Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 7. december 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Overførsel af opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.)

[af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)]:

1. Ændringsforslag

Energi-, forsynings- og klimaministeren har stillet 11 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. oktober 2017 og var til 1. behandling den 2. november 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og energi-, forsynings- og klimaministeren sendte den 3. juli 2017 dette udkast til udvalget, jf. EFK (folketingsåret 2016-17) alm. del – bilag 302. Den 25. oktober 2017 sendte energi-, forsynings- og klimaministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstilling

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af energi-, forsynings- og klimaministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I indledningen ændres »og ved § 2 i lov nr. 663 af 8. juni 2017« til: »og senest ved § 1 i lov nr. 1399 af 5. december 2017«.

[Lovteknisk rettelse]

2) Efter nr. 24 indsættes som nyt nummer:

»01. § 78, stk. 11 og 12, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 11. Omkostninger, som er forbundet med Energitilsynets drift og opgavevaretagelse efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, betales af de virksomheder, som Energitilsynet fører tilsyn med efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, jf. dog stk. 12.

Stk. 12. Netvirksomhederne og elhandelsvirksomhederne betaler halvårligt et beløb til Energitilsynet til dækning af Energitilsynets omkostninger til opgaver efter §§ 4 og 37-37 b og regler udstedt i medfør heraf. Det samlede beløb fastsættes til 0,2 mio. kr. Beløbet reguleres en gang årligt pr. 1. juli med den sats for det generelle pris- og lønindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Energi-, forsynings- og klimaministeren offentliggør reguleringer hvert år, første gang pr. 1. juli 2019. Halvdelen af det samlede beløb betales af netvirksomhederne og opkræves hos netvirksomhederne i forhold til den mængde elektricitet, som er transporteret gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår. Halvdelen af det samlede beløb betales af elhandelsvirksomhederne og opkræves hos elhandelsvirksomhederne i forhold til den mængde elektricitet, som elhandelsvirksomhederne har leveret til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår.

Stk. 13. Energitilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk.11 og 12, jf. dog stk. 14. Afgørelser truffet i henhold til regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 14. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af Energitilsynets omkostninger i forbindelse med Energitilsynets opgaver efter loven eller regler udstedt i medfør af loven angående netvirksomhedernes opgaver vedrørende energibesparelser.«

Stk. 13 bliver herefter stk. 15.«

[Korrektion af fejl]

Til § 2

3) I indledningen ændres »§ 2 i lov nr. 1756 af 27. december 2016 og § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2017« til: »lov nr. 1201 af 15. november 2017 og lov nr. 1214 af 22. november 2017 og senest ved § 2 i lov nr. 1399 af 5. december 2017«.

[Lovteknisk rettelse]

4) I nr. 5 udgår »§ 43 a, stk. 8, 1. pkt.,« og »§ 44, stk. 3, 1. pkt.,«.

[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

5) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»01. § 18, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilsagn om tilskud kan alene gives til og med den 20. februar 2018. Udbetaling af tilskud er betinget af, at den pågældende vindmølle er blevet nettilsluttet, og at energi-, forsynings- og klimaministeren har modtaget fyldestgørende ansøgning om udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020.««

[Ændring som følge af lov nr. 1214 af 22. november 2017]

6) I nr. 7 udgår », og i § 47, stk. 10, 2. pkt., ændres »Energinet.dk’s« til: »Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens««.

[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

7) Efter nr. 9 indsættes som nye numre:

»02. § 43 a, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7 betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

03. § 44, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er pristillæg efter stk. 2 betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn efter stk. 3, 3. pkt., og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af kilowatt i puljen.«

04. § 47, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 9, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kW. Pristillægget er endvidere betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje, som for hver af ordningerne i stk. 9, nr. 1-3, udgør 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.««

[Ændringer som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

Til § 4

8) Nr. 2 affattes således:

»2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om fremme af vedvarende energi«: »og«, og »og administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet« udgår.«

[Ændring sikrer korrekt opremsning]

Til § 6

9) I indledningen indsættes efter »som ændret ved § 2 i lov nr. 629 af 8. juni 2016«: »og § 2 i lov nr. 1201 af 15. november 2017«.

[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

10) Nr. 1 affattes således:

»1. I § 4, stk. 10, 1. og 3. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«, og i § 4, stk. 10, 2. pkt., ændres »Energinet« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.«

[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

Nye paragraffer

11) Efter § 7 indsættes før overskriften før § 8 som nye paragraffer:

Ȥ 01

I lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 5, 7 og 11, ophæves.

§ 02

I lov nr. 1214 af 22. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 2, ophæves.

§ 03

I lov nr. 1399 af 5. december 2017 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 6, ophæves.«

[Konsekvensændringer]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Der er tale om rettelse af en fejlhenvisning i forbindelse med et ændringsforslag til lovforslag nr. L 40. I den foreslåede formulering af § 78, stk. 12, 2. pkt., var ved en fejl indsat en henvisning til stk. 11. Der er i øvrigt ikke foretaget materielle ændringer.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.) og lov nr. 1214 af 22. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse).

Lov nr. 1201 og lov nr. 1214 vedrører bl.a. opgaver om administration af støtte til vedvarende energi, som i medfør af lovforslag L 66 bliver overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018. Indledningen til § 2 i L 66 opdateres således, som følge af at lov nr. 1201 og lov nr. 1214 er vedtaget efter fremsættelsen af L 66.

Til nr. 4

Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.).

Ved lov nr. 1201 nyaffattes § 43 a, stk. 8, og § 44, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Det fremgår efter vedtagelsen af lov nr. 1201 af bestemmelserne i § 43 a, stk. 8, og § 44, stk. 3, at det er Energinet, der kan give tilsagn om pristillæg.

Opgaverne i disse bestemmelser vedrører tillige administration af støtte til vedvarende energi, som i dag varetages af Energinet, men som overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.

Som følge heraf skal den foreslåede ændring til § 43 a, stk. 8, og § 44, stk. 4, udgå af § 2, nr. 5, hvori bestemmelserne ændres fra »Energinet.dk's« til »energi-, forsynings- og klimaministerens«, og i stedet fremgå af den i ændringsforslag nr. 7 foreslåede ændring, hvor »Energinets« ændres til »Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens«.

Til nr. 5, 7 og 11

De foreslåede ændringer er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.) og lov nr. 1214 af 22. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse).

Ved lov nr. 1201 og nr. 1214 indsættes nye punktummer i § 18, stk. 1, § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 3, og § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi. Det fremgår efter vedtagelsen af lov nr. 1201 af bestemmelserne i § 43 a, stk. 8, 3. pkt., § 44, stk. 3, 3. pkt., og § 47, stk. 10, 4. pkt., at det er Energinet, der kan give tilsagn om pristillæg. Efter vedtagelsen af lov nr. 1214 fremgår det bl.a. af § 18, stk. 1, 4. pkt., at ansøgning om udbetaling af tilskud skal sendes til Energinet.

Opgaverne i disse bestemmelser vedrører tillige administration af støtte til vedvarende energi, som i dag varetages af Energinet, men som overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.

Med L 66 overføres en række myndighedsopgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. De overførte opgaver vedrører administration af støtte til vedvarende energi og relaterede myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver. L 66 skal træde i kraft den 1. januar 2018.

På tidspunktet for vedtagelse af lov nr. 1201 var det således fortsat Energinet, der havde kompetencen til at varetage opgaver vedrørende administration af støtte til vedvarende energi og relaterede myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver, herunder tilsagn om støtte og tilskud, som ændret ved lov nr. 1201.

Da L 66 fremmes efter vedtagelsen af lov nr. 1201 og 1214, stilles ændringsforslag til L 66, der sikrer de fornødne konsekvensrettelser, således at det sikres, at også de relevante opgaver omfattet af lov nr. 1201 og 1214 overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Da Energinet.dk før vedtagelsen af lov nr. 1201 og 1214 havde ændret navn til Energinet, indsættes et nyt nummer i lovforslaget, så det fremgår, at opgaverne overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Med indsættelse af de nye numre i L 66, hvorved de nævnte bestemmelser nyaffattes, sikres det således, at opgaverne overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018. Samtidig ophæves de endnu ikke ikrafttrådte ændringer i lov nr. 1201 og 1214.

Til nr. 6

Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.).

Ved lov nr. 1201 nyaffattes § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi. Det fremgår efter vedtagelsen af lov nr. 1201 af § 47, stk. 10, 2. pkt., at pristillægget er betinget af Energinets tilsagn forud for projektets påbegyndelse.

Opgaverne i bestemmelsen vedrører således administration af støtte til vedvarende energi, som i dag varetages af Energinet, men som overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.

Som følge heraf skal den foreslåede ændring til § 47, stk. 10, 2. pkt., udgå af § 2, nr. 7, hvori bestemmelsen ændres fra »Energinet.dk's« til »Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens«, og i stedet fremgå af den i ændringsforslag nr. 7 foreslåede ændring, hvor »Energinets« ændres til »Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens«.

Til nr. 8

Der er alene tale om en lovteknisk konsekvensrettelse som følge af det foreslåede punkt, der udgår af § 2, stk. 2, 2. pkt., og ændringen indebærer derfor ingen materielle ændringer. Med ændringsforslaget indsættes et »og« for at sikre korrekt opremsning af 2. pkt.

Til nr. 9

Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.).

Lov nr. 1201 vedrører bl.a. opgaver om administration af støtte til vedvarende energi, som i medfør af L 66 bliver overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018. Indledningen til § 6 i L 66 opdateres således, som følge af at lov nr. 1201 er vedtaget efter fremsættelsen af L 66.

Til nr. 10

Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.).

Ved lov nr. 1201 indsættes et nyt punktum i bestemmelsen i § 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg).

Bestemmelsen vedrører opgaver om administration af støtte til vedvarende energi og relaterede myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver, der i dag varetages af Energinet, men som i medfør af L 66 bliver overført til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.

Den foreslåede ændring til ny § 6, nr. 1, i L 66 sikrer, at de relevante opgaver vedrørende administration af støtte til vedvarende energi overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.

Mikkel Dencker (DF) fmd. Dorthe Ullemose (DF) Ib Poulsen (DF) Pia Adelsteen (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Marianne Bredal (V) Jacob Jensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Marcus Knuth (V) Carl Holst (V) Carsten Bach (LA) Villum Christensen (LA) Orla Østerby (KF) Bjarne Laustsen (S) Per Husted (S) Jens Joel (S) Kirsten Brosbøl (S) Claus Larsen-Jensen (S) Karin Gaardsted (S) nfmd. Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Christian Poll (ALT) Andreas Steenberg (RV) Ida Auken (RV) Pia Olsen Dyhr (SF) Trine Torp (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 66

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Orientering om, at en række ændringsbekendtgørelser sendes i høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
4
Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
5
1. udkast til betænkning
6
Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
7
2. udkast til betænkning