Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0030
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen1)

(Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, som ændret ved § 40 i lov nr. 426 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »sundhedsmæssige risici«: »eller risici for større miljøhændelser«.

2. § 3, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Anlæg: En fast eller mobil indretning, som bruges til offshore olie- og gasaktiviteter, herunder indkvarteringsfaciliteter på tilknyttede fartøjer, som den ansatte efter omstændighederne har adgang til i forbindelse med arbejdet på den faste eller mobile indretning, eller en kombination af sådanne indretninger, som permanent er indbyrdes forbundet ved hjælp af broer eller andre strukturer. Fartøjer anses ikke for anlæg bortset fra boreskibe, flydende produktions-, lager- og afskibningsenheder og fartøjer, hvorfra der udføres offshore olie- og gasaktiviteter, der indebærer risici for større ulykker, og hvor offshore olie- og gasaktiviteterne udføres uden tilknytning til et anlæg.«

3. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »henholdsvis operatørens og ejerens« til: »operatørens eller ejerens«.

4. § 3, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) Efterforskning: Boring af brønde i et prospekt og alle tilknyttede offshore olie- og gasaktiviteter, der er nødvendige forud for produktionsrelaterede aktiviteter, frem til permanent lukning af sådanne brønde.«

5. § 3, stk. 1, nr. 16, affattes således:

»16) Offshore olie- og gasaktiviteter: Alle aktiviteter i forbindelse med efterforskning, produktion og rørbunden transport af olie og gas og andre stoffer og materialer mellem anlæg offshore og anlæg på land eller mellem flere anlæg offshore, herunder design, planlægning, bygning, installation offshore, drift, ændringer og demontering af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger.«

6. I § 3, stk. 1, nr. 25, ændres »Anlægsdele, udstyr eller komponenter« til: »Elementer«.

7. § 3, stk. 1, nr. 26, affattes således:

»26) Sikkerhedszone: Et område inden for en afstand af 500 m fra enhver del af et anlæg eller fra enhver del af et anlægs tilsluttede infrastruktur. Dette gælder dog ikke tilsluttet infrastruktur omfattet af nr. 29, litra b og c.«

8. § 3, stk. 1, nr. 29, affattes således:

»29) Tilsluttet infrastruktur:

a) Inden for et anlægs sikkerhedszone eller inden for en nærliggende zone på længere afstand fra anlægget enhver brønd og dermed forbundne strukturer, supplerende enheder og anordninger tilsluttet anlægget.

b) Inden for et anlægs sikkerhedszone ethvert apparatur eller enhver anordning på eller fastgjort til hovedstrukturen i anlægget.

c) Inden for et anlægs sikkerhedszone ethvert tilsluttet rørledningssystem.

d) Inden for et anlægs sikkerhedszone eller inden for en nærliggende zone på længere afstand fra anlægget enhver anden tilsluttet konstruktion, der anvendes til lagring og lastning af olie og gas produceret af et produktionsanlæg, og som er permanent knyttet til et sådant anlæg.«

9. § 3, stk. 3, ophæves.

10. I § 5, stk. 1, § 7, 2. pkt., § 8, stk. 5, § 9, 2. pkt., § 10, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., § 11, stk. 2, § 12, stk. 1, 1. pkt., § 19 a, stk. 3, § 23, stk. 7, 1. pkt., § 34, stk. 3, § 35, § 36, § 51, stk. 3, § 53, § 54, stk. 2, 2. pkt., § 56 og § 70, stk. 2, indsættes efter »sundhedsmæssige risici«: »og risici for større miljøhændelser«.

11. I § 5, stk. 2, ændres »de sikkerheds- og sundhedsmæssige forpligtelser« til: »de forpligtelser«, og efter »denne« indsættes: »i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af loven«.

12. I § 5, stk. 3, ændres »offshoreanlæg« til: »anlæg«.

13. I § 7, 1. pkt., indsættes efter »sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning«: »og af betydning for forebyggelse af større miljøhændelser«.

14. I § 9, 1. pkt., indsættes efter »sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning«: »og af betydning for forebyggelse af større miljøhændelser«, og i 2. pkt. ændres »overensstemmelse med krav fastsat i lovgivningen« til: »overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af loven«.

15. I § 11, stk. 1, ændres »overensstemmelse med gældende lovgivning« til: »overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af loven«.

16. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »sikkerheds- og sundhedsmæssige risici« til: »risiciene«.

17. I § 13, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici«: »og risici for større miljøhændelser«, og »reducere sikkerheds- og sundhedsmæssige risici« ændres til: »reducere risiciene«.

18. I § 14, stk. 1, ændres »arbejdsudstyr« til: »udstyr«.

19. I § 16 ændres »vedrørende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold« til: »for at nedbringe sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser«.

20. I § 18, stk. 5, 2. pkt., ændres »forhold« til: »risici og risici for større miljøhændelser«.

21. I § 18, stk. 6, ændres »sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt« til: »således, at de sikkerheds- og sundmæssige risici og risici for større miljøhændelser nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt,«.

22. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Styring af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser«.

23. I kapitel 3 indsættes før overskriften før § 19:

»Sikkerhedszoner

§ 18 a. Anlæg og tilsluttet infrastruktur, der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 29, litra a og d, er omgivet af en sikkerhedszone.

Stk. 2. Fartøjer, fangstredskaber el.lign. må ikke bringes ind i eller befinde sig i sikkerhedszonen efter stk. 1. Ansvaret for overholdelsen af denne bestemmelse påhviler den, der navigerer fartøjet. Endvidere skal skibsføreren, hvis denne ikke selv navigerer fartøjet, fartøjets reder og den, som forestår fartøjets sikkerhedsledelse, hvis dette er en anden end rederen, sikre, at bestemmelsen kan overholdes.

Stk. 3. Stk. 2 gælder dog ikke for et fartøj, der sejler ind i eller opholder sig i sikkerhedszonen

1) i forbindelse med nedlægning, inspektion, test, reparation, vedligeholdelse, ændring, fornyelse eller fjernelse af et undersøisk kabel eller en undersøisk rørledning i eller nær sikkerhedszonen,

2) for at levere tjenesteydelser til eller transportere personer eller varer til eller fra anlægget,

3) for at inspicere anlægget eller tilsluttet infrastruktur i den pågældende sikkerhedszone i henhold til tilsynsmyndighedens tilladelse,

4) i forbindelse med redning af eller forsøg på at redde liv eller ejendom,

5) på grund af uvejr,

6) fordi det er i havsnød, eller

7) hvis anlæggets operatør, anlæggets ejer eller tilsynsmyndigheden har givet sit samtykke.«

24. Overskriften før § 19 affattes således:

»Ledelsessystem«.

25. I § 19, stk. 1, ændres »sikkerhed, sundhed og forebyggelse af større miljøhændelser« til: »styring af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser«.

26. I § 19 a, stk. 1, ændres »sikkerhed, sundhed og forebyggelse af større miljøhændelser« til: »styring af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser«, og efter »i forbindelse med« indsættes: »offshore«.

27. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »anlæg, tilsluttet infrastruktur« til: »anlæg med eventuel tilsluttet infrastruktur«.

28. I § 23, stk. 1, nr. 4, og § 32 c, stk. 3, ændres »heraf« til: »af loven«.

29. I § 23, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 45 b, stk. 2« til: »§ 45 a«.

30. I § 23, stk. 4, udgår »af et ikkeproduktionsanlæg«.

31. I § 23, stk. 7, 1. pkt., ændres »anlæg, tilsluttet infrastruktur« til: »anlæg med eventuel tilsluttet infrastruktur, jf. stk. 1,«.

32. § 23, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Operatøren og ejeren skal gennemføre de foranstaltninger til reduktion af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser, som er fastlagt i sikkerheds- og sundhedsredegørelsen.«

33. I § 27, stk. 3, ændres »projekteringsfasen, således« til: »henholdsvis designfasen og på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt i den foreslåede tidsplan for flytningen til,«.

34. I § 27, stk. 4, ændres »om eventuelle ændringer i designet som følge af tilsynsmyndighedens bemærkninger efter stk. 3« til: »om væsentlige ændringer af henholdsvis designet og den foreslåede tidsplan for flytningen, der får betydning for designanmeldelsen eller flytningsanmeldelsen efter stk. 1 og 2«.

35. I § 28 a, stk. 2, ændres »bemærkninger,« til: »bemærkninger og«, og », jf. § 45, og en analyse af beredskabseffektiviteten ved olieudslip« til: »efter § 45 som følge af særlige forhold ved brønden eller placeringen af denne«.

36. I § 29, stk. 1, indsættes efter »anlæg,«: »tilsluttet infrastruktur,«.

37. I § 29 a, stk. 2, ændres »Henholdsvis operatøren og ejeren« til: »De operatører og ejere«.

38. I § 29 a, stk. 3, ændres »Henholdsvis operatøren og ejeren« til: »Operatørerne og ejerne efter stk. 2«.

39. § 30 affattes således:

»§ 30. Inden en flytning af et anlæg fra en position til en anden påbegyndes, skal anlæggets henholdsvis operatør og ejer skriftligt underrette tilsynsmyndigheden om den nye position, medmindre der i den forbindelse skal indsendes en flytningsanmeldelse efter § 27, stk. 2, eller indhentes en tilladelse efter §§ 28 eller 29.«

40. I § 31, 1. pkt., indsættes efter »anlæg«: »med eventuel tilsluttet infrastruktur«.

41. I § 32, stk. 3, ændres »§ 65, stk. 2« til: »§ 65, stk. 3«.

42. § 32 a affattes således:

»§ 32 a. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsætte nærmere regler

1) om, i hvilke tilfælde der skal indsendes en anmeldelse efter § 27, stk. 1, nr. 2, og søges om godkendelse efter § 28 a, tilladelse efter §§ 28, 29, 29 a og 31 og forhåndstilsagn efter § 32, og i hvilke tilfælde der skal ske underretning efter §§ 28 b og 30,

2) om indhold af anmeldelse efter § 27, stk. 1 og 2, ansøgning om godkendelse efter § 28 a, tilladelse efter §§ 28, 29, 29 a og 31, forhåndstilsagn efter § 32 og underretning efter § 27, stk. 4, og §§ 28 b og 30,

3) om frister for indsendelse af anmeldelse efter § 27, stk. 1 og 2, ansøgning om godkendelse efter § 28 a, tilladelse efter §§ 28, 29, 29 a og 31, forhåndstilsagn efter § 32, underretning efter § 27, stk. 4, og §§ 28 b og 30 og frister for tilsynsmyndighedens bemærkninger efter § 27, stk. 3 og 4, og

4) om indhold af rapporter efter § 28 a, stk. 3, og intervaller for fremsendelse af rapporterne til tilsynsmyndigheden.«

43. I § 32 c indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. I tilfælde af tilbagekaldelse af en godkendelse, en tilladelse eller et forhåndstilsagn efter stk. 1 eller 3, som er givet til en operatør, skal rettighedshaveren træffe tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser fortsat er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. Det samme gælder for en operatør i tilfælde af tilbagekaldelse af en godkendelse, en tilladelse eller et forhåndstilsagn efter stk. 1 eller 3, som er givet til en ejer, der fungerer som operatørens entreprenør.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 5.«

44. I overskriften til kapitel 4 ændres »Konstruktion« til: »Design, konstruktion«.

45. § 33 affattes således:

»§ 33. I forbindelse med etablering af et nyt fast anlæg med tilsluttet infrastruktur eller en ny rørledning eller ved ændringer af et eksisterende fast eller et mobilt anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning skal henholdsvis operatøren og ejeren sikre, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser, der er forbundet med anlæggets, den tilsluttede infrastrukturs eller rørledningens design, konstruktion, indretning og udstyr, er identificeret, vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

Stk. 2. Der skal ved design af et nyt fast anlæg med tilsluttet infrastruktur eller en ny rørledning tages rimeligt hensyn til fremtidige behov for udvidelser af anlægget eller dets tilsluttede infrastrukturs eller rørledningens kapacitet og funktion.«

46. I § 34, stk. 2, og § 37 indsættes efter »sundhedsniveauet«: »og niveauet for forebyggelse af større miljøhændelser«.

47. I § 38, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »produktionsanlæg«: »med tilsluttet infrastruktur«.

48. § 38, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Anlæg med tilsluttet infrastruktur, der ikke er omfattet af stk. 1, skal med hensyn til brand- og eksplosionsfare inddeles i områder efter faregraden.

Stk. 3. Anlæg med tilsluttet infrastruktur skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med den foretagne områdeinddeling efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4. I forbindelse med arbejde og ophold på anlæg skal de tilhørende indkvarteringsforhold være tilpasset det antal personer, som forventes at opholde sig på anlægget, og være indrettet således, at de ansatte har mulighed for uforstyrret hvile og restitution, med henblik på at de kan varetage deres arbejdsopgaver på en sådan måde, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.«

49. §§ 40-42 affattes således:

»§ 40. Et anlæg med tilsluttet infrastruktur eller en rørledning skal være forsynet med udstyr, som er nødvendigt for opfyldelse af formålet med anlægget, den tilsluttede infrastruktur eller rørledningen. Udstyret skal være placeret og indrettet og kunne anvendes således, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser efter identifikation og vurdering er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

Stk. 2. Udstyret på anlæg eller rørledning skal konstrueres og anvendes i overensstemmelse med områdeinddelingen, jf. § 38, stk. 1 og 2.

§ 41. Løbende vedligeholdelse af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger skal ske således, at anlægget, den tilsluttede infrastruktur, rørledningen og det nødvendige udstyr hertil, jf. § 40, stk. 1, opfylder krav fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør af loven.

§ 42. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning og betydning for forebyggelse af større miljøhændelser, skal følges i forbindelse med anlægs, tilsluttet infrastrukturs, rørledningers og brøndes konstruktion, indretning og udstyr.

Stk. 2. Normer og standarder efter stk. 1 kan dog fraviges i tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt for at opnå et højere sikkerheds- og sundhedsniveau eller et højere niveau for forebyggelse af større miljøhændelser, eller som følge af den tekniske udvikling. Ved fravigelsen skal de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.«

50. I § 43 a, stk. 1, ændres »anlæg, indretninger, produkter m.v.« til: »anlæg, tilsluttet infrastrukturs, brøndes og rørledningers design, konstruktion, indretning og udstyr«.

51. § 44 affattes således:

»§ 44. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, tilsluttet infrastruktur, rørledninger og brønde samt udstyr i forbindelse hermed skal være gældende, uanset om de foreligger på dansk.«

52. I § 45, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 45 b« til: »§ 45 a«.

53. I § 45 b, stk. 1, ændres »henholdsvis operatøren og ejeren« til: »de relevante operatører og ejere«, og », for så vidt angår evakuering og redning af personer« ændres til: »omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af loven«.

54. I § 45 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal sikre, at der i løbet af indsatsen efter den eksterne beredskabsplan indsamles de nødvendige oplysninger, så Havarikommissionen efterfølgende kan foretage en grundig undersøgelse af større ulykker m.v., jf. § 60.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

55. I § 46, stk. 2, ændres »forhold« til: »risici«.

56. I § 50, stk. 2, ændres »den kompetence« til: »de kompetencer«, og »sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt« ændres til: »på en sådan måde, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt«.

57. I § 52, stk. 1, indsættes efter »betydning«: »og af betydning for forebyggelse af større miljøhændelser«.

58. I § 52, stk. 2, indsættes efter »ulykker«: », om anlæg m.v., om ændring i lovgivningen vedrørende forebyggelse af større ulykker og om andre forhold af betydning for risici for større ulykker«.

59. I § 54, stk. 1, ændres »sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning for« til: »betydning for sikkerhed, sundhed og forebyggelse af større miljøhændelser i forbindelse med«.

60. I § 54, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »sundhedsniveau«: »og et højere niveau for forebyggelse af større miljøhændelser«.

61. I overskriften før § 56 indsættes efter »Demontering af faste anlæg«: » m.v.«

62. I §§ 56 og 57 indsættes efter »anlæg«: », tilsluttet infrastruktur«.

63. I § 60, stk. 2, indsættes efter »interesse«: »eller interesse for forebyggelse af større miljøhændelser«.

64. I § 65 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal stille transport til rådighed for tilsynsmyndigheden eller private, jf. § 61, stk. 4, til eller fra et anlæg eller fartøj, der er forbundet med offshore olie- og gasaktiviteter, inklusive overførsel af udstyr inden for en rimelig frist samt yde kost og logi og andre fornødenheder ved besøg på anlægget.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

65. § 65, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om pligterne i stk. 1 og 2.«

66. I § 70, stk. 1, ændres »sørger for« til: »sikrer,«.

67. I § 70, stk. 1, nr. 1, ændres »identificere og vurdere risici« til: »risici identificeres og vurderes«, i nr. 2 ændres »føre« til: »der føres«, og i nr. 3 ændres »give« til: »der gives«.

68. I § 70 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år den, der

1) undlader efter anmodning at give oplysninger efter § 62, stk. 1, eller

2) ikke yder fornøden bistand efter § 62, stk. 2.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

69. I § 70, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 4, nr. 1, indsættes efter »§ 18, stk. 1-6,«: »§ 18 a, stk. 2,«.

70. I § 70, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3, nr. 1« til: »stk. 4, nr. 1«.

71. I § 70, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«, og »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

72. I § 70, stk. 6, nr. 1, der bliver stk. 7, nr. 1, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

73. I § 70, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6, nr. 1« til: »stk. 7, nr. 1«.

74. I § 71, stk. 1, nr. 1, ændres »sørger for at identificere og vurdere risici« til: »sikrer, at risici identificeres og vurderes«.

75. I § 71, stk. 1, nr. 2, ændres »sørger for at føre« til: »sikrer, at der føres«.

76. I § 71, stk. 2, ændres »§ 70, stk. 4, 6 og 7« til: »§ 70, stk. 5, 7 og 8«.

77. I § 73 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 1 i forbindelse med overtrædelse af § 18 a anses skibsføreren og styrmanden altid for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og styrmanden tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til. Er fartøjet omfattet af definitionen på et anlæg, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, anses skibsføreren og styrmanden altid for at være tilknyttet dette anlægs ejer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6.«

§ 2

I lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, § 6 i lov nr. 427 af 18. maj 2016 og lov nr. 1401 af 5. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 4 g indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for anlæg omfattet af offshoresikkerhedsloven.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015 som ændret ved § 40 i lov nr. 426 af 18. maj 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.