Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

(Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Til opfyldelse af stk. 1 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om:

1) Områdefornyelse, jf. kapitel 2.

2) Bygningsfornyelse, jf. kapitel 3-5 a.

3) Friarealer, jf. kapitel 6.

Stk. 3 Til opfyldelse af stk. 1 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 9.

Stk. 4 Kapitel 2-6 kan anvendes, når der foreligger det fornødne plangrundlag i henhold til lov om planlægning.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for prioriteringen af ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse efter stk. 2, nr. 2.«

2. § 2 ophæves.

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at sikre attraktive bosætningsvilkår træffe beslutning om områdefornyelse for nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling og med en flerhed af væsentlige problemer.«

4. Overskriften før § 4 ophæves.

5. § 4 ophæves.

6. I § 5, stk. 3, nr. 5, ændres »området,« til: »området, og«.

7. I § 5, stk. 3, nr. 6, ændres »kapitel og« til: »kapitel.«

8. § 5, stk. 3, nr. 7, og stk. 4 og 5, ophæves.

9. Overskriften før § 6 affattes således:

»Udgifter til indsatser«.

10. § 6 affattes således:

»§ 6. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til følgende indsatser:

1) Programudarbejdelse og inddragelse af de berørte parter i forbindelse med en beslutning om områdefornyelse.

2) Etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer m.v.

3) Etablering af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder etablering af lokaler.

4) Etablering af særlige trafikale foranstaltninger.

5) Etablering af særlige foranstaltninger til klimatilpasning.

6) Lokal forankring af indsatsen efter gennemførelse af en beslutning om områdefornyelse.«

11. Overskriften før § 7 affattes således:

»Refusion til områdefornyelse«.

12. § 7 affattes således:

»§ 7. Staten refunderer op til 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter § 6.

Stk. 2. Indsatserne efter § 6 må først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om områdefornyelse.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om fordeling af den udgiftsramme, der er nævnt i § 94, stk. 2, om administrationen af ordningen og om afgrænsningen af de foranstaltninger, hvortil der kan ydes refusion efter stk. 1.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om udvælgelseskriterier for de områder, der kan opnå støtte, jf. § 3, stk. 1.«

13. I § 8, stk. 2, nr. 5, og § 38 d udgår »beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land«.

14. I § 8, stk. 2, nr. 6, § 22, stk. 1, nr. 6, og § 38 c, stk. 1, 3. pkt., udgår », og hvor den nedrevne bygning var beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere«.

15. Overskriften før § 9 ophæves.

16. §§ 9-11 ophæves.

17. I § 13, § 16, stk. 1, § 71, stk. 1, 2. pkt., og § 72, stk. 3, ændres »10« til: »8«.

18. § 19, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

19. I § 22, stk. 1, nr. 5, udgår », der er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land«.

20. Overskriften før § 23 ophæves.

21. §§ 23-25 ophæves.

22. I § 28 a, stk. 1, udgår »jf. § 24,«.

23. § 34, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

24. § 38, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fastsættelse af støtte samt finansiering og refusion ydes efter §§ 26-29 og 34.«

25. § 38 b, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 2. Fastsættelse af støtte samt finansiering og refusion ydes efter §§ 26-29 og 34.«

26. I § 38 c, stk. 1, 1. pkt., udgår »og bygningerne er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere«.

27. § 38 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fastsættelse af støtte samt finansiering og refusion ydes efter §§ 26, 27 og 34.«

28. I § 38 e, stk. 2, ændres »60« til: »50«.

29. § 38 e, stk. 3, ophæves.

30. Overskriften før § 41 affattes således:

»Servitutter og erstatning«.

31. §§ 41 og 42 ophæves.

32. I § 49, stk. 1, ændres »39-42 og« til: »39 og 40 og«.

33. § 82, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

34. § 94, stk. 2, 3.-7. pkt., ophæves.

35. § 94, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

36. § 94, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Statslig udgiftsramme, som ikke er udmøntet i konkrete beslutninger inden for den fastsatte frist, føres tilbage til den samlede statslige udgiftsramme.«

37. I § 95, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 2 og 3« til: »§ 19, stk. 2«.

38. I § 96, stk. 4, ændres »§ 19, stk. 2 og 3, § 34, stk. 2 og 3« til: »§ 19, stk. 2, § 34, stk. 2«.

39. I § 97, stk. 3, ændres »en tredjedel« til: »50 pct.«

40. § 97, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

41. Overskriften før § 106 ophæves.

42. § 106 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på afgørelser, der efter lovens ikrafttræden træffes i henhold til bekendtgørelse nr. 1044 af 30. juni 2016 om pulje til landsbyfornyelse. For sådanne afgørelser finder § 8, stk. 2, nr. 5 og 6, §§ 9-11, § 19, stk. 2 og 3, § 22, stk. 1, nr. 5 og 6, §§ 23-25, § 34, stk. 2 og 3, § 38, stk. 2, § 38 b, stk. 2, § 38 c, § 38 d, § 38 e, stk. 2 og 3, § 82, stk. 2 og 3, og § 94, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, fortsat anvendelse.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger om områdefornyelse efter kapitel 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, der har fået meddelt reservation af midler inden den 1. januar 2018. For sådanne ansøgninger om områdefornyelse finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på tilsagn om støtte til bygningsfornyelse m.v. og kondemnering efter kapitel 3-6 og 9 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, meddelt inden den 23. februar 2018. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. Loven finder ikke anvendelse på statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn om områdefornyelse efter § 94, stk. 2, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, inden den 1. januar 2018. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen