Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 14. december 2017

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]:

Til § 67

Af sundhedsministeren:

1) I stk. 2 og 3 ændres »kapitel 12« til: »kapitel 11«.

[Korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslag af 1. december 2017 er det foreslået, at der efter kapitel 10 indsættes et nyt kapitel om apotekeres og lægers samarbejde med virksomheder. De efterfølgende kapitler er blevet rykket tilsvarende.

Desuden blev det foreslået at tilføje overgangsbestemmelser om de nye regler i lovforslagets § 64, der nu er § 67. Der blev ikke i den forbindelse taget højde for indsættelse af det nye kapitel. Henvisningen i § 67 skal derfor ændres, så der i bestemmelsen henvises til »kapitel 11« og ikke til »kapitel 12«.

Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.