Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder jf. § 2, stk. 1, nr. 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1191 af 9. oktober 2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65 b, stk. 4, og § 65 d, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, som ændret ved lov nr. 1543 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 2, 1. pkt., udgår »som dokumentation for et godt arbejdsmiljø«.

3. I § 2, 1. pkt., efter »som certificeringsorganet kontrollerer« indsættes: »at virksomhedens ledelsessystem sikrer«.

4. I § 2, nr. 1, ændres »virksomheden eller produktionsenheden må ikke have« til: »virksomheden eller produktionsenheden har ikke«.

5. I § 2, nr. 2, ændres »virksomheden eller produktionsenheden skal have udformet og vedligeholde procedurer der skal sikre« til: »virksomheden eller produktionsenheden sikrer«.

6. I § 2 indsættes som nr. 3:

»3) virksomheden eller produktionsenheden behandler og oplyser certificeringsorganet om anmeldepligtige arbejdsulykker og arbejdsmiljømæssige påvirkninger fra anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, samt om forebyggelsen heraf. Oplysningerne skal gives til certificeringsorganet i anonymiseret form og således, at certificeringsorganet ikke kan identificere de personer, der har været udsat for ulykkerne eller erhvervssygdommene.«

7. Efter § 3 indsættes:

»Krav til certificeringsorganerne«

8. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Certificeringsorganet skal anvende minimum 5 pct. mere tid på audit end beregnet i henhold til retningslinjerne for opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat efter OHSAS 18001. Det gælder for certificeringsaudit, årlige overvågningsaudit og re-certificeringsaudit. Den øgede audittid skal anvendes til at kontrollere det materielle arbejdsmiljø på virksomheden med henblik på at kontrollere, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem sikrer, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, jf. bilag 1, som vil kunne medføre påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.«

9. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Arbejdstilsynet, den 19. december 2017

Søren Kryhlmand

/ Anette Lerche


Bilag 1

Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder jf. § 2, stk. 1, nr. 1

Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger

1. Støj

a. Høreskadende støj.

b. Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2. Vibrationer

a. Hånd-/armvibrationer.

b. Helkropsvibrationer.

3. Stråling

a. Ikke-ioniserende stråling.

4. Termiske belastninger

a. Strålevarme og ophold i meget varme rum.

b. Arbejde i kulde og træk.

c. Arbejde i skiftende temperaturer.

5. Bevægeapparatsbelastninger

a. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.

b. Andet fysisk belastende arbejde.

c. Arbejde med belastende arbejdsstillinger og bevægelser.

d. Ensidigt, belastende arbejde.

e. Ensidigt, gentaget arbejde.

f. Reproduktionsskadende fysiske belastninger.

6. Psykosociale belastninger

a. Vold, trusler om vold og andre traumatiske hændelser i arbejdet.

b. Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.

c. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

d. Mobning, herunder seksuel chikane.

7. Kemiske og biologiske belastninger

a. Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

b. Nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

c. Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

d. Luftvejsbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

e. Hudbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

f. Infektionsrisiko.

8. Indeklimabelastninger

a. Varme, kulde og træk.

b. Dårlig luftkvalitet.

c. Fugt.

d. Dårlig belysning.

e. Støj og dårlig akustik.

9. Ulykkesrisici

a. Risiko for fald.

b. Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.

c. Risiko for brand, eksplosion.

d. Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.

e. Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.

f. Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1-7.

Del 2: Øvrige områder

1. Unges arbejde

a. Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.

b. Manglende opfyldelse af alderskrav.

c. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.

d. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.

e. Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.

f. Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.

g. Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.