Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11, stk. 2, § 56, § 58, stk. 2, § 59, stk. 2, § 102, stk. 1, og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 1558 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

2. I § 3, stk. 1, nr. 2, udgår »i forbindelse med udførelsen af opgaver for jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere,«.

3. I § 3, stk. 1, nr. 3, udgår »for infrastrukturforvaltere«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 19. december 2017

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch