Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

(Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »arbejde«: », herunder frivilligt, ulønnet arbejde,«.

2. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a, udgår »jf. dog § 100 e,«.

3. I § 74 i, stk. 1, indsættes efter »arbejde«: », herunder frivilligt, ulønnet arbejde,«.

4. § 100 e ophæves.

§ 2

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret ved § 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og § 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres »hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed,« til: »hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og selvstændig virksomhed, og indtægter«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen