Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 65 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »dokumentere et godt arbejdsmiljø« til: »opfylde følgende krav:«.

2. § 65 b, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 65 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ud over de krav, der er anført i stk. 1 og 2, kan der stilles krav om, at virksomheden i anonymiseret form skal oplyse inspektions- eller certificeringsorganet om arbejdsulykker, som virksomheden har pligt til at anmelde, og om anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, og om forebyggelse heraf.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 65 b, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

5. I § 65 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

6. § 65 d affattes således:

»§ 65 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om inspektion og certificering i forbindelse med udstedelse af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om krav til akkrediterings-, inspektions- og certificeringsorganerne, herunder supplerende krav til inspektions- og certificeringsorganernes inspektion, audit og kompetencer, og regler om udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, herunder om offentliggørelse af virksomheder med certifikat.«

7. I § 72 a, stk. 2, ændres »der kan dokumentere et godt arbejdsmiljø« til: »der har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat«.

8. I § 72 a indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet som led i tilsynsopgaven gennemfører undersøgelsesbesøg på virksomheder, der har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. stk. 2. I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvilke virksomheder der skal have undersøgelsesbesøg, hvornår undersøgelsesbesøg skal gennemføres, varigheden af den periode, hvor Arbejdstilsynet gennemfører undersøgelsesbesøg, indholdet af undersøgelsesbesøget m.v.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet som led i undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. stk. 2, alene træffer afgørelser om forhold, der straks skal imødegås for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, jf. § 77, stk. 2, eller forhold, der skal bringes i orden straks på grund af en betydelig fare, jf. § 77, stk. 1.«

9. I § 78 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at offentliggørelse af arbejdsmiljøet i virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan ophøre helt eller i en nærmere angiven periode.«

10. I § 81 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Arbejdstilsynets offentliggørelse af virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. § 78 a, stk. 2, og Arbejdstilsynets beslutning om advisering af certificeringsorganet efter regler udstedt i medfør af § 72 a, stk. 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

11. I § 84, 2. pkt., ændres »ham« til: »arbejdsgiveren«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. § 1, nr. 3-6, finder ikke anvendelse på anerkendte arbejdsmiljøcertifikater, der er udstedt før lovens ikrafttræden. For sådanne certifikater finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af arbejdsmiljølovens § 65 b, stk. 3 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af arbejdsmiljølovens § 65 b, stk. 4 og 5.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen