Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

I medfør af § 89, stk. 2, 2. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, § 15, stk. 2, 3. pkt., og stk. 4, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, § 10, 2. pkt., i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, § 18, stk. 1, nr. 6, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 746 af 1. juni 2015, og § 33, stk. 4, i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, § 10 og §§ 12-13, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for syn, omsyn, udstedelse af legitimationskort til særtransportassistance, udstedelse af chaufføruddannelsesbevis, udstedelse af chaufførkort, udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i biler, behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor samt godkendelse af uddannelsessteder.

Betaling af gebyrer og afgifter

§ 2. For hvert syn og omsyn betaler synsvirksomheder og omsynsvirksomheder et fast gebyr på 20 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer.

§ 3. For udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter, jf. bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter, betales et gebyr på 165 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 4. For udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis til gods- eller bustransport, jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, betales et gebyr på 155 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 5. For udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort, jf. taxiloven, betales et gebyr på 600 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 6. For behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i biler betaler virksomhederne en afgift til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 600 kr. pr. tilladelse med gyldighed på op til 5 år og 1.200 kr. pr. tilladelse med gyldighed over 5 år, jf. taxiloven.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve de i stk. 1 nævnte afgifter på ansøgningstidspunktet. Det opkrævede beløb tilbagebetales, hvis der ikke udstedes tilladelse.

§ 7. For følgende opgaver betales, jf. taxiloven, et gebyr efter regning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

1) Behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i biler.

2) Godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for chauffører vedr. udførelse af erhvervsmæssig persontransport i biler.

Stk. 2. Timesatsen for ydelser efter stk. 1 er 800 kr.

Stk. 3. Ved afbrydelse af sagsbehandlingen betales et beløb for det allerede udførte arbejde.

§ 8. Udebliver betaling af gebyrer og afgifter efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 9. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1495 af 28. november 2016 om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet ophæves.

§ 11. For ydelser, jf. §§ 3-4, der er under behandling i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt, betales et gebyr efter den sats, som er gældende på ansøgningstidspunktet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 19. december 2017

Carsten Falk Hansen

/ Lars Colding Laustrup