Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 95-17 om tabt arbejdsfortjeneste - hjemmetræning - hjemmeundervisning

Principafgørelsen fastslår

Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Der kan derfor kun ydes kompensation for det antal timer, der er nødvendigt hertil. Det er desuden en betingelse, at pasningen af barnet medfører et indtægtstab.

Tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning

Forældre, som kommunen har godkendt til at hjemmetræne deres barn, kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for den tid, der anvendes til hjemmetræningen, hvis de almindelige betingelser for dækning af tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt, herunder at hjemmetræningen medfører et indtægtstab.

Derudover skal kommunen forholde sig til, om der er yderligere behov, der kan begrunde bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Helhedsvurdering af behovet for tabt arbejdsfortjeneste

Kommunen skal altid foretage en helhedsvurdering af behovet for tabt arbejdsfortjeneste, herunder både til pasning og hjemmetræning.

Selvom barnet er i skole eller daginstitution en hel dag, kan der være behov for tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end pasning og hjemmetræning af barnet. Det kan være tilfældet, hvis der er et stort pasnings- og plejebehov, eller hvis forsørgeren er nødt til at være omkring barnet eller den unge hele tiden, så det er umuligt at få lavet selv de mest almindelige huslige gøremål. På samme måde kan der ydes hjælp til tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet sover meget uroligt eller sparsomt. Hensyn til søskende kan også indgå i vurderingen.

Der kan ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning

Der er ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning af et barn. Dette gælder, selv om hjemmeundervisningen foregår i kombination med hjemmetræning.

Kommunens vurdering af tiden, der bruges til hjemmeundervisning, er den samme, uanset om forældrene ønsker tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning efter de særlige regler herom eller tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet efter de almindelige regler herom.

Reglerne indtil den 30. juni 2016

Antallet af undervisningstimer udmåles med udgangspunkt i, hvor mange timer barnet alternativt skulle have tilbud om i skolen.

Højesteret har den 19. august 2014 tiltrådt, at der ikke i serviceloven er hjemmel til at kompensere for tabt arbejdsfortjeneste, der skyldes, at et barn hjemmeundervises. Højesteret lagde navnlig vægt på, at kommunen havde fastsat omfanget af undervisningen med udgangspunkt i normtimetallet for indskolingen og på, at kommunen i overensstemmelse hermed kom med et konkret skoletilbud.

Den praksis, som kommer til udtryk i principafgørelsen 69-14 og Højesteretsdommen af den 19. august 2014, gælder alene i sager, om tabt arbejdsfortjeneste og hjemmeundervisning for tiden indtil den 30. juni 2016, hvorefter lovændringen træder i kraft.

Reglerne efter den 1. juli 2016

Reglerne om hjemmetræning er blevet ændret pr. den 1. juli 2016. I den forbindelse er reglerne om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning, når barnet samtidig hjemmeundervises, blevet ændret. Kommunens vurdering af omfanget af hjemmeundervisning kan fortsat tage udgangspunkt i normtimetallet for børn på samme klassetrin.

I vurderingen af omfanget af hjemmeundervisning skal det dog indgå:

- At timetallet nedsættes for elever, der modtager enkeltmandsundervisning i folkeskolen.

- At hjemmeundervisning er mere koncentreret end undervisning i et almindeligt skoletilbud.

- Barnets udviklingsniveau, hvis det er lavere end den kronologiske alder.

- Det faktiske timetal, hvori der bliver hjemmeundervist.

- Om det er den samme forælder, der står for hjemmetræning og hjemmeundervisning.

- Om der er behov for tabt arbejdsfortjeneste til andet end hjemmetræning.

Den konkrete vurdering kan føre til, at der fortsat skal ydes tabt arbejdsfortjeneste i forældrenes fulde arbejdstid.

Hvis barnet eller den unge både bliver hjemmeundervist og hjemmetrænet, kan det ikke udelukkes, at der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, der hjemmeundervises i. Det kan være tilfældet, hvis det enten ikke er den samme forælder, der både hjemmetræner og hjemmeunderviser barnet eller den unge, eller at hjemmeundervisning ikke er placeret inden for almindelig arbejdstid, men om aftenen eller i weekenden. Kommunen skal dog sikre sig, at hjemmetræningsordningen samlet set tilgodeser barnets behov.

Den forælder, der ikke hjemmeunderviser, kan modtage tabt arbejdsfortjeneste, mens barnet hjemmeundervises, hvis der er behov herfor. Det kan for eksempel være til indhentelse af søvn, hvis barnet sover meget uroligt eller sparsomt.

I den konkrete sag skulle kommunen træffe en ny afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde foretaget en konkret og individuel helhedsvurdering af borgerens ret til tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet og til hjemmetræningen af barnet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvordan tabt arbejdsfortjeneste udmåles, når barnet samtidig hjemmeundervises, herunder hvordan timer til hjemmeundervisning skal udmåles.

Det ønskes afklaret, hvordan timer til hjemmeundervisning skal fastsættes, når barnet samtidig bliver hjemmetrænet og der modtages tabt arbejdsfortjeneste hertil. Herunder særligt om principafgørelse 69-14 fortsat finder anvendelse efter den 1. juli 2016.

Videre ønskes det afklaret, hvordan timer til hjemmeundervisning skal fastsættes, når der ikke samtidig bliver hjemmetrænet, men der modtages tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet i hjemmet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017

§ 32, stk. 7, om tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning (indtil den 30. juni 2016)

§ 32 a, stk. 5, om tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning (fra den 1. juli 2016)

§ 42, stk. 1, 2. pkt., om at det er en forudsætning for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at der er et nødvendigt pasningsbehov i hjemmet

Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Bekendtgørelse nr. 1130 af 27. september 2010 og nr. 717 af 9. juni 2016

§ 3 om tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning (indtil den 30. juni 2016)

§ 5 om tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning (fra den 1. juli 2016)

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

69-14: Der er ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning af et barn. Dette gælder, selv om hjemmeundervisningen foregår i kombination med hjemmetræning. Antallet af undervisningstimer kan fastsættes med udgangspunkt i, hvor mange timer barnet alternativt skulle have tilbud om i skolen.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse. Der er kommet nye regler på området, som har virkning fra den 1. juli 2016.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier nr. 9007 af 7. januar 2014 med de ændringer, der følger af vejledning nr. 9535 af 9. juni 2016

Pkt. 155, om tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning (indtil den 30. juni 2016)

Pkt. 157 b, om tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning (fra den 1. juli 2016)

Pkt. 157 c, om hjemmeundervisning og tabt arbejdsfortjeneste (fra den 1. juli 2016)

Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag om tabt arbejdsfortjeneste igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at den nye behandling af sagen godt kan føre til det samme resultat.

Kommunen skal som følge af hjemvisningen fortsat udbetale ydelsen under den nye behandling af sagen. Se i øvrigt begrundelsen for afgørelsen.

Kommunen kontakter dig.

Vi bemærker, at det er en forudsætning for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for tiden forud for denne afgørelse, at det kan godtgøres, at der har været et tab af arbejdsindtægt som følge af pasning og træning af barnet i hjemmet. Kommunen vil kontakte dig herom.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen på det foreliggende grundlag og med den givne begrundelse ikke kunne give afslag på tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra den 10. august 2015 til den 1. februar 2016.

Vi vurderer også, at kommunen på det foreliggende grundlag og med den givne begrundelse ikke kunne udmåle din tabte arbejdsfortjeneste fra den 1. februar 2016.

Vi vurderer, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan tage stilling til omfanget af din eventuelle tabte arbejdsfortjeneste i de to perioder.

Hvad er afgørende for resultatet for perioden fra den 10. august 2015 og indtil den 1. februar 2016

Vi lægger vægt på, at kommunen alene begrunder afslaget på tabt arbejdsfortjeneste med, at du har fået to skoletilbud til barnet, og at du derfor ikke har behov for tabt arbejdsfortjeneste, da barnet kan være i skolen.

Vi lægger også vægt på, at du oplyser, at barnet skal undervises hjemme af din mor. Kommunen har ikke inddraget dette i sagen.

Videre lægger vi vægt på, at du oplyser, at barnet har behov for pasning i hjemmet i forbindelse med lægehenvist behandling, kontroller og eventuelle indlæggelser. Desuden oplyser du, at barnet har søvnforstyrrelser, hvorfor du ikke altid får din nattesøvn. Videre går barnet til handicapridning. Kommunen har ikke forholdt sig til dette.

Vi bemærker, at vi er enige med kommunen i, at der ikke kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning. Det gælder, uanset om hjemmeundervisningen foregår i kombination med hjemmetræning. Der gælder de samme principper for udmåling af tid til hjemmeundervisning, uanset om forældrene hjemmetræner eller ikke.

Vi vurderer på den baggrund, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige op-lysninger til, at vi kan tage stilling til, om - og i givet fald i hvilket omfang - du er berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra den 10. august 2015 til den 1. februar 2016.

Vi hjemviser derfor sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse.

Kommunen skal i en ny afgørelse tage udgangspunkt i, hvor mange timer barnet skulle have været undervist i skolen – det såkaldte normtimetal. Kommunen kan reducere normtimetallet, da hjemmeundervisning ofte er mere koncentreret end et almindeligt skoletilbud. Kommunen skal inddrage, at det er barnets mormor, der står for hjemmeundervisningen.

Vi er opmærksomme på, at kommunen for tiden efter den 1. februar 2016 har fastsat tiden til hjemmeundervisning til 15 timer på baggrund af en vurdering svarende til ovenstående. Kommunen har taget udgangspunkt i normtimetallet for 0. klasse. Du har fået to forskellige specialskoletilbud, da PPR har indstillet til specialundervisning. I begge skoletilbud vil der kunne tages individuelle hensyn til det enkelte barns behov, herunder behovet for behandling, træning og sygdom. Såfremt det havde været dig, der hjemmeunderviste barnet, ville vi være enige i den vurdering.

Da det ikke er dig, men barnets mormor, der hjemmeunderviser barnet, er vi dog ikke enige i kommunens vurdering.

Det skyldes, at det ikke er udelukket i en sådan situation at bevilge tabt arbejdsfortjeneste i samme omfang, som hvis barnet var i skole. Det er grunden til, at vi ikke lægger de 15 timer til grund for fradrag af tiden til hjemmeundervisning ved udmåling af den tabte arbejdsfortjeneste.

På den baggrund skal kommunen i en ny afgørelse tage stilling til, om der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet i perioden fra den 10. august 2015 og indtil den 1. februar 2016.

Kommunen skal i denne vurdering inddrage dine oplysninger om dit behov for tabt arbejdsfortjeneste til indhentelse af søvn og ledsagelse.

Hvad er afgørende for resultatet for perioden fra den 1. februar 2016 til den 30. juni 2016

Vi lægger vægt på, at du starter med at hjemmetræne barnet den 1. februar 2016.

Videre lægger vi vægt på, at du oplyser, at der er et behov for tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end til hjemmetræning. Du kan derfor ikke arbejde 15 timer om ugen. Barnet har behov for pasning i hjemmet i forbindelse med lægehenvist behandling, kontroller og eventuelle indlæggelser. Desuden oplyser du, at barnet har søvnforstyrrelser, hvorfor du ikke altid får din nattesøvn. Videre går barnet til handicapridning. Kommunen har ikke forholdt sig til dette.

Vi lægger også vægt på dine oplysninger om, at barnet skal undervises hjemme af din mor. Kommunen har ikke inddraget dette i sagen.

Vi vurderer på den baggrund, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan tage stilling til, om - og i givet fald i hvilket omfang - du er berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra den 1. februar 2016 til den 30. juni 2016, hvor reglerne om hjemmetræning blev ændret.

Vi hjemviser derfor sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse.

Kommunen skal i en ny afgørelse tage udgangspunkt i, hvor mange timer barnet skulle have været undervist i skolen – det såkaldte normtimetal. Kommunen kan reducere normtimetallet, da hjemmeundervisning ofte er mere koncentreret end et almindeligt skoletilbud. Kommunen skal inddrage, at det er barnets mormor, der står for hjemmeundervisningen.

Vi er opmærksomme på, at kommunen har fastsat tiden til hjemmeundervisning til 15 timer. Kommunen har taget udgangspunkt i normtimetallet for 0. klasse. Du har fået to forskellige specialskoletilbud, da PPR har indstillet til specialundervisning. I begge skoletilbud vil der kunne tages individuelle hensyn til det enkelte barns behov, herunder behovet for behandling, træning og sygdom. Såfremt det havde været dig, der hjemmeunderviste barnet, ville vi være enige i kommunens vurdering af omfanget af hjemmeundervisningen og dennes betydning for omfanget af din kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Da det ikke er dig, men barnets mormor, der hjemmeunderviser barnet, er vi dog ikke enige i kommunens vurdering.

Det skyldes, at det ikke er udelukket i en sådan situation at bevilge tabt arbejdsfortjeneste i samme omfang, som hvis barnet var i skole. Det er grunden til, at vi ikke lægger de 15 timer til grund for fradrag af tiden til hjemmeundervisning ved udmåling af den tabte arbejdsfortjeneste.

På den baggrund skal kommunen i en ny afgørelse tage stilling til, om der kan bevilges yderligere tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning, og om der kan bevilges yderligere tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end hjemmetræning fra den 1. februar 2016 og indtil den 30. juni 2016.

Kommunen skal i vurderingen af, om der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end hjemmetræning inddrage dine oplysninger om dit behov for tabt arbejdsfortjeneste til indhentelse af søvn og ledsagelse.

Begrundelse for afgørelsen om tabt arbejdsfortjeneste efter den 1. juli 2016

Vi lægger vægt på, at reglerne om hjemmetræning er ændret med virkning fra den 1. juli 2016. Der er i den forbindelse sket en præcisering af reglerne om dækning af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning, når barnet også hjemmeundervises. Se nærmere herom nedenfor i afsnittet ”Om reglerne”.

Vi lægger også vægt på, at kommunen i genvurderingen alene henviser til, at sagen er vurderet efter de nye regler, men at det er realistisk, at barnet kan hjemmeundervises 15 timer om ugen.

Vi lægger også vægt på, at kommunen ikke inddrager oplysninger om det faktiske antal timer, hvori barnet hjemmeundervises, at det er din mor og ikke dig, der hjemmeunderviser, hvornår på dagen hjemmeundervisningen faktisk finder sted samt barnets udviklingsniveau i øvrigt.

Endelig lægger vi vægt på dine oplysninger om, at der er et behov for tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end til hjemmetræning. Du kan derfor ikke arbejde 15 timer om ugen. Barnet har behov for pasning i hjemmet i forbindelse med lægehenvist behandling, kontroller og eventuelle indlæggelser. Desuden oplyser du, at barnet har søvnforstyrrelser, hvorfor du ikke altid får din nattesøvn. Videre går barnet til handicapridning. Kommunen har ikke forholdt sig til dette.

Vi vurderer på den baggrund, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan tage stilling til, om - og i givet fald i hvilket omfang - du er berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra den 1. juli 2016.

Vi hjemviser derfor sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse.

Kommunen skal i en ny afgørelse tage stilling til, om der kan bevilges yderligere tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning, og om der kan bevilges yderligere tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end hjemmetræning fra den 1. juli 2016.

Kommunen skal i vurderingen af, om der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end hjemmetræning inddrage dine oplysninger om dit behov for tabt arbejdsfortjeneste til indhentelse af søvn og ledsagelse.

Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af hjemmeundervisningens omfang med henblik på udmåling af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning. Kommunen kan inddrage, at det reducerede normtimetal er på 15 timer, men kommunen skal også inddrage, at det er barnets mormor, der står for hjemmeundervisningen, hvor mange timer barnet faktisk bliver hjemmeundervist om ugen. Barnets udviklingsniveau skal også indgå i vurderingen. Endelig skal kommunen undersøge, hvornår på dagen hjemmeundervisningen er placeret og inddrage dette i vurderingen af omfanget af din tabte arbejdsfortjeneste fra den 1. juli 2016.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse af den 12. maj 2016, din klage af den 6. juni 2016, genvurderingen af den 12. maj 2016 samt beskrivelsen af de to skoletilbud og din mail om hjemmeundervisning af den 6. august 2015.

Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage til os. Hvis du ønsker at klage, skal du rette henvendelse til kommunen inden fire uger efter modtagelsen af kommunens nye afgørelse.

Om reglerne

Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Der kan derfor kun ydes kompensation for det antal timer, der er nødvendigt hertil. Det er desuden en betingelse, at pasningen af barnet medfører et indtægtstab.

Forældre, som kommunen har godkendt til at hjemmetræne deres barn, kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for den tid, der anvendes til hjemmetræningen, hvis de almindelige betingelser for dækning af tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt, herunder at hjemmetræningen medfører et indtægtstab.

Derudover skal kommunen forholde sig til, om der er yderligere behov, der kan begrunde bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen skal altid foretage en helhedsvurdering af behovet for tabt arbejdsfortjeneste, herunder både til pasning og hjemmetræning.

Selvom barnet er i skole eller daginstitution en hel dag, kan der være behov for tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end pasning og hjemmetræning af barnet. Det kan være tilfældet, hvis der er et stort pasnings- og plejebehov, eller hvis forsørgeren er nødt til at være omkring barnet eller den unge hele tiden, så det er umuligt at få lavet selv de mest almindelige huslige gøremål. På samme måde kan der ydes hjælp til tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet sover meget uroligt eller sparsomt. Hensyn til søskende kan også indgå i vurderingen.

Der er ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning af et barn. Dette gælder, selv om hjemmeundervisningen foregår i kombination med hjemmetræning.

Kommunens vurdering af tiden, der bruges til hjemmeundervisning, er den samme, uanset om forældrene ønsker tabt arbejdsfortjeneste til hjemme-træning efter de særlige regler herom eller tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet efter de almindelige regler herom.

Antallet af undervisningstimer udmåles med udgangspunkt i, hvor mange timer barnet alternativt skulle have tilbud om i skolen.

Højesteret har den 19. august 2014 tiltrådt, at der ikke i serviceloven er hjemmel til at kompensere for tabt arbejdsfortjeneste, der skyldes, at et barn hjemmeundervises. Højesteret lagde navnlig vægt på, at kommunen havde fastsat omfanget af undervisningen med udgangspunkt i normtime-tallet for indskolingen og på, at kommunen i overensstemmelse hermed kom med et konkret skoletilbud.

Den praksis, som kommer til udtryk i principafgørelsen 69-14 og Højesteretsdommen af den 19. august 2014, gælder alene i sager, om tabt arbejdsfortjeneste og hjemmeundervisning for tiden indtil den 30. juni 2016, hvorefter lovændringen træder i kraft.

I forbindelse med ændringen af reglerne om hjemmetræning med virkning fra den 1. juli 2016, er reglerne om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning, når barnet samtidig hjemmeundervises, blevet ændret. Kommunens vurdering af omfanget af hjemmeundervisning kan fortsat tage udgangspunkt i normtimetallet for børn på samme klassetrin.

I vurderingen af omfanget af hjemmeundervisning skal det dog indgå:

At timetallet nedsættes for elever, der modtager enkeltmandsundervisning i folkeskolen.

At hjemmeundervisning er mere koncentreret end undervisning i et almindeligt skoletilbud.

Barnets udviklingsniveau, hvis det er lavere end den kronologiske alder.

Det faktiske timetal, hvori der bliver hjemmeundervist.

Om det er den samme forælder, der står for hjemmetræning og hjemmeundervisning.

Om der er behov for tabt arbejdsfortjeneste til andet end hjemmetræning.

Den konkrete vurdering kan føre til, at der fortsat skal ydes tabt arbejdsfortjeneste i forældrenes fulde arbejdstid.

Hvis barnet eller den unge både bliver hjemmeundervist og hjemmetrænet, kan det ikke udelukkes, at der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, der hjemmeundervises i. Det kan være tilfældet, hvis det enten ikke er den samme forælder, der både hjemmetræner og hjemmeunderviser barnet eller den unge, eller at hjemmeundervisning ikke er placeret inden for almindelig arbejdstid, men om aftenen eller i weekenden. Kommunen skal dog sikre sig, at hjemmetræningsordningen samlet set tilgodeser barnets behov.

Den forælder, der ikke hjemmeunderviser, kan modtage tabt arbejdsfortjeneste, mens barnet hjemmeundervises, hvis der er behov herfor. Det kan for eksempel være til indhentelse af søvn, hvis barnet sover meget uroligt eller sparsomt.

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.