Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om trafikselskaber

(Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 657 af 8. juni 2016 og § 22 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 13 og 14:

»Stk. 13. Region Sjælland kan efter aftale med transport-, bygnings- og boligministeren overtage trafikkøberansvaret for togtrafikbetjeningen på statens jernbanestrækning mellem Køge og Roskilde. Regionen kan overdrage trafikkøberansvaret til trafikselskabet.

Stk. 14. Region Midtjylland kan efter aftale med transport-, bygnings- og boligministeren overtage trafikkøberansvaret for togtrafikbetjeningen på statens jernbanestrækning mellem Skjern og Holstebro. Regionen kan overdrage trafikkøberansvaret til trafikselskabet.«

2. §§ 6, 6 a og 6 b ophæves, og i stedet indsættes før overskriften før § 7:

»§ 6. Trafikselskaberne vest for Storebælt har takstkompetencen for rejser med bus, privatbane og letbane i selskabernes geografiske områder, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 2. For rejser med bus, privatbane og letbane, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers geografiske områder vest for Storebælt, deler de pågældende trafikselskaber takstkompetencen.

Stk. 3. For togrejser over Storebælt har de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, takstkompetencen.

Stk. 4. For togrejser vest for Storebælt og for alle typer af rejser med mere end ét transportmiddel, hvor tog indgår, har de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, takstkompetencen, medmindre andet er aftalt med trafikselskabet, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Trafikselskabet og de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten vest for Storebælt, deler takstkompetencen for periodekort inden for trafikselskabets geografiske område.

Stk. 6. For rejser, der krydser grænsen mellem to eller flere trafikselskabers geografiske områder vest for Storebælt, har de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, takstkompetencen for periodekort.

§ 6 a. Trafikselskabet på Sjælland, Metroselskabet I/S og de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område, deler takstkompetencen for standardbilletter.

§ 6 b. Et trafikselskabs geografiske område udgør ét takstområde, jf. dog stk. 2 og §§ 6 c og 6 d.

Stk. 2. Udmeldte økommuner udgør selvstændige takstområder, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 3. Ved udøvelse af takstkompetencen efter §§ 6 og 6 a skal selskaberne opretholde et fast prishierarki mellem standardbilletterne enkeltbillet, rejsekort og periodekort, jf. dog § 6 c.

Stk. 4. Rejsekort skal kunne anvendes på samtlige rejser, som foregår med bus, privatbane, letbane, metro og tog eller ved en kombination af disse transportformer. Trafikselskabet skal indgå aftale med jernbanevirksomhederne herom, jf. §§ 6 og 6 a.

Stk. 5. Taksterne for standardbilletter må i gennemsnit ikke stige mere end pris- og lønudviklingen.

Stk. 6. I det omfang kontrakter om udførelse af offentlig servicetrafik med jernbane indeholder bestemmelser, hvorefter indtægterne skal tilfalde staten, udøver transport-, bygnings- og boligministeren de kompetencer, der er tillagt jernbanevirksomhederne efter § 6, stk. 3-6, og § 6 a.

Stk. 7. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte taksterne ved uenighed om takstfastsættelsen efter §§ 6 og 6 a.

Stk. 8. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om den gennemsnitlige stigning efter stk. 5.

Stk. 9. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om standardbilletter og prishierarkiet mellem standardbilletterne, jf. stk. 3.

§ 6 c. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om ungdomskortet, herunder om fravigelse af § 6 b, stk. 1, og om rabatsatser og frirejseområder.

§ 6 d. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om fravigelse af § 6 b, stk. 1, for pensionistkort inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område.«

3. I § 11, stk. 1, ændres »over 18 år« til: »på 18 år og derover«, og », som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign« udgår.

4. I § 19, stk. 2, nr. 1, udgår », som rækker ud over befordring til behandling, terapi og lign.«

§ 2

Loven træder i kraft den 18. marts 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen