev indgivet, henholdsvis hvor ægtefællerne blev indkaldt til vilkårsforhandling.

Børne- og Socialministeriet, den 13. december 2017

Mai Mercado

/ Carina Fogt-Nielsen