Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 460 af 8. maj 2014 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 42 c, § 157, stk. 5, 8, 11 og 14, § 157 a, stk. 4, 9 og 10, § 193 a og § 271, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes:«

2. I § 1 og § 3, stk. 1 og 2, indsættes efter »lægemiddel-«: », cannabisslutprodukt-«.

3. I § 3, stk. 3, indsættes efter »lægemiddelforbrug«: »og forbrug af cannabisslutprodukter«.

4. I § 3, stk. 6, indsættes efter »lægemiddel-«: », cannabisslutprodukt-«.

5. I § 3, stk. 7, indsættes to steder efter »lægemiddeloplysninger«: »og oplysninger om cannabisslutprodukter«.

6. I § 4, stk. 1, indsættes efter »lægemidler«: », cannabisslutprodukter«.

7. I § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, indsættes efter »Lægemiddelordinationer«: »eller ordinationer af cannabisslutprodukter«.

8. I § 4, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »lægemidler«: »eller cannabisslutprodukter«.

9. I § 4, stk. 1, nr. 9, indsættes to steder efter »lægemiddelbehandling«: »eller behandling med cannabisslutprodukter«.

10. I § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, indsættes efter »lægemiddel-«: », cannabisslutprodukt-«.

11. I § 9, stk. 1, indsættes efter »lægemidler«: », cannabisslutprodukter«.

12. I § 10, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Lægemiddelordinationer«: »og ordinationer af cannabisslutprodukter«.

13. I § 10, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »lægemidler«: »og cannabisslutprodukter«.

14. I § 10, stk. 2, indsættes efter »lægemiddel-«: », cannabisslutprodukt-«.

15. I § 11, stk. 1, nr. 8 og 9, indsættes efter »lægemiddel«: », cannabisslutprodukt«.

16. I § 12, stk. 1, 2, og 3, indsættes efter »lægemiddel-«: », cannabisslutprodukt-«.

17. I § 13, stk. 1, indsættes efter »Lægemiddeloplysninger«: »og oplysninger om cannabisslutprodukter«.

18. I § 13, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »Lægemiddelordinationer«: »og ordinationer af cannabisslutprodukter«.

19. I § 13, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændres »lægemiddelordinationer« til »ordinationer«.

20. I § 13, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændres »lægemiddelordinationen« til »ordinationen«.

21. I § 13, stk. 1, nr. 3, § 14, stk. 1 og 6, og § 15, stk. 1, indsættes efter »lægemiddel-«: », cannabisslutprodukt-«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 26. december 2017

Ellen Trane Nørby

/ Mie Saabye