Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 13. december 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

[af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. november 2017 og var til 1. behandling den 23. november 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 13. september 2017 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del – bilag 342 (folketingsåret 2016-17). Den 14. november 2017 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Pia Helle Pater, København S.

Beskæftigelsesministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA, ALT, RV og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder det rigtigt, at folk, der indbetaler til efterløn, selv kan afgøre om de vil fortsætte i efterlønssystemet. Derfor stemmer Dansk Folkeparti for lovforslaget.

Det var i det fremsatte lovforslag et krav, at man ikke havde nået efterlønsalderen før den 1. januar 2018. Da Dansk Folkeparti mener, at man også skal kunne få det indbetalte bidrag udbetalt skattefrit, selv om man har nået efterlønsalderen, har Dansk Folkeparti stillet to ændringsforslag, der betyder, at man kan få det udbetalt, når man ikke har nået folkepensionsalderen. Dansk Folkeparti er glad for, at regeringen har taget godt imod ændringsforslagene, da det har været et ønske fra flere selvstændige og lønmodtagere, der ikke har tænkt sig at gå på efterløn.

Et mindretal i udvalget (S, EL og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (DF), tiltrådt af et flertal (V, LA, ALT, RV og KF):

1) I stk. 1, nr. 1, ændres »ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller er overgået til efterløn,«.

[Ændring af aldersgrænsen for ansøgning]

Til § 4

2) I stk. 1, nr. 1, ændres »ikke har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a i lov om fleksydelse,« til: »ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller er overgået til fleksydelse,«.

[Ændring af aldersgrænsen for ansøgning]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det er foreslået i lovens § 1, stk. 1, nr. 1, at det er en betingelse, at personen ikke har nået efterlønsalderen på det tidspunkt, hvor personen anmoder om udbetaling af efterlønsbidragene. Det foreslås, at aldersgrænsen forhøjes, således at det er en betingelse for at kunne ansøge om kontant og skattefri udbetaling, at personen ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ikke er overgået til efterløn. Derved får flere mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt.

Til nr. 2

Det er foreslået i lovens § 4, stk. 1, nr. 1, at det er en betingelse, at personen ikke har nået fleksydelsesalderen på et tidspunkt, hvor personen anmoder om udbetaling af fleksydelsesbidragene. Det foreslås, at aldersgrænsen forhøjes, således at det er en betingelse for at kunne ansøge om kontant og skattefri udbetaling, at personen ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ikke er overgået til fleksydelse. Derved får flere mulighed for at få indbetalte fleksydelsesbidrag udbetalt.

Bent Bøgsted (DF) fmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Karina Adsbøl (DF) Marlene Harpsøe (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Hans Andersen (V) Peter Juel Jensen (V) Louise Schack Elholm (V) Carl Holst (V) Anni Matthiesen (V) Britt Bager (V) Joachim B. Olsen (LA) Laura Lindahl (LA) Rasmus Jarlov (KF) Rasmus Horn Langhoff (S) Bjarne Laustsen (S) nfmd. Mattias Tesfaye (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Jan Johansen (S) Henning Hyllested (EL) Christian Juhl (EL) Finn Sørensen (EL) Josephine Fock (ALT) Torsten Gejl (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV)   8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 89

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar, høringsnotat og ligestillingsvurdering, fra beskæftigelsesministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 7/12-17 fra Pia Helle Pater, København S
5
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 89

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 7. december 2017 fra Pia Helle Pater, København S, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå