Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varenumre til cannabisslutprodukter og de anvendte cannabismellemprodukter

I medfør af § 42, stk. 2, og § 66, stk. 2, i lov nr. 1668 af 26. december 2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis fastsættes:

§ 1. Et varenummer identificerer entydigt et cannabisslutprodukt og det cannabismellemprodukt, som cannabisslutproduktet er fremstillet ud fra. Et navngivet cannabisslutprodukt og det anvendte cannabismellemprodukt i en specifik form, styrke og pakningsstørrelse skal således have et entydigt varenummer.

§ 2. En mellemproduktfremstiller skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om et varenummer til cannabisslutproduktet og det cannabismellemprodukt, som cannabisslutproduktet er fremstillet ud fra.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1, skal fremsendes samtidig med en ansøgning om optagelse af cannabismellemproduktet på listen over cannabismellemprodukter omfattet af forsøgsordningen, jf. § 7, stk. 2, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Stk. 3. Ansøgning skal fremsendes elektronisk ved brug af ansøgningsskema udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen.

§ 3. Er et cannabismellemprodukt blevet fjernet fra listen over cannabismellemprodukter omfattet af forsøgsordningen, jf. § 8 i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis, og bliver der efterfølgende ansøgt om optagelse af cannabismellemproduktet på listen igen, skal en mellemproduktfremstiller samtidig ansøge om et nyt varenummer, jf. § 2.

§ 4. En mellemproduktfremstiller skal påføre varenummeret på cannabismellemproduktets emballage, jf. § 52, stk. 1, nr. 9, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis på en måde, så det ikke kan fjernes.

§ 5. Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde og på vilkår, der fastsættes i hvert enkelt tilfælde, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 6. Overtrædelse af § 4 eller af vilkår fastsat efter § 5 kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regler i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 26. december 2017

Ellen Trane Nørby

/ Mie Saabye