Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

§ 1

I bekendtgørelse nr. 193 af 1. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 og bekendtgørelse nr. 1540 af 12. december 2016 foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11, stk. 1, nr. 8, § 58, stk. 4, og § 61 d, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, og § 84, stk. 1, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.:«

2. Bilag 1, punkt 3.1, Felt 12 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Sundhedsdatastyrelsen, den 26. december 2017

Lisbeth Nielsen

/ Lise-Lotte Teilmand


Bilag 1

 
Felt 12 Det udleverede varenummer
Ved indberetning af salg af lægemidler anvendes
det nordiske varenummer, der er påtrykt den udleverede pakning. Nordiske varenumre ligger i intervallerne 000001 – 199999 og 370000 – 599999,
et varenummer til pakninger med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordning, jf. lov nr. 1668 af 26. december 2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis. Disse ligger i intervallet 686770 - 686899,
et varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening. Disse ligger i intervallet 700000 – 749999.
Hvis lægemiddelpakningen ikke har et af disse varenumre, anvendes i stedet et varenummer tildelt af Sundhedsdatastyrelsen, jf. bilag 2 i denne bekendtgørelse. Disse varenumre ligger i intervallerne 685000 – 686769 og 686900 – 689999. Varenumre i disse intervaller må ikke anvendes af andre eller til andre formål end det, der fremgår af bilaget.
 
Til indberetning af salg af lægemidler må der ikke anvendes varenumre uden for ovenstående intervaller.
 
For gebyrer, udligning af tilskud m.v. anvendes ligeledes varenumre fra bilag 2.
 
For frihandelsvarer m.v. anvendes apotekernes og grossisternes fælles varenummerliste (varenumre i intervallerne 200000 – 249999, 660000 – 679999 og 750000 – 799999).
 
Varenumre i intervallerne 680000 – 684999, 690000 – 699999 og 800000 – 999999 er udelukkende til internt brug i virksomheder.