Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 2, § 30, § 39, stk. 8, § 41, stk. 6, § 42, stk. 8, § 43, stk. 2 og 3, § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, § 65, stk. 3, § 68, nr. 1 og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 1756 af 27. december 2016 og lov nr. 1667 af 26. december 2017, og § 2 a og § 85 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, og efter forelæggelse for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I § 8, stk. 7, ændres »§ 5« til: »§§ 5 og 6«.

3. I § 17, stk. 1 og 2, § 17, stk. 2, § 18, stk. 1, 3. og 7. pkt., § 18 stk. 2, to steder i § 18, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 18, stk. 3, 2. pkt., § 18, stk. 4, 1. og 2. pkt., § 18, stk. 6, § 20, § 21, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 21, 2. pkt., § 21, stk. 6, § 22, stk. 1, to steder i § 22, stk. 2, 1. pkt., § 22, stk. 4, § 22, stk. 5, 1. pkt., § 24, stk. 2, 1. pkt., § 26, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 26, stk. 4 og 5, § 27, stk. 2, § 28, stk. 4, § 29, 1. pkt., to steder i § 29, 2. pkt., § 30, § 31, stk. 1, 2 og 3, § 32, stk. 1, 2, 3 og 5, § 33, 1. og 2. pkt., § 34, stk. 3, 2. pkt. og § 35, stk. 2, 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energistyrelsen«.

4. I § 23, stk. 3, ændres »Energinet.dk’s« til: »Energistyrelsens«.

5. I § 19, § 21, stk. 2, og § 31, stk. 2, ændres »www.energinet.dk« til: »www.ens.dk«.

6. I § 27, stk. 1, udgår »Energinet.dk,«.

7. I § 28, stk. 6, ændres »§§ 35 a-42« til: »§§ 35 a-38 og §§ 40-42«.

8. I § 35 udgår »og § 30, nr. 1-4, og § 29«.

9. I § 36, stk. 1, udgår »og 4«.

10. § 37 ophæves.

11. § 38 affattes således:

»§ 38. Afgørelser truffet i henhold til § 20, § 28, stk. 4 og 5, § 29, § 30, nr. 1-6 og 8, §§ 32-33, §§ 35 og 36, samt § 13, stk. 4, i lovforslag L 66, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.«

12. § 39 ophæves.

13. I § 40 ændres »§ 24, stk. 2, §§ 31, 32, 36, 37 og 39« til: »§§ 36 og 38«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den. 1. januar 2018.

Energistyrelsen, den 26. december 2017

Janni Torp Kjærgaard

/ Marie Louise Hede