Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Styrelsen for Forskning og Uddannelse

§ 1. Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet på det uddannelses- og forskningsmæssige område. Styrelsen varetager i den forbindelse navnlig opgaver, herunder myndighedsopgaver som afgørelse af sager og gennemførelse af tilsyn, i forhold til følgende, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold i universitetsloven, herunder i kapitel 2 og § 34.

2) Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, herunder i § 44 a og § 48.

3) Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, herunder i § 45 a og § 48.

4) Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser undtagen bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold, herunder i kapitel 4-4 a, §§ 25-26 og kapitel 8.

5) Bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, herunder i kapitel 3 og 5.

6) Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om medie- og journalisthøjskolen, herunder i §§ 39 a og 42.

7) Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om maritime uddannelser, herunder i kapitel 4, 5 og 6.

8) Bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold i lov om sektorforskningsinstitutioner, herunder i §§ 8 og 10.

9) Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., herunder i §§ 2-3 a og § 5.

10) Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner undtagen bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold, herunder i kapitel 2 og § 27.

11) Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser.

12) Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

13) Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

14) Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne undtagen bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold, herunder i § 15 h, § 15 i og § 30 a.

15) Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet.

16) Lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. undtagen bestemmelser om økonomiske forhold, herunder i § 2.

17) Lov om aktiviteter i det ydre rum.

18) Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond undtagen kapitel 3 og § 34.

19) Lov om videnskabelig uredelighed m.v. undtagen § 24.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse inddrager i sin varetagelse af opgaverne efter stk. 1 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte for så vidt angår forhold, der vedrører denne styrelses opgaveområder.

Stk. 3. Den nærmere afgrænsning af Styrelsen for Forskning og Uddannelses opgaver fremgår af delegationsbekendtgørelser og -cirkulærer samt af konkrete delegationer til styrelsen udstedt inden for de i stk. 1 nævnte områder.

§ 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse sekretariatsbetjener bl.a.:

1) Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

2) Danmarks Frie Forskningsfond.

3) Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

4) Rumforskningsudvalget.

5) Certificeringsrådet.

6) Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser.

7) Kvalifikationsnævnet.

8) Lektoratsudvalget.

9) Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

§ 3. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan henlægge andre opgaver end de i §§ 1 og 2 nævnte til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9575 af 23. juni 2017 om Styrelsen for Forskning og Uddannelse ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 15. december 2017

Søren Pind

/ Anders Rømer Kania