Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013, bekendtgørelse nr. 444 af 24. april 2013 og bekendtgørelse nr. 1561 af 10. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til Kapitel 8 affattes således:

»Kapitel 8

Arbejdsmiljørådet«.

2. I § 40, stk. 1, udgår »nedsætter et permanent udvalg til at«.

3. I § 40, stk. 1, ændres »følge« til: »følger«.

4. § 40, stk. 2, ophæves.

5. § 40, stk. 3, ophæves.

6. § 40, stk. 4, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Arbejdstilsynet, den 14. december 2017

Søren Kryhlmand

/ Anette Lerche