Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af priser på cannabisslutprodukter

I medfør af § 41 og § 66, stk. 2, i lov nr. 1668 af 26. december 2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis fastsættes:

§ 1. Ved forhandling af cannabisslutprodukter beregnes prisen for cannabisslutprodukter, kaldet registerprisen, ved til den efter lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis § 43 anmeldte apoteksindkøbspris pr. pakning (ekskl. moms) at lægge følgende beløb: 8,5 pct. af apoteksindkøbsprisen + 6,46 kr.

Stk. 2. Til registerprisen fastsat efter stk. 1 lægges moms.

Stk. 3. Beløb, som fremkommer i stk. 2, afrundes til nærmeste ørebeløb, der kan deles med 5.

Stk. 4. Lægemiddelstyrelsen offentliggør i Medicinpriser, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. for cannabismellemprodukter og cannabisslutprodukter, registerprisen for cannabisslutprodukter beregnet efter § 1, stk. 1.

§ 2. Ved ekspedition af en recept på cannabisslutprodukter skal apoteker og apoteksfilialer beregne et gebyr for hver enkelt pakning (recepturgebyr).

Stk. 2. Recepturgebyret udgør 8,00 kr. ekskl. moms.

§ 3. Ved apotekets færdigfremstilling af cannabisslutprodukter skal apoteker og apoteksfilialer beregne et gebyr for hver enkelt pakning (færdigfremstillingsgebyr), jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. for cannabismellemprodukter og cannabisslutprodukter.

Stk. 2. Færdigfremstillingsgebyret udgør 17,50 kr. ekskl. moms.

§ 4. Ved ekspedition af recepter på cannabisslutprodukter, som ikke er ordineret inden for det seneste døgn, skal apoteker og apoteksfilialer, der varetager vagttjeneste, pålægge et gebyr (vagtgebyr) i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 8.30 på hverdage, på lørdage fra kl. 17.00 til kl. 8.30, samt på søn- og helligdage.

Stk. 2. Vagtgebyr efter stk. 1, skal tillægges den samlede ekspedition, uanset om ekspeditionen omfatter et eller flere cannabisslutprodukter ordineret på recept.

Stk. 3. Vagtgebyret udgør 16,50 kr. ekskl. moms.

§ 5. Ved udbringning og anden forsendelse af cannabisslutprodukter, hvor prisen beregnes efter § 1, stk. 1, og hvor udbringning ikke er ordineret af en læge i henhold til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, skal apoteker og apoteksfilialer tillægge et gebyr (udbringningsgebyr).

Stk. 2. Udbringningsgebyret skal dække de faktiske omkostninger ved udbringningen og udgøre minimum 12,00 kr. ekskl. moms, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Ved udbringning af cannabisslutprodukter, hvor prisen beregnes efter § 1, stk. 1, til beboere på institutioner og ved udbringning gennem hjemmeplejen til personer i eget hjem, tillægges hver enkelt beboers forsendelse et gebyr på 10,00 kr. ekskl. moms.

Stk. 4. Forsendelse af cannabisslutprodukter købt ved e-handel kan pålægges et gebyr (forsendelsesgebyr ved e-handel).

§ 6. Ved opkrævning af betaling for cannabisslutprodukter, hvor prisen beregnes efter § 1, stk. 1, og hvor der ikke er betalt kontant ved udleveringen, skal det samlede regningsbeløb tillægges et gebyr (administrationsgebyr), jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Administrationsgebyret udgør 15,00 kr. ekskl. moms.

Stk. 3. Administrationsgebyr efter stk. 1 og 2 kan højst opkræves en gang månedligt hos den enkelte patient.

Stk. 4. Som kontant betaling anses betaling med betalingskort over internettet.

§ 7. Der kan ved ekspedition af cannabisslutprodukter ikke opkræves andre gebyrer end de i §§ 1-6 nævnte.

§ 8. Overtrædelse af § 1, stk. 1-3 og §§ 2-7 straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 26. december 2017

Ellen Trane Nørby

/ Mie Saabye