Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Pristillæg til elektricitet fremstillet ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse som nævnt i § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi
Kapitel 3 Pristillæg til elektricitet fremstillet ved stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med
Kapitel 4 Pristillæg til VE-elektricitet fra elproduktionsanlæg som nævnt i § 47, stk. 3 og 9, i lov om
Kapitel 5 Ansøgning om tilsagn
Kapitel 6 Fravalg og genoptagelse af pristillæg
Kapitel 7 Underretning og måling
Kapitel 8 Afgørelser og klageadgang
Kapitel 9 Straffebestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

I medfør af § 43 a, stk. 10, § 44, stk. 4, § 45, stk. 5, § 47, stk. 3, nr. 1, stk. 9, nr. 1 og 2, stk. 11 og 12, § 50, stk. 2, 5 og 6, § 50 a, stk. 6 og 7, § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, § 68, stk. 1, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 622 af 8. juni 2017, lov nr. 1201 af 15. november 2017 og lov nr. 1667 af 26. december 2017, og efter forelæggelse for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører pristillæg efter §§ 43 a, 44-46 og § 47, stk. 2, 3 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi til elektricitet produceret ved andre vedvarende energikilder end vindkraft, herunder biogas, biomasse, vandkraft, bølgekraft og solceller.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Blandet anlæg: Elproduktionsanlæg, som er indrettet til anvendelse af en eller flere vedvarende energikilder sammen med andre brændsler.

2) Driftsomkostninger: Omkostninger til almindelig vedligeholdelse af anlægget.

3) Elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion med egen produktionsmåler.

4) Etableringsomkostninger: Omkostninger til køb af anlægget, installation og nettilslutning af anlægget.

5) Idriftsættelse med anvendelse af vedvarende energikilder: Det tidspunkt, hvor et elproduktionsanlæg,som alene anvender en eller flere vedvarende energikilder, bliver nettilsluttet, eller hvor anvendelsen af vedvarende energikilder påbegyndes i et blandet anlæg.

6) Installationsomkostninger: Omkostninger forbundet med at etablere og opsætte anlægget, således at anlægget kan tilsluttes det kollektive net.

7) Store virksomheder: Virksomheder, som ikke er en SMV omfattet af definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. 124 af 20. maj 2003, s. 36).

Kapitel 2

Pristillæg til elektricitet fremstillet ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse som nævnt i § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi

§ 3. Energistyrelsen træffer afgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse, jf. § 43 a, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. dog afgørelse om tilsagn om pristillæg til anlæg omfattet af § 43 a, stk. 7, jf. § 43 a, stk. 8, i lov om fremme af vedvarende energi, som er betinget af Energistyrelsens tilsagn forud for projektets påbegyndelse, jf. § 10 i denne bekendtgørelse. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg indtil udgangen af 2020. I perioden 2018-2020 kan Energistyrelsen alene give tilsagn om pristillæg inden for en pulje på i alt 1 MW, jf. § 43 a, stk. 8, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Pristillæg efter § 43 a, i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af, at den biogas, som anvendes til elproduktion, jf. stk. 1, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion, som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas.

Stk. 3. Energistyrelsen træffer en gang årligt afgørelse om ydelse af pristillæg efter stk. 1. Afgørelsen har virkning for det pågældende indberetningsår, jf. § 5. For anlæg, som ikke udelukkende anvender gasser omfattet af lovens § 43 a, stk. 1, træffes afgørelsen på grundlag af andelen af brændværdi fra biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse i det foregående indberetningsår, beregnet med en decimal af en procent.

Stk. 4. Hvis Energistyrelsen finder grundlag herfor, kan Energistyrelsen efter ansøgning fra anlægsejeren ændre sin afgørelse om ydelse af pristillæg med virkning for pågældende indberetningsår.

Stk. 5. Hvis betingelserne for udbetaling af pristillæg ikke er opfyldt, berigtiger Energistyrelsen forholdet. Hvis der fortsat ydes pristillæg i det følgende indberetningsår, modregnes det for meget udbetalte i udbetalinger af pristillæg i dette år. Modregningen skal dog være sket senest 12 kalendermåneder efter, at betingelserne for udbetaling af pristillæg ikke længere er opfyldt.

§ 4. Pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse, som nævnt i § 43 a, i lov om fremme af vedvarende energi, er betinget af, at tilskudsmodtageren er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret).

§ 5. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energistyrelsen om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af biogas i det forløbne år.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal ske første gang senest den 1. september 2015 og indeholde oplysninger for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.

Stk. 3. Indberetningen skal attesteres af producenten af biogas. Energistyrelsen kan kræve, at modtagere af pristillæg indsender en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte råvarer samt produktionen og leveringen af biogas, og som påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Udgifter til revision afholdes af tilskudsmodtageren.

Stk. 4. Energistyrelsen fastsætter en revisionsinstruks for den statsautoriserede eller registrerede revisors revision efter stk. 3.

§ 6. Producenter af biogas skal stille de nødvendige oplysninger som nævnt i § 5 til rådighed for tilskudsmodtageren. Oplysningerne skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog.

§ 7. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energistyrelsen om omkostninger ved produktion og brug af biogas, som modtager pristillæg efter § 43 a, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter fristen for indberetningen og offentliggør denne på hjemmesiden www.ens.dk.

Stk. 3. Der skal anvendes et indberetningsskema som findes på hjemmesiden www.ens.dk.

§ 8. Omkostninger ved indberetning, jf. § 7, afholdes af tilskudsmodtageren.

Kapitel 3

Pristillæg til elektricitet fremstillet ved stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med

biomasse som energikilde som nævnt i § 44 i lov om fremme af vedvarende energi

§ 9. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret ved stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde, jf. § 44, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. dog afgørelse om tilsagn om pristillæg til anlæg omfattet af § 44, stk. 2, jf. § 44, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, som er betinget af Energistyrelsens tilsagn forud for projektets påbegyndelse, jf. § 13 i denne bekendtgørelse. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg indtil udgangen af 2020. I perioden 2018-2020 kan Energistyrelsen alene give tilsagn om pristillæg inden for en pulje på i alt 1 MW. Der gives pristillæg efter lovens § 44, stk. 2,jf. § 43 a, stk. 7, jf. dog stk. 3, til hele elproduktionen, når brændværdien af biomasse på årsbasis overstiger 94 pct. af den samlede brændværdi i de tilførte brændsler i anlægget.

Stk. 2. Energistyrelsen træffer en gang årligt afgørelse om tilsagn om pristillæg efter stk. 1. Afgørelsen har virkning for det pågældende kalenderår og træffes på grundlag af andelen af brændværdi fra biomasse i det foregående kalenderår, beregnet med en decimal af en procent.

Stk. 3. Hvis Energistyrelsen finder grundlag herfor, kan Energistyrelsen efter ansøgning fra anlægsejeren ændre sin afgørelse om tilsagn om pristillæg med virkning for pågældende kalenderår.

Stk. 4. Hvis en beregning som nævnt i stk. 1 viser, at betingelserne for udbetaling af pristillæg ikke er opfyldt, berigtiger Energistyrelsen forholdet. Hvis der fortsat ydes pristillæg i det følgende år, modregnes det for meget udbetalte i udbetalinger af pristillæg i dette år.

Kapitel 4

Pristillæg til VE-elektricitet fra elproduktionsanlæg som nævnt i § 47, stk. 3 og 9, i lov om

fremme af vedvarende energi

§ 10. Energistyrelsen træffer afgørelser om pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi til elektricitet produceret på anlæg, som første gang er idriftsat med anvendelse af vedvarende energikilder den 22. april 2004 eller senere, og som er nævnt i stk. 2 og 3. Anlæg omfattet af § 47, stk. 3, nr. 1, skal være nettilsluttet senest den 19. november 2012, jf. dog § 4, stk. 4, i lov nr. 900 af 4. juli 2013. Energistyrelsen træffer endvidere afgørelse om pristillæg efter § 47, stk. 9, nr. 1 og 2, i lov om fremme af vedvarende energi til elektricitet produceret på anlæg, som første gang er nettilsluttet med anvendelse af vedvarende energikilder den 20. november 2012 eller senere, og som er nævnt i stk. 4, jf. dog afgørelse om pristillæg til anlæg omfattet af § 47, stk. 9, jf. § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi, som er betinget af Energistyrelsens tilsagn forud for projektets påbegyndelse, jf. § 13 i denne bekendtgørelse. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg indtil udgangen af 2020. I perioden 2018-2020 kan Energistyrelsen alene give tilsagn om pristillæg inden for en pulje på i alt 1 MW for hver af ordningerne i § 47, stk. 9, nr. 1-3, i lov om fremme af vedvarende energi, dvs. i alt 3 MW.

Stk. 2. Pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi gives til elektricitet fra

1) bølgekraftanlæg og andre lignende anlæg til udnyttelse af strømme i havet,

2) solenergianlæg og

3) brændselsceller, der anvender vedvarende energi, bortset fra anlæg, som anvender biogas m.v. eller biomasse som nævnt i lovens § 43 a og §§ 44-46. Pristillæg er betinget af, at pågældende anlæg har en el- og varmevirkningsgrad på mindst 70 pct. af den tilførte energi eller mindst 20 pct. af den tilførte energi, hvis anlægget kun er elproducerende.

Stk. 3. Pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi gives endvidere til elektricitet produceret på andre anlæg end de i stk. 2 nævnte, bortset fra anlæg, som anvender biogas m.v. eller biomasse som nævnt i lovens § 43 a og §§ 44-46 eller vandkraft i vandløb, på betingelse af, at anlægget

1) anvender teknologier eller energikilder, som vurderes at have væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet og

2) vurderes at være egnet til at levere elektricitet ved regelmæssig drift i en rimelig periode.

Stk. 4. Pristillæg efter § 47, stk. 9, nr. 1 eller 2, i lov om fremme af vedvarende energi gives til elektricitet produceret på anlæg, som er nævnt i stk. 2 og 3, dog ikke til elektricitet fra solcelleanlæg. Pristillæg til elektricitet fremstillet ved fødevarebaserede biobrændstoffer gives kun indtil 2020 og under forudsætning af, at anlægget første gang er idriftsat inden den 31. december 2013.

§ 11. Pristillæg til elektricitet, som fremstilles ved vandkraft, jf. § 47, stk. 2, 3 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi, kan højst udgøre kr. 1.500.000 årligt.

Puljer på 1 MW i perioden 2018-2020

Fordeling af puljerne

§ 12. Inden for en pulje på 5 gange 1 MW i perioden 2018-2020 kan Energistyrelsen give tilsagn om mulighed for pristillæg til elektricitet fra anlæg omfattet af § 43 a, stk. 7, § 44, stk. 2, jf. § 43 a, stk. 7, og § 47, stk. 9, nr. 1-3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. bekendtgørelsens §§ 3, 9 og 10, som etableres og nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagnet. Energistyrelsen træffer ligeledes afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af et tilsagn, jf. § 14.

Stk. 2. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for pristillæg inden for puljerne i § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 3 og § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi, i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere ansøgninger modtaget samme dag tilsammen overstiger mængden af resterende watt i den pågældende pulje, trækker Energistyrelsen lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om disse ansøgninger i. Hvis flere ansøgninger ønskes behandlet samlet, jf. § 13, stk. 4, nr. 14, anses disse for modtaget ved sidst modtagne fyldestgørende ansøgning.

Stk. 3. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger antallet af resterende watt i den pågældende pulje, tilbyder Energistyrelsen ansøgeren at reducere ansøgningen, således at den kan rummes inden for de resterende watt i puljen eller puljerne, hvis flere ansøgninger omfattet af forskellige puljer behandles samlet, jf. § 13, stk. 4, nr. 4. Accepterer ansøgeren ikke dette, får ansøgeren afslag på ansøgningen.

Stk. 4. Udbetaling af pristillæg efter §§ 43 a, stk. 7, § 44, stk. 2, jf. § 43 a, stk. 7, og § 47, stk. 9 er betinget af, at Energistyrelsen har modtaget fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg senest 2 år og 3 måneder efter, der er givet tilsagn om pristillæg.

Kapitel 5

Ansøgning om tilsagn

§ 13. Ansøgning om tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 43 a, stk. 7, jf. § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2, jf. § 44, stk. 3 og § 47, stk. 9, jf. § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi indsendes til Energistyrelsen. Der skal foreligge én ansøgning pr. anlæg. Hvis ansøgning for et anlæg ønskes behandlet sammen med ansøgninger for et eller flere andre anlæg, skal dette angives i ansøgningerne. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Energistyrelsen eller hentes på hjemmesiden www.ens.dk.

Stk. 3. Ansøgningsskemaer udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.ens.dk eller indsendes til Energistyrelsen.

Stk. 4. Ansøgning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på ejeren eller ejerne af anlægget.

2) CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer for en afdeling i en almen boligorganisation for ejeren eller ejerne.

3) Bopælsadresse på ejeren eller ejerne af anlægget.

4) Installationsadresse.

5) Telefonnummer eller e-mailadresse til ejeren eller ejerne.

6) Anlæggets nominelle effekt målt i kilowatt.

7) Det forventede tidspunkt for nettilslutning af anlægget.

8) Skriftlig dokumentation for aftale om køb af anlæg, jf. dog stk. 7.

9) En bekræftelse på, at anlægget ikke er etableret, og at anlægget ikke vil blive etableret, hvis der ikke opnås støtte.

10) Købspris for anlægget.

11) Installationsomkostninger.

12) Om der skal foretages nettoafregning og i givet fald nettoafregningsgruppe for det ansøgte anlæg.

13) Angivelse af hvilke former for elafgift ejeren eller ejerne betaler.

14) Om ansøgningen skal behandles sammen med en eller flere andre ansøgninger.

15) En bekræftelse fra ejeren eller ejerne på at ejeren eller ejerne ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til det ansøgte anlæg.

Stk. 5. For producenter af el fra biogas, hvor elproducenter også ejer et eller flere biogasanlæg skal ansøgeren endvidere indsende navn og adresse på biogasanlæggene, samt årlig gasproduktion for hvert anlæg mål i m3 metan. For producenter af el fra biogas, hvor elproducenten ikke ejer biogasanlæg skal ansøgeren endvidere indsende prisen for indkøbt biogas i kr. pr m3 metan.

Stk. 6. For juridiske personer skal dokumentation for ejerforhold tillige indsendes.

Stk. 7. Aftalen efter stk. 4, nr. 8, skal være betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg. Hvis køb af et anlæg er omfattet af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter eller udbudsdirektivet, kan ansøgeren i stedet for den dokumentation, som er anført i stk. 4, nr. 8, vedlægge et udbudsgrundlag, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.

Stk. 8. Store Virksomheder skal endvidere fremsende dokumentation for at anlægget ikke vil blive opstillet, hvis der ikke bliver ydet pristillæg.

Stk. 9. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 10. Ansøgninger, som ikke er bekræftet i overensstemmelse med stk. 4, nr. 9 og 15, afslås.

Afgørelse om tilsagn

§ 14. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 43 a, stk. 7, jf. § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2, jf. § 44, stk. 3 og § 47, stk. 9, jf. § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Når Energistyrelsen modtager en ansøgning efter § 13, foretager Energistyrelsen en kontrol af, om pristillægget efter § 43 a, stk. 7, jf. § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2, jf. § 44, stk. 3 og § 47, stk. 9, jf. § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi har tilskyndelsesvirkning. Det kontrolleres ved at påse, om ansøgers samlede omkostninger jf. stk. 4, er større end de omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, jf. stk. 5.

Stk. 3. De værdier og oplysninger som anvendes ved kontrollen af tilskyndelsesvirkningen efter stk. 4 og 5, fastsættes med udgangspunkt i den dag ansøgningen er fyldestgørende, jf. § 15, stk. 10.

Stk. 4. Ansøgerens samlede omkostninger beregnes som summen af følgende:

1) Etableringsomkostninger omregnet til en årlig annuitetsydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med en kalkulationsrente beregnet som den lange obligationsrente + 5 %-point.

2) Indtægter fra salg af overskydende elektricitetsproduktion fra anlægget.

3) Årlige driftsomkostninger.

4) Eventuel rådighedsbetaling.

5) Årlig betaling for køb af elektricitet.

6) Årlig betaling af elafgift.

7) Årlig betaling af nettariffer.

8) Årlig betaling af abonnement.

9) Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

Stk. 5. De omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, som ansøgeren ville have, hvis anlægget ikke blev etableret, beregnes som summen af følgende:

1) Årlig betaling for køb af elektricitet.

2) Årlig betaling af elafgift.

3) Årlig betaling af nettariffer.

4) Årlig betaling af abonnement.

5) Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

Stk. 6. Hvis Energistyrelsens kontrol i medfør af stk. 2, viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, afslås ansøgningen.

§ 15. Et tilsagn gives pr. anlæg, og et tilsagn kan ikke opdeles i flere tilsagn.

Stk. 2. Hvis et anlæg, hvortil Energistyrelsen har givet tilsagn om mulighed for pristillæg, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Stk. 3. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra bortfald af tilsagnet efter stk. 2, hvis anlægget ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes ejeren af anlægget.

Stk. 4. Hvis Energistyrelsens kontrol viser, at ansøgerens omkostninger ved at etablere og drive anlægget, anvende elektricitet fra anlægget til eget forbrug samt sælge eventuelt overskydende elektricitetsproduktion fra anlægget ikke er større end de omkostninger til køb af elektricitet, som ansøgeren ville have, hvis anlægget ikke blev etableret afslås ansøgningen.

Stk. 5. Et tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 14 er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen. Tilsagnet kan ikke overdrages til andre.

Stk. 6. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 5, 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis hvor tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse.

Stk. 7. I forhold til anlæg, som opfylder betingelserne i § 7, stk. 5 og 6, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, gælder at ansøgeren ikke skal ansøge om tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 13, men alene afgørelse om pristillæg efter denne bekendtgørelse.

Ændring af pristillæg efter ændring af anlæg omfattet af § 47 i lov om fremme af vedvarende energi

§ 16. Energistyrelsen træffer afgørelse som nævnt i nr. 1, 2, 3 eller 4 om ændring af pristillæg til elektricitet fra et elproduktionsanlæg som nævnt i § 47, stk. 2, og stk. 9, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi:

1) hvis den installerede eleffekt i et anlæg omfattet af § 47, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, som alene anvender vedvarende energikilder, forøges den 1. februar 2007 eller senere med mindst 50 pct. på grund af udskiftninger eller væsentlige ombygninger af anlægget, gives der pristillæg til elektriciteten som nævnt i lovens § 47, stk. 3,

2) hvis den installerede eleffekt i et anlæg omfattet af § 47, stk. 3, nr. 1, eller stk. 9, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi forøges efter nettilslutningen, skal der ansøges om tilsagn til pristillæg til den elektricitet, som stammer fra forøgelsen, efter de regler, som gælder på det tidspunkt for ansøgning, jf. dog nr. 3, eller

3) hvis den installerede eleffekt i et anlæg omfattet af § 47, stk. 9, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi forøges efter nettilslutningen, således at den installerede eleffekt overstiger 6 kW, skal der ansøges om tilsagn til pristillæg efter § 13 om mulighed for pristillæg efter lovens § 47, stk. 9, nr. 2, til al elektricitet fra anlægget.

Stk. 2. En ændring af pristillæg efter stk. 1 har virkning fra idriftsættelsen af anlægsændringen, således at det tidsrum, hvori der allerede er ydet pristillæg til elektricitet fremstillet på det oprindelige anlæg, fragår i beregningen af støtteperioden. Ændres pristillægget efter stk. 1, nr. 3, vil der højst kunne ydes pristillæg i 10 år fra idriftsættelsen af det oprindelige anlæg.

Stk. 3. En forøgelse efter stk. 1, nr. 2, skal have egen produktionsmåler, hvis pristillægget til forøgelsen ikke svarer til pristillægget for det oprindelige anlæg.

Stk. 4. Elproducenten skal indgive anmeldelse om anlægsændringer som nævnt i stk. 1 til Energistyrelsen senest den sidste dag i måneden forud for idriftsættelsen af det ændrede anlæg. Anmeldelse skal indgives på skema som nævnt i § 17, stk. 4.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af pristillæg til elektricitet fra et elproduktionsanlæg som nævnt i § 43 a, stk. 7, jf. § 43 a, stk. 8 og § 44, stk. 2, jf. § 44, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af Energistyrelsens tilsagn forud for projektets påbegyndelse, jf. § 13 i denne bekendtgørelse.

§ 17. Afgørelse som nævnt i § 16, stk. 1, nr. 1, træffes på grundlag af oplysninger i stamdataregisteret for elproduktionsanlæg. Hvis elproducenten anmoder herom, eller Energistyrelsen vurderer, at denne eleffekt ikke er korrekt, fastsættes effekten dog på grundlag af den maksimale målte elproduktion i en time.

Stk. 2. Afgørelse af, om kapaciteten til at anvende vedvarende energikilder er forøget som nævnt i § 16, stk. 1, nr. 2, træffes på grundlag af en vurdering af, hvorvidt anvendelsen af disse energikilder på årsbasis kan forøges med mindst 50 pct. i forhold til det seneste år før ændringen.

Stk. 3. Ved afgørelser som nævnt i stk. 1 og 2 fastsættes produktionskapaciteten med et interval på 0,1 MW.

Stk. 4. Energistyrelsen udarbejder anmeldelsesskema for ændringer som nævnt i § 16, stk. 4, med ledsagende vejledning i udfyldelsen. Skema og vejledning offentliggøres på hjemmesiden www.ens.dk.

Kapitel 6

Fravalg og genoptagelse af pristillæg

§ 18. En elproducent kan ved anmeldelse til Energistyrelsen fravælge modtagelsen af pristillæg efter §§ 43 a, 44-46 og § 47, stk. 2, 3 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Elproducenten kan ved anmeldelse til Energistyrelsen genoptage modtagelsen af de nævnte pristillæg, dog tidligst 3 måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning.

Stk. 3. Fravalg og genoptage lse har virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned. Anmeldelse skal indgives på skema som nævnt i stk. 6.

Stk. 4. Den periode, hvor pristillæg er fravalgt, medregnes i de fastsatte perioder for modtagelse af pristillæg i medfør af § 43 a, stk. 7, § 44, stk. 2, jf. § 43 a, stk. 7, og § 47, stk. 2, 3 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 5. Nødvendige administrative omkostninger ved fravalg og genoptagelse, som afholdes af den pågældende net eller transmissionsvirksomhed og Energistyrelsen, betales af elproducenten på grundlag af opgørelse over disse omkostninger.

Stk. 6. Energistyrelsen udarbejder anmeldelsesskema for fravalg og genoptagelse som nævnt i stk. 3 med ledsagende vejledning i udfyldelsen. Skema og vejledning offentliggøres på hjemmesiden www.ens.dk.

Tilvalg af pristillæg

§ 19. En elproducent kan ved anmodning til Energistyrelsen inden nettilslutningen, jf. dog § 4, stk. 5 og 6, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, vælge at ansøge om tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 43 a, stk. 7, i stedet for § 43 a, stk. 2, eller § 44, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 43 a, stk. 8 og § 44, stk. 3.

§ 20. En elproducent kan ved anmodning til Energistyrelsen tilvælge modtagelsen af pristillæg efter § 57, i lov om elforsyning, jf. § 45, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Tilvalg har virkning fra den første dag i en måned med forudgående varsel på mindst en måned. Anmeldelse skal indgives på skema som nævnt i stk. 3.

Stk. 3. Energistyrelsen udarbejder anmodningsskema for tilvalg som nævnt i stk. 2 med ledsagende vejledning i udfyldelsen. Skema og vejledning offentliggøres på hjemmesiden www.ens.dk.

Kapitel 7

Underretning og måling

§ 21. Pristillæg efter § 43 a, 44-46, § 47, stk. 2, 3 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af, at tilskudsmodtageren underretter Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af pristillæg. Underretning skal ske straks, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor tilskudsmodtageren er blevet bekendt med at forholdet er indtruffet eller, at forholdet vil indtræffe.

§ 22. Producenter af biogas skal indberette de måledata til Energistyrelsen, som er nødvendige for at foretage korrekt beregning af tilskud efter § 43 a, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Omkostninger ved indberetning og måling afholdes af tilskudsmodtageren, medmindre tilskudsmodtageren og biogasproducenten aftaler andet.

Afslag på udbetaling eller bortfald af pristillæg

§ 23. Energistyrelsen kan afslå at udbetale pristillæg efter § 43 a, i lov om fremme af vedvarende energi, hvis producenter af biogas ikke indberetter de nødvendige måledata til korrekt beregning heraf, jf. § 22, eller ikke stiller de nødvendige oplysninger, jf. § 5, til rådighed til brug for afgørelse om overholdelse af kriterierne for bæredygtig produktion, jf. § 24.

Stk. 2. Udbetalingen genoptages, når de nødvendige måledata og oplysninger er modtaget og verificeret hos Energistyrelsen.

§ 24. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt kriterierne for bæredygtig produktion, som fastsat i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas, er opfyldt, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. Energistyrelsen kan til brug for afgørelse efter stk. 1 og kontrol af de efter §§ 5, 21 og 22 indberettede oplysninger indhente yderligere oplysninger fra tilskudsmodtagere, producenter af biogas og Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverencer.

Stk. 3. Hvis indberetninger efter § 5 sammenholdt med Energistyrelsens opgørelse og kontrol efter stk. 1 og 2 viser, at der er afgivet mangelfulde eller urigtige oplysninger, tilbageholdes udbetaling af pristillæg for den del af den producerede elektricitet, som kan henføres hertil.

Stk. 4. Hvis Energistyrelsens opgørelse efter stk. 1 viser, at hele eller dele af den anvendte biogas ikke stammer fra bæredygtig produktion opgjort pr. anlæg til produktion af biogas, bortfalder pristillæg for den del af den producerede elektricitet, som kan henføres hertil. Bortfald af pristillæg gælder for hele det år, som opgørelsen vedrører.

Stk. 5. Bortfald af pristillæg efter stk. 4 beregnes forholdsmæssigt på grundlag af brændværdien af den biogas, som er tilført elproduktionsanlægget i det år, som opgørelsen vedrører.

Stk. 6. Energistyrelsen opkræver tilbagebetaling af pristillæg, som er bortfaldet efter stk. 4. Hvis tilskudsmodtageren fortsat modtager pristillæg efter § 43 a, i lov om fremme af vedvarende energi, kan Energistyrelsen modregne beløbet ved den normale periodiske afregning heraf. Modregningen skal dog være sket senest 12 kalendermåneder efter, at pristillægget er bortfaldet.

Kapitel 8

Afgørelser og klageadgang

§ 25. Energistyrelsen træffer afgørelse om

1) berettigelse til at modtage pristillæg efter § 43 a, 44-46 og § 47, stk. 2, 3 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi og betingelser fastsat i denne bekendtgørelse og tilvalg af pristillæg efter §§ 18 og 19,

2) fravalg og genoptagelse af pristillæg efter § 17 og

3) størrelse og varighed af pristillæg til elproduktion efter de i nr. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser som nævnt i stk. 1, nr. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. dog § 26.

Stk. 3. Energistyrelsens afgørelser som nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, kan påklages til Energitilsynet.

§ 26. Energistyrelsens afgørelser over forhold som nævnt i § 8, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

§ 27. Energitilsynets afgørelser af klager over forhold som nævnt i § 25, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

§ 28. Klage som nævnt i § 25, stk. 2 og 3, og §§ 26 og 27 indgives skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 29. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger efter §§ 3-24, i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse m.v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller ophæves.

Energistyrelsen, den 26. december 2017

Martin Hansen

/ Jane Glindvad Kristensen