Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen for 2003

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang om året, og som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001 (lov om leje) og lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. maj 2001 (lov om midlertidig regulering af boligforholdene) med senere ændringer. Ved lov nr. 406 af 31. maj 2000 om ændring af lov om leje og forskellige andre love er endvidere i § 5, stk. 2, fastsat beløbsgrænser for forbedringsudgifter i 2000-niveau og i § 39, stk. 1, fastsat gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet i 1998-niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2001 fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

For så vidt angår beløb og beløbsgrænser i erhvervslejeloven og i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. henvises til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2002 fremgik af By- og Boligministeriets vejledning nr. 169 af 18. september 2001 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2002.

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 2001 er følgende:

1994-95 ...

0,7 pct.

1995-96 ...

2,0 pct.

1996-97 ...

1,3 pct.

1997-98 ...

2,4 pct.

1998-99 ...

1,5 pct.

1999-2000 ...

1,9 pct.

2000-2001 ...

3,5 pct.

2001-2002 ...

2,5 pct.

Ved opregulering fra 2002-niveau til 2003-niveau anvendes 2,1 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2001 (det uafrundede beløb) afrundes det pågældende beløb til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2003

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2003 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 35 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5): 119 kr.

3) Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2): 119 kr.

4) Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2): 119 kr.

5) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 11.936 kr.
Maksimum for godtgørelse: 35.809 kr.
Minimum for godtgørelse: 2.387 kr.

6) § 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1): 18 kr.

7) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
(lejelovens § 66 a): 76 kr.

8) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 119 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2003

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2003 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2)
Beløb pr. m²: 1.733 kr.
Beløb pr. lejemål: 198.217 kr.

2) Beløbsgrænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder
(boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 76 kr.

3) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse
(boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 152 kr.

4) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1): 112 kr.

5) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 127 kr.

6) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

7) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

8) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 6) - 8) er reguleret fra 2002-niveau (uafrundet) til 2003-niveau med 2,1 pct.

Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af beløbene under 6) - 8) til og med 2001 henvises til vejledning nr. 169 af 18. september 2001 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene m.fl., samt de tidligere udsendte vejledninger.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2003

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 2002 til 269 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2003

Den almene lejelovs beløb fastsættes pr. 1. januar 2002 til følgende beløb:

1) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 112 kr.

2) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 112 kr.

Socialministeriet, den 27. august 2002

Vibeke Køie