Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav til vognmænd og kørselskontorer
Kapitel 3 Krav til chauffører
Kapitel 4 Kørselskontorer
Kapitel 5 Landsdækkende prisloft
Kapitel 6 Krav til uddannelsessteder og kvalifikationskurser
Kapitel 7 Klageadgang
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttræden
Bilag 1 Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til ansøgere om chaufførkort
Bilag 2 Landsdækkende prisloft for taxikørsel for 2018
Bilag 3 Fortegnelse over emner, der skal indgå i den i § 20 nævnte uddannelse for chauffører
Bilag 4 Krav til beherskelse af dansk for at blive optaget på et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kursus for chauffører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om taxikørsel

I medfør af § 3, stk. 10 og 11, § 5, stk. 8, § 6, stk. 4, § 7, stk. 6, § 9, stk. 3, § 20, stk. 10 og 11, § 21, stk. 5, § 30, stk. 2, og § 35, stk. 3, i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for udførelse af erhvervsmæssig persontransport med en dansk indregistreret bil, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, inklusive chaufføren.

Kapitel 2

Krav til vognmænd og kørselskontorer

Krav til indgivelse af ansøgning

§ 2. Ansøgning om udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til at drive kørselskontor skal indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved digital selvbetjening via virk.dk.

Krav til egenkapital

§ 3. Ansøgere om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til at drive kørselskontor skal dokumentere kravet til egenkapital ved

1) virksomhedens seneste årsrapport, som er underskrevet eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor,

2) erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller

3) garanti stillet af et forsikringsselskab eller af et pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Krav til vandel

§ 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indhenter straffeattest til offentligt brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2. En ansøger, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv tilvejebringe straffeattest fra tidligere opholdslande.

Stk. 3. En ansøger skal afgive enhver oplysning, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om denne vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Krav til indgivelse af oplysning om anvendte biler

§ 5. Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal ved digital selvbetjening via virk.dk indgive oplysning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om registreringsnummeret på den bil, hvortil tilladelsen anvendes.

Stk. 2. Kun biler, hvis registreringsnummer er indberettet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter stk. 1, kan benyttes til erhvervsmæssig persontransport.

Kapitel 3

Krav til chauffører

Krav til indgivelse af ansøgning

§ 6. Ansøgning om chaufførkort, fra en person, der gennemfører og består den i § 20 nævnte uddannelse, indgives digitalt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennem uddannelsesstedet via styrelsens bevisadministrationssystem. Ansøgeren skal endvidere via borger.dk indgive erklæring om samtykke til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indhenter vandelsoplysninger i henhold til § 7 og helbredsoplysninger i henhold til § 9.

Stk. 2. Ansøgninger fra andre end de i stk. 1 nævnte personer skal indgives ved digital selvbetjening via borger.dk.

Stk. 3. Ud over den i stk. 1 og 2 nævnte ansøgning skal ansøgeren indsende en lægeattest på en særlig blanket, der findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder et midlertidigt chaufførkort, når det er fastslået, at ansøgeren opfylder betingelserne for tildeling af chaufførkort.

Stk. 5. Det midlertidige chaufførkort kan benyttes, indtil indehaveren modtager det endelige chaufførkort.

Stk. 6. Et midlertidigt chaufførkort indeholder oplysning om indehaverens navn og adresse. Det skal medbringes under kørslen og skal på forlangende forevises for kontrolmyndighederne.

Krav til vandel

§ 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indhenter straffeattest til offentligt brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2. En ansøger, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv tilvejebringe straffeattest fra tidligere opholdslande.

Stk. 3. En ansøger skal afgive enhver oplysning, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om denne vil kunne udføre erhvervet som chauffør på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Krav til kursus

§ 8. En ansøger skal, jf. dog stk. 2,

1) have et gyldigt førerkort udstedt i henhold til lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, eller

2) have gennemført og bestået et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år.

Stk. 2. Chauffører, der udfører offentlig servicetrafik i henhold til § 2, stk. 5, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, og som efter den 1. september 2001 har gennemført og bestået et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kvalifikationskursus, opfylder kursuskravet.

Krav til helbred

§ 9. En ansøger skal opfylde de helbredskrav, der er fastsat for ”Gruppe 2” i bilag 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Indehavere af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B udstedt før den 1. juli 1996 skal opfylde de helbredskrav, der er fastsat for ”Gruppe 1” i bilag 1.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for behandlingen af sager om udstedelse og fornyelse af chaufførkort, hvori der foreligger helbredsoplysninger, der kræver lægeerklæringer, udtalelser eller vurderinger.

Kapitel 4

Kørselskontorer

Kørselskontorets pligter

§ 10. Et kørselskontor skal indsamle og opbevare data i mindst 5 kalenderår samt det indeværende år i overensstemmelse med specifikationer på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside

Stk. 2. Kørselskontoret skal efter anmodning fra Trafik-, Bygge – og Boligstyrelsen indsende oplysninger omfattet af stk. 1. Indsendelsen skal ske i overensstemmelse med vejledning om kørselskontorers indsamlings- og indberetningspligt, der findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Kørselskontorets administrative system revideres en gang årligt af en statsautoriseret eller registreret revisor, som afgiver en erklæring om, hvorvidt kørselskontorets administrative system er i overensstemmelse med ISAE 3000 standard. Revisorerklæringen sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 31. marts.

Stk. 4. Instruks om krav til systemrevision af kørselskontorers systemanvendelse findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kørselskontorer i landdistrikter

§ 11. Et kørselskontor, der er etableret i et landdistrikt, kan udføre taxikørsel med udgangs- og afslutningspunkt inden for det geografiske område som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat i tilladelsen. Tilladelsen vedlægges et kort med angivelse af det geografisk afgrænsede område.

Stk. 2. Taxikørsel, der påbegyndes inden for det i stk. 1 nævnte område, kan afsluttes uden for dette. Bilen skal umiddelbart efter afslutning af kørselsopgaven vende tilbage til det i stk. 1 nævnte område.

Stk. 3. Efter forudgående bestilling kan taxikørsel påbegyndes uden for det i stk. 1 nævnte område, hvis transporten har afslutningspunkt inden for området.

Kapitel 5

Landsdækkende prisloft

§ 12. Det landsdækkende prisloft for taxikørsel fremgår af bilag 2. Prisloftet er beregnet ud fra en starttakst, en samtidig anvendelse af tidstakst og afstandstakst og indeholder tre forskellige takster, samt et tillæg, hvis der er flere end 4 passagerer i bilen (storvogne).

Stk. 2. Der må ikke opkræves betaling for medbragte kørestole, førerhunde og lignende.

Stk. 3. Prisloftet reguleres en gang årligt pr. 1. januar med den sats for det generelle pris- og lønindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Det til enhver tid gældende prisloft fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 6

Krav til uddannelsessteder og kvalifikationskurser

Krav til uddannelsessteder

§ 13. Ansøgning om godkendelse af et uddannelsessted, indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på et særligt skema på styrelsens hjemmeside og skal indeholde

1) undervisningsplan for kurset og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt,

2) oplysninger om undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder,

3) oplysninger om undervisningslokaler, undervisningsmaterialer, udstyr til praktikdelen og køretøjspark og

4) oplysninger om betingelser for deltagelse i undervisningen, herunder deltagerantal.

§ 14. Uddannelsesstederne skal oplyse kursister om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt uddannelsesstedet og dets uddannelsesaktivitet. Uddannelsesstederne skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisterne eller sikre, at de bliver meddelt klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om uddannelsen.

§ 15. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside sine frister for behandling og godkendelse af uddannelsessteder og uddannelsesaktivitet.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Trafik -, Bygge- og Boligstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 16. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af uddannelsessteder og uddannelsesaktivitet. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om

1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 15, stk. 1 og 2, og

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Krav til undervisere og undervisningsudstyr

§ 17. Det af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte uddannelsessted har ansvaret for undervisernes kvalifikationer og for, at underviserne gennemfører den nødvendige opkvalificering.

§ 18. En underviser, der skal forestå undervisningen i emnet ”Færdselslovgivning” og i de individuelle køretimer, skal være godkendt kørelærer til kørekort kategori B.

Stk. 2. En underviser, der skal arbejde som instruktør ved førstehjælp, skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd.

Stk. 3. Øvrige undervisere skal have pædagogisk erfaring samt indgående og aktuel faglig viden og kompetencer inden for det område, som vedkommende underviser i.

Stk. 4. Alle undervisere skal deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år.

§ 19. Uddannelsesstedet har ansvaret for, at det har tilstrækkeligt udstyr til rådighed, som er relevant og nødvendigt for at sikre varetagelse af den uddannelsesvirksomhed, som uddannelsesstedet er godkendt til at drive. Udstyret skal være tidssvarende og afspejle normal standard i branchen.

Krav til kvalifikationskursus for chauffører

§ 20. Kvalifikationskursus, skal have en varighed på mindst 74 timer, heraf mindst 6 individuelle køretimer med undervisning i trafiksikkerhed, passagervenlig samt defensiv og energirigtig kørsel. Ved en time forstås 60 minutter inklusive op til 15 minutters pause.

Stk. 2. Kurset skal, jf. bilag 3 til denne bekendtgørelse, omfatte undervisning i

1) arbejdsret,

2) færdselslovgivning,

3) energirigtig og passagervenlig kørsel,

4) taxilovgivningen,

5) arbejdsmiljø, herunder ergonomi,

6) befordring af særlige grupper,

7) konflikthåndtering og kommunikation,

8) kundeservice og

9) Dansk Førstehjælpsråds uddannelser ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop” med en varighed på 11 timer.

Stk. 3. En ansøger, der inden for de seneste 12 måneder har gennemført og bestået Dansk Førstehjælpsråds uddannelser ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop”, kan fritages for undervisning i førstehjælp.

§ 21. Et kvalifikationskursus afsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve.

Stk. 2. Ved den teoretiske prøve anvendes en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet prøve, som aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 3. Ved den praktiske prøve skal en ansøger ved at føre bil sandsynliggøre, at vedkommende er kvalificeret til at udføre erhvervsmæssig persontransport. Bedømmelsen foretages af en godkendt kørelærer til kørekort kategori B.

Stk. 4. Minimum 10 pct. af de praktiske prøver på det enkelte uddannelsessted skal gennemføres med censorering udført af en godkendt kørelærer ansat på andet godkendt uddannelsessted. Hvis den godkendte kørelærer er ansat på uddannelsesstedet, må vedkommende ikke have deltaget i undervisningen af den pågældende ansøger.

§ 22. Uddannelsesstedet skal før begyndelsen af en ansøgers uddannelse udarbejde en lektionsplan for uddannelsesforløbet. Underviseren og ansøgeren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt emne i undervisningsplanen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i det pågældende emne, herunder bekræfte datoen for afslutningen af emnet og den faktisk anvendte tid.

Stk. 2. Oversigten skal opbevares af det godkendte uddannelsessted i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsen.

§ 23. Repræsentanter for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal gives adgang til at overvære undervisning og afsluttende prøver.

Adgangskrav til kvalifikationskursus

§ 24. Optagelse på et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kvalifikationskursus, forudsætter, at ansøgeren

1) behersker det danske sprog på niveau med de i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. fastsatte mål, der fører frem til Prøve i Dansk 2, jf. bilag 4, og

2) er fyldt 21 år på tidspunktet for aflæggelse af de afsluttende prøver og har haft kørekort til kategori B i mindst 3 år. Heri indgår ikke perioder, hvor kørekortet måtte være frakendt.

Stk. 2. Ansøgeren skal forevise gyldigt, originalt kørekort til kategori B, og uddannelsesstedet skal opbevare kopi af kørekortet i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsen.

Kapitel 7

Klageadgang

§ 25. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Stk. 2. En afgørelse om nægtelse af optagelse af en ansøger på et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kvalifikationskursus på grund af manglende sprogkundskaber og godkendt kørelærers bedømmelse af den praktiske prøve, jf. § 21, stk. 3, kan ikke indbringes for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kapitel 8

Straf

§ 26. Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 2, § 6, stk. 6, 2. pkt., § 10, stk. 2 og 3, § 11, stk. 2 og 3, og § 12, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. For tilladelser og godkendelser udstedt i henhold til lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 30. januar 2013, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v. fortsat anvendelse, indtil tilladelserne eller godkendelserne udløber eller ombyttes.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen , den 19. december 2017

Carsten Falk Hansen

/ Lars Korsholm


Bilag 1

Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til ansøgere om chaufførkort

Kravene i ”Gruppe 1” gælder for ansøgere, der er indehaver af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B udstedt før den 1. juli 1996.

Kravene i ”Gruppe 2” gælder for alle andre ansøgere.

A. Synet

1) Den, der ansøger om chaufførkort, skal undersøges af egen læge eller speciallæge i øjensygdomme med henblik på at sikre, at vedkommendes synssans er tilstrækkelig god til, at vedkommende kan føre en bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport. Ved undersøgelsen skal der lægges særlig vægt på følgende: synsstyrken, synsfeltet, synsevnen i mørke, følsomhed over for blænding, kontrastfølsomhed, dobbeltsyn og andre synsfunktioner, som kan bringe færdselssikkerheden i fare.

Gruppe 1

2) Fornyelse og bevarelse af chaufførkort til ansøgere i gruppe 1 er betinget af følgende:

a) Ansøgeren skal, eventuelt med korrigerende linser, have en synsstyrke på mindst 0,5 på de to øjne tilsammen.

b) Ansøgerens synsfelt skal i det horisontale plan være mindst 120°, og synsvinklen skal være mindst 50° til venstre og højre og 20° i op- og nedadgående retning. Der må ikke være udfald inden for en radius af 20° fra det centrale synsfelt.

c) Ved fremadskridende øjensygdom kan chaufførkort kun fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øjensygdomme og med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

d) Ved monokulært syn (blindhed på det ene øje, dobbeltsyn mv.) skal synsstyrken på det seende øje være mindst 0,5 eventuelt med korrigerende linser. Egen læge eller speciallæge i øjensygdomme skal attestere, at dette monokulære syn har eksisteret så længe, at den pågældende har vænnet sig hertil, samt at synsfeltet på det (bedst) seende øje opfylder kravene i litra b.

e) Et nyligt konstateret tilfælde af dobbeltsyn eller tab af synsevne på det ene øje bør efterfølges af en individuelt fastsat periode, hvor kørsel ikke er tilladt. Kørsel kan genoptages på baggrund af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øjensygdomme.

f) I ganske særlige tilfælde kan chaufførkort udstedes, selvom ansøger ikke lever op til kravene for synsfelt og synsstyrke, hvis der foreligger en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øjensygdomme, som har konstateret, at der ikke er andre nedsættelser af synsfunktionen som eksempelvis blænding, kontrastfølsomhed og synsevne i tusmørke.

Gruppe 2

3) Udstedelse, fornyelse og bevarelse af chaufførkort for ansøgere i gruppe 2 er betinget af en lægeundersøgelse, som skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

a) Ansøgeren skal, eventuelt med korrigerende linser, have en synsstyrke på mindst 0,8 på det bedste øje og mindst 0,1 på det dårligste øje. Optisk korrektion med briller må ikke overstige plus otte dioptrier. Korrektionen skal kunne tåles godt.

b) Ansøgerens synsfelt skal i det horisontale plan på begge øjne være mindst 160°, og synsvinklen skal være mindst 70° til venstre og højre og 30° i op- og nedadgående retning. Der må ikke være udfald inden for en radius af 30° fra det centrale synsfelt.

c) Ansøgeren må ikke lide af nedsat kontrastfølsomhed eller af dobbeltsyn.

d) Et alvorligt tab af synsevne på det ene øje bør efterfølges af en individuelt fastsat periode, hvor kørsel ikke er tilladt. Kørsel kan genoptages på baggrund af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øjensygdomme.

B. Hørelsen

1) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere i gruppe 2 efter en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme om graden af hørenedsættelsen og dennes betydning for høreevnen. Ved undersøgelsen skal lægen særligt udtale sig om, hvilke indretninger der bedst muligt kan kompensere for den nedsatte høreevne eksempelvis i form af brug af høreapparat eller spejle på køretøjet.

C. Førlighed

1) Chaufførkort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere, der lider af sygdomme eller deformiteter i bevægeapparatet, som gør det risikabelt, at vedkommende fører bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

Gruppe 1

2) Ved fysisk handicap kan chaufførkort fornyes eller bevares, eventuelt med særlige vilkår, efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i ortopædkirurgi, reumatologi eller andet relevant speciale. Udtalelsen skal være baseret på en lægelig vurdering af den pågældendes sygdom eller deformitet. Udtalelsen skal, når det er relevant, suppleres med en angivelse af forslag til, hvordan køretøjet kan være tilpasset føreren, og/eller om der skal anvendes ortopædisk protese, hvis det vurderes, at kørslen ved brugen af en sådan kan ske på betryggende måde.

3) Ved fremadskridende sygdomstilstand kan chaufførkort fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i ortopædkirurgi, reumatologi eller andet relevant speciale med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning med henblik på at vurdere, om ansøgeren stadig uden risiko kan føre bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

4) Chaufførkort kan fornyes eller bevares uden vilkår om særlig tidsbegrænsning, når handicappet er stabiliseret.

Gruppe 2

5) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares efter reglerne for gruppe 1. Lægen skal i sin udtalelse forholde sig til, hvilke yderligere risici der er forbundet med, at ansøgere med det pågældende handikap fører bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

D. Hjerte- og karsygdomme

1) Hjerte- og karproblemer eller –sygdomme, der kan medføre pludselig ændring af hjernevirksomheden, udgør en risiko for færdselssikkerheden og kan lede til, at kørsel må indstilles midlertidigt eller permanent.

Gruppe 1

2) For ansøgere i gruppe 1, der lider af følgende hjerte- og karsygdomme, kan chaufførkort kun fornyes og bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale, når sygdommen er behandlet effektivt, og om nødvendigt med individuelt fastsat tidsbegrænsning:

a) hjerterytmeforstyrrelser, herunder bradyarytmier (syg sinusknude-syndrom og ledningsforstyrrelser) og takyarytmier (supraventrikulære eller ventrikulære arytmier) som har medført en eller flere synkoper.

b) hjerterytmeforstyrrelser i form af takyarytmier (supraventrikulære eller ventrikulære arytmier) med strukturel hjertesygdom og vedvarende ventrikulær takykardi (VT).

c) symptomer på angina pectoris.

d) defibrillatorimplantation eller udskiftning eller tilsigtede eller ikke-tilsigtede stød fra defibrillator.

e) synkope (pludseligt tab af bevidsthed, kendetegnet ved hurtig indtræden og kort varighed samt spontan bedring), uden tegn på underliggende hjertesygdom.

f) akut koronar-syndrom (ustabil angina pectoris og blodprop ved hjertet).

g) stabil angina, hvis der ikke er symptomer ved let motion.

h) perkutan koronar intervention (PCI, indgreb på hjertets kranspulsårer).

i) koronar bypass (CABG, operation på hjertets kranspulsårer).

j) slagtilfælde/transitorisk iskæmisk anfald (TIA).

k) hjertesvigt, med et funktionsniveau svarende til New York Heart Associations (NYHA) funktionsklasse I, II og III.

l) hjertetransplantation.

m) implanterbar hjerte pumpe eller venstre ventrikel hjælpeenhed.

n) hjerteklapoperation.

o) udtalt blodtryksforhøjelse (hypertension), dvs. forhøjelse af det systoliske blodtryk til ≥ 180 mmHg eller det diastoliske blodtryk til ≥ 110 mmHg samtidig med, at der er truende eller fremadskridende følgesygdomme som følge af blodtryksforhøjelsen.

p) medfødt hjertesygdom.

q) hypertrofisk kardiomyopati, hvis tilstanden ikke har medført synkope (besvimelsestilfælde).

r) særlige hjerterytmeforsyrrelser: Langt QT-syndrom med synkope (besvimelsetilfælde), torsades de pointes eller forlænget QT-interval (QTc på > 500 ms).

3) Chaufførkort kan hverken fornys eller bevares for ansøgere i gruppe 1, der lider af følgende hjerte- og karsygdomme, som udgør en særlig risiko for trafiksikkerheden:

a) perifer vaskulær sygdom — herunder thorakale og abdominale aortaaneurismer, når aortas maksimale diameter er af en sådan størrelse, at der er alvorlig risiko for pludselig ruptur og således en pludselig invaliderende hændelse.

b) Hjertesvigt, hvor patienten er i NYHA klasse IV.

c) Hjerteklapsygdom med aortainsufficiens, aortastenose, mitralinsufficiens eller mitralstenose, hvis funktionsdygtigheden svarer til NYHA klasse IV, eller hvis der har været episoder med synkope (besvimelse).

d) brugadassyndrom med synkope (besvimelse) eller afværget pludselig hjertedød.

4) Chaufførkort kan i særlige tilfælde fornys eller bevares for ansøgere med de i pkt. 3 nævnte sygdomme, hvis det er behørigt begrundet af en lægelig udtalelse og med individuelt fastsat tidsbegrænsning med henblik på løbende at sikre, at ansøgeren er i stand til sikker kørsel under hensyntagen til virkningerne af den medicinske tilstand.

Gruppe 2

5) For ansøgere i gruppe 2, der lider af følgende hjerte- og karsygdomme, kan chaufførkort kun udstedes, fornyes og bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale, når sygdommen er behandlet effektivt, og om nødvendigt med individuel fastsat tidsbegrænsning:

a) hjerterytmeforstyrrelser, herunder bradyarytmier (syg sinusknude-syndrom og ledningsforstyrrelser) og takyarytmier (supraventrikulære eller ventrikulære arytmier) som har medført en eller flere synkoper.

b) hjerterytmeforstyrrelser, som medfører langsom hjerterytme (bradyarytmier), syg sinusknude-syndrom og ledningsforstyrrelser med andengrads atrioventrikulær blok (AV) (Mobitz type II AV blok), tredje grads AV-blok eller vekslende grenblok.

c) hjerterytmeforstyrrelser i form af takyarytmier (supraventrikulære eller ventrikulære arytmier) med strukturel hjertesygdom og vedvarende ventrikulær takykardi (VT).

d) hjerterytmeforstyrrelser, som medfører hurtig hjerterytme (supraventrikulære eller ventrikulære takyarytmier) med polymorf ikke-vedvarende ventrikulær takykardi (VT), vedvarende ventrikulær takykardi eller med indikation for defibrillator.

e) symptomer på angina pectoris.

f) permanent pacemakerimplantation eller udskiftning.

g) synkope (pludseligt tab af bevidsthed, kendetegnet ved hurtig indtræden og kort varighed samt spontan bedring), uden tegn på underliggende hjertesygdom.

h) akut koronar-syndrom (ustabil angina pectoris og blodprop ved hjertet).

i) stabil angina, hvis der ikke er symptomer ved let motion.

j) perkutan koronar intervention (PCI, indgreb på hjertets kranspulsårer).

k) koronar bypass (CABG, operation på hjertets kranspulsårer).

l) slagtilfælde/transitorisk iskæmisk anfald (TIA).

m) ved betydende carotisstenose.

n) den maksimale diameter på aorta overstiger 5,5 cm.

o) hjertesvigt, hvor patienten er i NYHA klasse I eller II, forudsat at den venstre ventrikels ejektionsfraktion er mindst 35 pct.

p) hjertetransplantation.

q) hjerteklapoperation.

r) udtalt blodtryksforhøjelse (hypertension), dvs. forhøjelse af det systoliske blodtryk til ≥ 180 mmHg eller det diastoliske blodtryk til ≥ 110 mmHg samtidig med, at der er truende eller fremadskridende følgesygdomme som følge af blodtryksforhøjelsen.

s) grad 3 hypertension (det diastoliske blodtryk er ≥ 110 mmHg og/eller det systoliske blodtryk er ≥ 180 mmHg).

t) medfødt hjertesygdom.

6) Chaufførkort kan hverken udstedes, fornys eller bevares for ansøgere i gruppe 2, der lider af følgende hjerte- og karsygdomme, som udgør en særlig risiko for trafiksikkerheden:

a) defibrillatorimplantation (ICD-enheder).

b) perifer vaskulær sygdom — herunder thorakale og abdominale aortaaneurismer, når aortas maksimale diameter er af en sådan størrelse, at der er alvorlig risiko for pludselig ruptur og således en pludselig invaliderende hændelse.

c) hjertesvigt, hvor patienten er i NYHA klasse III og IV.

d) implanterbar hjerte pumpe eller venstre ventrikel hjælpeenhed.

e) hjerteklapsygdom i NYHA klasse III eller IV eller med ejektionsfraktion (EF) på mindre end 35 pct., mitralstenose og alvorlig pulmonal hypertension eller med alvorlige ekkokardiografiske tegn på aortastenose eller aortastenose, der medfører synkope. Reglen gælder ikke ved fuldstændig asymptomatisk alvorlig aortastenose, hvis kravene om arbejdstest i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer” er opfyldt.

f) strukturelle og elektriske kardiomyopatier — hypertrofisk kardiomyopati med tidligere synkoper, eller hvor to eller flere af følgende tilstande er til stede: Fortykkelse af venstre ventrikels væg på > 3 cm, ikke-vedvarende ventrikulær takykardi, tilfælde af pludselig død i familien (førstegradsslægtning), ingen forøgelse af blodtrykket ved aktivitet.

e) langt QT-syndrom med synkope (besvimelse), torsades de pointes og forlænget QT-interval (QTc på > 500 ms).

f) brugadassyndrom med synkope (besvimelse) eller afværget pludselig hjertedød.

7) Chaufførkort kan i særlige tilfælde udstedes, fornys eller bevares for ansøgere med de i pkt. 6 nævnte sygdomme, hvis det er behørigt begrundet af en lægelig udtalelse og med individuel fastsat tidsbegrænsning, med henblik på løbende at sikre, at ansøgeren er i stand til sikker kørsel under hensyntagen til virkningerne af den medicinske tilstand.

Andre hjertemuskelsygdomme

8) For ansøgere med velbeskrevne kardiomyopatier (f.eks. arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC), non-compaction kardiomyopati (NCCM), katekolaminerg polymorf ventrikulær takykardi (CVPT) og kort QT-syndrom) eller nye kardiomyopatier, der måtte blive opdaget, kan chaufførkort kun udstedes efter en omhyggelig specialistvurdering fra speciallæge i relevant speciale. Lægen skal i den forbindelse vurdere risikoen for pludselige invaliderende hændelser, og der skal tages højde for den specifikke kardiomypatis prognose.

E. Diabetes

1) I de følgende afsnit defineres alvorlig hypoglykæmi som en tilstand, der kræver assistance fra en anden person. En person anses for at lide af recidiverende hypoglykæmi, når den pågældende har haft mere end ét tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder.

Gruppe 1

2) Chaufførkort kan kun fornyes, eller bevares for ansøgere med diabetes på grundlag af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i intern medicin med særlig kendskab til diabetes.

3) Chaufførkort fornyes eller bevares, for ansøgere med diabetes, som behandles med medicin, med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst fem år. En ansøger, som behandles med medicin, der medfører risiko for fremkaldelse af hypoglykæmi, skal godtgøre, at den pågældende forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi og er i stand til at kontrollere sygdommen på en tilfredsstillende måde. Chaufførkort kan hverken bevares eller fornyes for førere med utilstrækkelig erkendelse af tilstanden.

4) Chaufførkort kan kun udstedes, fornyes eller bevares for ansøger, der lider af recidiverende alvorlig hypoglykæmi, på baggrund af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i intern medicin med særlig kendskab til diabetes og med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning. For ansøgere med alvorlig recidiverende hypoglykæmi i vågen tilstand kan chaufførkort først fornyes eller bevares tre måneder efter sidste tilfælde.

5) I særlige tilfælde kan chaufførkort fornys eller bevares, hvis det er behørigt begrundet af en lægelig vurdering og med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning med henblik på løbende at sikre, at personen er i stand til sikker kørsel under hensyntagen til virkningerne af den medicinske tilstand.

Gruppe 2

6) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere med diabetes, som ikke behandles med medicin, der medfører risiko for hypoglykæmi, efter reglerne for gruppe 1, jf. pkt. 2-5.

7) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere med diabetes, som behandles med medicin, som medfører risiko for fremkaldelse af hypoglykæmi (dvs. insulin og/eller evt. anden medicin), på baggrund af en udtalelse fra speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes eller egen læge, hvis det er denne, som behandler og kontrollerer ansøgerens eller førerens diabetessygdom.

8) Ved udstedelse, fornyelse eller bevarelse af chaufførkort efter pkt. 7 skal der fastsættes vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på op til tre år og under følgende betingelser:

a) Der har ikke været tilfælde af hypoglykæmi inden for de seneste 12 måneder.

b) Ansøgeren kan erkende og reagere på advarselssymptomer på tilstedeværelsen af hypoglykæmi,

c) Ansøgeren kan ved lægeundersøgelsen godtgøre, at pågældende er i stand til at kontrollere sygdommen ved regelmæssige målinger af blodsukkerniveauet, mindst to gange om dagen og på tidspunkter, hvor vedkommende skal køre.

d) Ansøgeren kan ved lægeundersøgelsen godtgøre, at pågældende forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi.

e) Der er ikke andre komplikationer (f.eks. synssvækkelse, neuropati eller kognitiv svækkelse) i forbindelse med diabetessygdommen, som kan medføre betydelig risiko for færdselssikkerheden.

F. Neurologiske sygdomme (obstruktivt søvnapnøsyndrom, epilepsi mv.)

1) For ansøgere, der lider af neurologiske sygdomme, som medfører kognitive eller fysiske symptomer, kan chaufførkort kun udstedes, fornyes eller bevares efter en lægelig udtalelse. Hvor andet ikke er angivet, skal udtalelsen afgives af en speciallæge i neurologi. Er der risiko for, at sygdommen forværres, udstedes, fornyes eller bevares chaufførkortet med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning. I denne forbindelse skal lægen i sin vurdering tage højde for risikoen for udvikling af de funktionsmæssige neurologiske udfald, der skyldes sygdomme, traumer eller operationer i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, hvilket kan medføre kognitive udfald eller funktionsudfald, herunder påvirkning af motoriske og sensoriske funktioner, balance og koordination.

Obstruktivt søvnapnøsyndrom

2) Moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom kan forårsage udtalt dagtræthed. Moderat obstruktivt søvnapnøsyndrom svarer til et antal af apnøer og hypopnøer pr. time (AHI) mellem 15 og 29, mens svært obstruktivt søvnapnøsyndrom svarer til en AHI på 30 eller mere.

3) Ansøgere, der lider af udtalt dagtræthed, som formodes at skyldes moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom, skal undersøges af egen læge eller speciallæge i relevant speciale, inden chaufførkort kan udstedes eller fornyes. De kan rådes til at undlade kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, hvis det vurderes, at dagtrætheden har indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde.

4) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere, der lider af moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, hvis de med en lægeerklæring kan dokumentere, at de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende behandling og vurderes at kunne køre sikkert.

Gruppe 1

5) Chaufførkort fornyes eller bevares for ansøgere, der lider af moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 3 år.

6) Ansøgere, der lider af moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, skal gennemføre lægeundersøgelser med jævne mellemrum, der ikke overstiger 3 år, med henblik på at fastslå, hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger den rette og tilstrækkelige behandling, om de skal fortsætte behandlingen, og om de vurderes at kunne køre sikkert.

Gruppe 2

7) Chaufførkort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere, der lider af moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 1 år.

8) Ansøgere, der lider af udtalt dagtræthed, der skyldes moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom, skal gennemføre lægeundersøgelser med jævne mellemrum, der ikke overstiger 1 år, med henblik på at fastslå, hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger den rette og tilstrækkelige behandling, om de skal fortsætte behandlingen, og om de vurderes at kunne køre sikkert.

Epilepsi

9) Epilepsianfald, der påvirker bevidstheden, og andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden, hvis anfaldene indtræffer, medens ansøgeren udfører erhvervsmæssig persontransport i bil.

10) Epilepsi defineres som en tilstand, hvor en person har haft to eller flere epileptiske anfald inden for et tidsrum på under 5 år. Et provokeret epileptisk anfald defineres som et anfald, der åbenlyst skyldes en kendt årsag, som kan undgås.

Gruppe 1

11) For ansøgere med epilepsi kan chaufførkort kun fornyes eller bevares efter 1 år uden yderligere anfald. Dette gælder tilsvarende efter et operativt indgreb til behandling af epilepsi.

12) For ansøgere med epilepsi kan chaufførkort kun fornyes eller bevares med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning, indtil ansøgeren eller føreren har været anfaldsfri i mindst fem år.

13) For ansøgere med epilepsi, der kun har haft anfald i sovende tilstand, kan chaufførkort dog fornyes eller bevares, når dette anfaldsmønster har fundet sted over en periode på mindst 1 år. Dette skal attesteres af egen læge eller speciallæge i neurologi.

14) For ansøgere med epilepsi, der kun har haft anfald, som beviseligt hverken har påvirket bevidstheden eller medført nedsat funktionel evne, kan chaufførkort endvidere fornyes eller bevares, når dette anfaldsmønster har fundet sted over en periode på mindst 1 år. Dette skal attesteres af egen læge eller speciallæge i neurologi.

15) For ansøgere, der har haft et enkeltstående provokeret epileptisk anfald som følge af en kendt provokerende faktor, som sandsynligvis ikke vil opstå under kørsel, kan chaufførkort kun fornyes eller bevares på grundlag af en udtalelse fra speciallæge i neurologi eller neurokirurgi.

16) For ansøgere, der har haft et enkeltstående uprovokeret epileptisk anfald, kan chaufførkort kun fornyes eller bevares efter en anfaldsfri periode på mindst seks måneder og på grundlag af en lægelig vurdering. Chaufførkort kan dog fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt, såfremt gode prognoseindikatorer taler herfor.

17) Ved lægeordineret nedtrapning eller efter lægeordineret ophør af anfaldsforebyggende behandling, kan lægen råde til ikke at køre fra det tidspunkt, hvor den lægeordinerede nedtrapning begynder, og herefter i seks måneder fra det tidspunkt, hvor den anfaldsforebyggende behandling er afsluttet. Chaufførkort kan kun fornyes eller bevares efter udløbet af den kørselsfri periode, jf. 1. pkt. For ansøgere, der har haft et epileptisk anfald som følge af en lægeordineret medicinændring, lægeordineret nedtrapning eller ophør af anfaldsforebyggende behandling, kan chaufførkort kun fornyes eller bevares efter en periode på 3 måneder efter, at den tidligere effektive anfaldsforebyggende behandling et genoptaget.

18) Har en ansøger haft tab af bevidsthed i andre tilfælde end de i pkt. 11-14 nævnte, kan chaufførkort fornyes eller bevares på grundlag af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale om risikoen for gentagelse under kørsel.

Gruppe 2

19) Chaufførkort kan kun udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere med epilepsi efter en anfaldsfri periode på mindst 10 år uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling. Ansøgeren skal dokumentere, at der har været regelmæssig kontrol hos egen læge eller speciallæge i neurologi. En neurologisk speciallægeundersøgelse må ikke have afsløret nogen form for cerebral patologi, og et elektroencefalografi (EEG) må ikke have vist nogen epileptiform aktivitet. Chaufførkort kan dog udstedes, fornyes eller bevares, såfremt gode prognoseindikatorer taler herfor.

20) For ansøgere, der har haft et enkeltstående uprovokeret epileptisk anfald, kan chaufførkort udstedes, fornyes eller bevares efter en anfaldsfri periode på 5 år uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling og efter en udtalelse fra speciallæge i neurologi. Chaufførkort kan dog udstedes, fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt, såfremt gode prognoseindikatorer taler herfor.

21) For ansøgere, der har haft et enkeltstående provokeret epileptisk anfald som følge af en kendt provokerende faktor, der sandsynligvis ikke vil opstå under kørsel, kan chaufførkort kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra speciallæge i neurologi eller neurokirurgi. Der skal foreligge et EEG og en neurologisk speciallægeundersøgelse.

22) For ansøgere, der har haft andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser, herunder tab af bevidsthed, kan chaufførkort udstedes, fornyes eller bevares på grundlag af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale. Risikoen for gentagelse bør vurderes at være højst 2 % om året.

23) For ansøgere med forstyrrelser, der medfører øget risiko for anfald (f. eks. arteriovenøs misdannelse, intracerebral blødning, strukturel intracerebral læsion, eller andre strukturelle forhold) kan chaufførkort, uanset anfaldsforekomst, kun udstedes, fornyes eller bevares efter en udtalelse fra speciallæge i neurologi eller neurokirurgi. Risikoen for anfald bør vurderes at være højst 2 % om året.

G. Psykiske sygdomme eller svækkelser

1) Undersøgelserne for kognitivt funktionsniveau (urskivetest og ord-genkaldelse) skal udføres ved fornyelse af chaufførkort fra indehaverens fyldte 70. år for chaufførkort til gruppe 2. Undersøgelsen skal i øvrigt udføres, hvor der er begrundet mistanke om svækket kognitivt funktionsniveau.

2) Ved kognitiv svækkelse kan udtalelse fra egen læge eller speciallæge i psykiatri/geriatri eller neurologi indeholde en anbefaling om afholdelse af en vejledende helbredsmæssig køretest.

Gruppe 1

3) Chaufførkort kan kun fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale og eventuelt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning for ansøgere,

a) der lider af alvorlige mentale forstyrrelser, medfødte eller erhvervet ved sygdomme, traumatiske lidelser eller neurokirurgiske indgreb,

b) der er alvorligt mentalt retarderede, eller

c) der lider af alvorlig alderdomssvækkelse, en alvorligt svækket dømmekraft, adfærd eller tilpasningsevne, der er knyttet til personligheden.

Gruppe 2

4) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares efter reglerne for gruppe 1. Lægen skal i sin udtalelse forholde sig til, hvilke eventuelle yderligere risici der er forbundet med, at ansøgere med de pågældende psykiske sygdomme eller svækkelser fører bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

H. Alkohol, narkotika og lægemidler

Alkohol

1) Indtagelse af alkohol udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden. På grund af problemets alvor må der udvises stor årvågenhed fra lægeside.

Gruppe 1

2) Chaufførkort kan hverken fornyes eller bevares for ansøgere, der er afhængige af alkohol, eller som ikke kan holde kørsel i bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, og indtagelse af alkohol adskilt.

3) For ansøgere, der har været kroniske alkoholikere (alkoholafhængighedssyndrom), kan chaufførkort kun fornyes eller bevares efter en periode, hvori den pågældende beviseligt har været afholdende, og efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i psykiatri med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

Gruppe 2

4) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares efter reglerne for gruppe 1. Lægen skal i sin udtalelse forholde sig til, hvilke eventuelle yderligere risici, der er forbundet med, at ansøgere, der indtager alkohol eller lider af alkoholafhængighedssyndrom, fører bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

Narkotika og lægemidler

Misbrug:

5) Chaufførkort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere, som er afhængige af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

Regelmæssig indtagelse:

Gruppe 1

6) Chaufførkort kan hverken fornyes eller bevares for ansøgere, der regelmæssigt indtager euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer uanset disses form, når de kan nedsætte vedkommendes evne til uden risiko at føre bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, og hvis den indtagne mængde er så stor, at den påvirker kørslen negativt. Det samme gælder lægemidler eller kombinationer af lægemidler, der påvirker evnen til at føre bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

Gruppe 2

7) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares efter reglerne for gruppe 1. Lægen skal i sin udtalelse forholde sig til, hvilke eventuelle yderligere risici der er forbundet med, at ansøgere, som regelmæssigt indtager euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, fører bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

I. Nyresygdomme

Gruppe 1

1) For ansøgere med alvorlig nyreinsufficiens kan chaufførkort kun fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i intern medicin og med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

Gruppe 2

2) For ansøgere, der lider af alvorlig, irreversibel nyreinsufficiens, kan chaufførkort kun udstedes, fornyes eller bevares i særlige tilfælde på grundlag af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i intern medicin og med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

J. Andet (organtransplantation mv.)

1) For ansøgere, der lider af en anden sygdom end de i pkt. A-I nævnte, som kan nedsætte evnen til på betryggende måde at føre bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, kan chaufførkort kun fornyes eller bevares på grundlag af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale og om nødvendigt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

Organtransplantation

Gruppe 1

2) For ansøgere, der har undergået en organtransplantation eller implantation af kunstige organer, der kan påvirke evnen til at føre bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, kan chaufførkort udstedes, fornyes eller bevares på grundlag af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale og om nødvendigt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

Gruppe 2

3) Chaufførkort kan udstedes, fornyes eller bevares efter reglerne for gruppe 1. Lægen skal i sin udtalelse forholde sig til, hvilke eventuelle yderligere risici der er forbundet med, at førere der har undergået en organtransplantation eller implantation af kunstige organer, fører bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.


Bilag 2

Landsdækkende prisloft for taxikørsel for 2018

 
Takst 1
(hverdagskørsel fra kl. 6 til kl. 18)
Takst 2
(kørsel aften og nat fra kl. 18 indtil kl. 6 samt i weekender fra fredag kl. 18 indtil mandag kl. 6 samt på helligdage)
Takst 3
(kørsel på særlige dage, dvs. 1. januar, 24. -26. december og 31. december)
Starttakst (kr./tur)
80
90
135
Kilometertakst (kr./km)
12
17
25,50
Kilometertakst storvogne (kr./km)
18
25,50
38,25
Tidstakst (kr./time)
400
450
675


Bilag 3

Fortegnelse over emner, der skal indgå i den i § 20 nævnte uddannelse for chauffører

1. Arbejdsret

Mål: At kende generelle arbejdsretslige regler.

Herunder regler for tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalg, ansættelse/afskedigelse, graviditet, orlov, foreningsforhold og ligestilling på arbejdsmarkedet.

2. Færdselslovgivning1

Mål: At øge det generelle kendskab til færdselslovgivningen, med særlig vægt på emner, der kan relateres til arbejdet som fører af bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i de i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) fastsatte krav:

Afsnit 1. Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr, særligt 1.2.6.

Afsnit 3. Køretøjers manøvreegenskaber.

Afsnit 4. Trafikantadfærd, særligt 4.1 og 4.7.

Afsnit 7. Manøvrer på vej, særligt 7.18.3

Afsnit 8. Særlige risikoforhold i trafikken, særligt 8.1 og 8.2

3. Energirigtig og passagervenlig kørsel, brug af GPS (individuelle køretimer)

Mål: At kunne udføre energirigtig og defensiv kørsel i praksis.

Deltageren kører rutineret, passagervenligt og udviser en defensiv køreadfærd, hvilket indebærer at farlige- og potentielt farlige situationer observeres og der reageres hensigtsmæssigt og velovervejet, så både skadesrisiko og brændstofforbrug begrænses.

Deltageren har forståelse for sammenhængen mellem chaufførens køremåde og de faktiske driftsomkostninger- brændstof og vedligeholdelse, på køretøjet.

Deltageren kan betjene GPS udstyr eller lignende positioneringssystem til vejfinding.

Deltageren betjener køretøjets øvrige hjælpeudstyr rutineret og fejlfrit.

4. Taxilovgivningen

Mål: At opnå kendskab til de til enhver tid gældende regler indeholdt i taxilovgivningen.

Herunder betingelser for udstedelse af tilladelser mv., taxametre og kontrolapparater, kørselskontorer, regler for betaling og særlige krav til bilen.

5. Arbejdsmiljø, herunder ergonomi

Mål: At medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt forebyggelse af fysiske risici.

Sikkerhedsorganisation, sundhedsarbejde, arbejdsgiverens og den ansattes pligter i forhold til arbejdsmiljøet, arbejdsplads-vurdering (APV) samt regler for hvileperioder og fridøgn.

Baseret på chaufførens beskyttelse af sig selv ved håndtering af byrder. Løfteteknik, ergonomiske forhold, der gør sig gældende ved chaufførens typiske arbejdsopgaver som f.eks. håndtering af ældre og handicappede samt bagagehåndtering. Kendskab til omsorg for egen krop og psyke, ernæring, beklædning, arbejdsredskaber og hjælpemidler.

6. Befordring af særlige grupper

Mål: At kende til særlige gruppers behov, herunder kendskab til de enkelte grupper af personer, chaufføren kan komme i kontakt med.

Chaufføren kan afstemme den fysiske og psykiske kontakt til patienten ud fra dennes aktuelle handicap. Kendskab til diverse teknikker og hjælpemidler til personforflytning og deres anvendelse – herunder kørestolsteknik, trappemaskine, gangredskaber og ganghjælpemidler samt kommunikation med handicappede og patienter.

7. Konflikthåndtering og kommunikation

Mål: At kunne kommunikere hensigtsmæssigt, forebygge og nedtrappe potentielle konflikter, herunder optræde hensigtsmæssigt i opståede konflikter.

Deltageren har kendskab til verbal og non verbal kommunikation, og har viden om forskellige konflikttyper.

Deltageren har kendskab til adfærd, der op- eller nedtrapper konflikter.

Deltageren har kendskab til forskellige teorier omkring konflikthåndtering; konflikttrappen, konfliktpyramiden o.a. og kan anvende sin viden som redskaber til konfliktløsning.

8. Kundeservice

Mål: At kunne yde kundevenlig service og kørsel

Herunder at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image. Chaufførens optræden og image samt betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer. Chaufførens forskellige roller og typer personer, som chaufføren kommer i kontakt med. Vedligeholdelse af køretøjet, kørslen, tilrettelæggelse af arbejdet, kommercielle og finansielle følger af tvister.

9. Førstehjælp (Dansk Førstehjælpsråds kurser ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop”)

Mål: At kunne beherske færdselsrelateret førstehjælp herunder førstehjælp ved hjertestop.

Undervisningen skal følge Dansk Førstehjælpsråds undervisningsplan for ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop”.


Bilag 4

Krav til beherskelse af dansk for at blive optaget på et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kursus for chauffører

Ved optagelse af en ansøger skal uddannelsesstedet sikre, at en ansøger kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed i hyppigt forekommende kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder forstå indholdet i en enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet.

Det skal sikres, at en ansøger kan

kommunikere mundtligt i et sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde.

finde information og forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis komplekst sprog omhandler korrekte og almindelige hverdags forhold.

læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter.

formulere sig skriftligt i et forholdsvis sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

Officielle noter

1 Der vil være tale om undervisning, der er målrettet ansøgere, der har haft kørekort til almindelig bil i mindst tre år. Undervisningen vil tage udgangspunkt i deltagernes forudsætninger. Alle relevante emner skal gennemgås, men det er ikke fastsat på forhånd, hvor megen tid der skal anvendes til de enkelte emner. Der vil således være en fleksibel tilgang til indholdet i undervisningen i modsætning til teoriundervisningen til almindeligt kørekort, hvor der er der fastsat en undervisningsplan, der skal følges slavisk.