Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 94-17 om foreløbig afgørelse - godkendelse - formalitetskrav - bilag og indstilling

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal, inden 7 dage efter at en foreløbig afgørelse er truffet af formanden for børn og unge-udvalget, indstille til børn og unge-udvalget, at formandens foreløbige afgørelse godkendes af udvalget. Kommunen skal i den forbindelse udarbejde en indstilling til børn og unge-udvalget om godkendelse. Kommunen skal desuden sørge for, at udvalget forelægges de akter i sagen, der danner grundlag for indstillingen til formanden.

I den konkrete sag havde kommunen ikke udarbejdet en indstilling til mødet i børn og unge-udvalget den 13. oktober 2017 om godkendelse af formandsbeslutningen af 10. oktober 2017.

Børn og unge-udvalget havde desuden ikke modtaget bilag i forbindelse med godkendelse af formandsbeslutningen. Børn og unge-udvalget modtog alene den indstilling, som forvaltningen havde udarbejdet i forbindelse med formandens foreløbige afgørelse den 10. oktober 2017. Hverken formanden eller børn og unge-udvalget havde modtaget de dokumenter, der dannede grundlag for indstillingen til formanden.

Ankestyrelsen vurderede, at der var grundlag for at ophæve børn og unge-udvalgets afgørelse af formelle grunde. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ikke havde udarbejdet en særskilt indstilling til udvalget om godkendelse af formandsbeslutningen, ligesom børn og unge-udvalget ikke havde modtaget de bilag, som dannede grundlag for indstillingen til formanden.

Ankestyrelsen fandt, at prøvelsen af formandens foreløbige afgørelse på 7 dages-mødet ville være illusorisk, hvis børn og unge-udvalget ikke fik en særskilt indstilling om godkendelsen samt de bilag, som lå til grund for formandens foreløbige afgørelse.

I den konkrete sag var der truffet endelig afgørelse om anbringelse på 30 dages-mødet i børn og unge-udvalget, hvorfor barnet forblev anbragt uden for hjemmet på trods af Ankestyrelsens ophævelse af den foreløbige afgørelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om de oplysninger, som formanden for børn og unge-udvalget har på tidspunktet for den foreløbige afgørelse, skal dokumenteres for børn og unge-udvalget i forbindelse med godkendelsen af den foreløbige afgørelse, samt hvorvidt der kan stilles krav om en særskilt indstilling til børn og unge-udvalget.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017.

§ 75, stk. 1 og 3, om foreløbig afgørelse og godkendelse af denne

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017.

§ 21, om forretningsorden for børn og unge-udvalgene

Bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december 2016 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene (forretningsordenen).

§ 3, om sagens forberedelse

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Principafgørelse O-27-98 om, at Ankestyrelsen, ved klage over godkendelse af en foreløbig afgørelse, alene skal træffe afgørelse på baggrund af de oplysninger, som formanden havde på tidspunktet for den foreløbige afgørelse.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

XX har klaget over børn og unge-udvalget i YY Kommunes afgørelse om ZZ, født den (dato). Børn og unge-udvalget afgjorde sagen den (dato).

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen i møde den (dato).

Resultatet er:

Den foreløbige afgørelse om anbringelse og overvåget samvær gælder ikke

Kommunen og børn og unge-udvalget har lavet en fejl ved behandlingen af sagen. Vi har derfor ophævet børn og unge-udvalgets afgørelse.

Sådan vurderer Ankestyrelsen sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der er sket en væsentlig fejl ved sagens behandling i børn og unge-udvalget.

Fejlen betyder, at børn og unge-udvalgets foreløbige afgørelse er ugyldig.

Vi vurderer, at der ikke er momenter i den konkrete sag, der taler for at opretholde afgørelsen, selvom der er væsentlige fejl i sagsbehandlingen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har udarbejdet en indstilling til mødet i børn og unge-udvalget den (dato).

Vi lægger også vægt på, at børn og unge-udvalget ikke har set de akter, der dannede grundlag for kommunens indstilling til formanden og for formandens foreløbige afgørelse.

Det fremgår af forretningsordenen for børn og unge-udvalgene § 3, stk. 1, 1. punktum, at kommunen skal sørge for, at sager, der skal afgøres af børn og unge-udvalget, forelægges for udvalget sammen med alle sagens akter samt en indstilling om sagens afgørelse. Der er ikke i bestemmelsen gjort nogen undtagelse i forhold til børn og unge-udvalgets godkendelse af formandens foreløbige afgørelse.

Vi finder, at ovenstående forhold er væsentlige mangler, der kan have haft betydning for afgørelsens resultat.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens oplæg til formanden i YY Kommunes børn og unge-udvalg af (dato).

Om reglerne

Vi har brugt servicelovens regler om foreløbige afgørelser. En foreløbig afgørelse skal snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt.

Vi har også anvendt retssikkerhedslovens regler om, at der fastsættes regler om forretningsordenen for børn og unge-udvalg. Kommunen skal sikre, at sager, der afgøres af børn og unge-udvalget, forelægges for udvalget sammen med sagens akter og en indstilling til sagens afgørelse.

Kommunen har ret til at komme med uddybende oplysninger under sagens behandling ved børn og unge-udvalget.